بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

381 : معنی درست واژه «بسمل» :

1- بسم الله گفتن

2- نیمه جان

3- سودا گر

4- سلام دادن


382 : معنی مفرد واژه «عواطف» :

1- طایفه

2- کاوش

3- شفقت

4- اطراف


383 : معنی متضاد واژه «مؤقت»:

1- قاطع

2- پایدار

3- دایم

4- 2 و 3 درست است


384 : در بیت «چه نعت پسندیده گویم تو را ***** علیکم السلام ای نبی الوری» در مصرع دوم واژه «وری» به کدام معنی و مفهوم بکار رفته است:

1- رعیت

2- مردم

3- وراثت

4- پرهیز گار


385 : معنی متضاد واژه «افراط» :

1- فرتوت

2- تلاطم

3- هیکل

4- تفریط


386 : حد اکثر قطعه شامل چند بیت است :

1- هشتاد بیت

2- پانزده بیت

3- از پنجاه تا دوصد بیت

4- پانزده بیت بر حسب ضرورت تا پنجاه بیت و بیشتر از آن


387 : تعداد ابیات غزل طور متوسط چند میباشد:

1- از 200 تا 600

2- 40 تا 60

3- از 5 تا 12 گاهی 16

4- 12 تا 200


388 : پند نامه اثر کدام شاعر است :

1- عطار

2- سعدی

3- حافظ

4- فردوسی


389 : در مصراع «پیر از او گردد جوان ***** غمخوار از او یابد طرب » کدام صنعت ادبی موجود است :

1- جناس تام

2- تضاد

3- جناس ناقص

4- تلمیح


390 : مسجد جامع مشهد به دستور یکی از این ها آباد گردیده است

1- امیر تیمور گورگانی

2- میر غیاث الدین

3- گوهر شاد بیگم

4- ملکه ثریا


391 : کدام یکی از شاعران زیر هم عصر نظامی گنجه یی است:

1- انوری

2- سعدی

3- خاقانی

4- جامی


392 : رسالۀ «دل و جان» متعلق به یکی ازین شعراست :

1- خواجه عبدالله انصاری

2- جلال الدین بلخی

3- جامی

4- فردوسی


393 : مجله ویژه زنان در زمان امان الله خان به چه نام یاد می شد:

1- افکار زنان

2- اناثیه

3- ارشاد النسوان

4- تنویر زنان


394 : بیدل همرای کدام یکی از اعضای خوانواده اش در سال 1017هـ ش در شهر کتک مرکز اوریسه رفت:

1- برادر

2- پدر

3- ماما

4- کاکا


395 : معنای لغوی «تشویر» :

1- اشاره کردن

2- نشر کردن

3- ثابت ساختن

4- شریک کردن


396 : اولین مکتب ابتدایی دختران به نام «عصمت» توسط کی اساس گذاشته شد:

1- شاه امان الله خان

2- ملکه بلقیس

3- ملکه حمیرا

4- ملکه ثریا


397 : در بیت ذیل کدام صنعت ادبی بکار رفته است: «آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است ***** با دوستــــــان مروت با دشمنان مدارا »

1- استعاره

2- ایهام

3- تلمیح

4- تضاد


398 : امیر علی شیر نوایی در طی مدت شغل دیوانی چند هزار بیت سروده است:

1- چهل هزار

2- پنجاه هزار

3- شصت هزار

4- هفتاد هزار


399 : چرسی بودن در فرهنگ ما معادل :

1- ترس و بزدلی

2- اعصاب خرابی و بی اراده گی

3- عدم اتکا به نفس

4- همه


400 : معنی مفرد واژه «امیال»:

1- آرزو

2- امید ها

3- آرزو ها

4- میل کردن