بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

401 : میرزا عبدالقادر بیدل در چند سالگی پدرش را از دست داد:

1- هفت

2- دو

3- شش

4- چهار و نیم


402 : «افسانه های بید پای» نام دیگر کدام یکی از کتاب های زیر است:

1- اسرار نامه

2- چهار مقاله عروضی

3- داستان جهان

4- کلیله و دمنه


403 : معنی مفرد واژه «اقشار» :

1- گروه

2- همیشه

3- قشرها

4- طبقه ها


404 : سخن رسا و شیوا را میگویند :

1- بلوغ

2- بالغ

3- بلاغ

4- بلیغ


405 : زادگاه نظامی گنجوی عبارت است از :

1- آذربایجان

2- ازبکستان

3- ایران

4- افغانستان


406 : یکی از شاعران زیر پیشگامان سبک هندی است:

1- حافظ

2- بابا فغانی

3- عشقری

4- بیدل


407 : عصر کدام یکی از شاهان زیر را «رنسانس» میگویند:

1- احمد شاه بابا

2- سلطان حسین بایقرا

3- تیمور

4- محمد


408 : کتاب «کلیله و دمنه» کتابیست در اصل :

1- ایرانی

2- هندی

3- خراسانی

4- تاجکی


409 : یکی از واژه های زیر به معنای تمدن و فرهنگ بکـار رفتـه است :

1- کانون

2- مجمع

3- ثقافت

4- تکنالوژی


410 : نخستین کسیکه به زیبایی های لفظی و معنوی در کلام عرب توجه کرد:

1- حافظ

2- ابونواس

3- فرزدق

4- عبدالله ابن معتز


411 : یکی از لغات ذیل به معنای سند قرار دادن بکار میـرود :

1- استناد

2- مسند

3- استبداد

4- همه


412 : کدام شخص در دورۀ جنگهای تحمیلی توانست بیست هزار اثر موزیم ملی را در جا های امن نگهداری کند:

1- عمرا خان مسعودی

2- رحیم الهاد

3- محمد یوسف علمی

4- گل رحمن حکیمی


413 : در بیت «به نرمی تند خوییان را ذلیل را خود توان کردی ***** کند خاکستــر آخر زیر دســـت خویش اخـــگر را » یکی از این اشخاص سروده است :

1- بیدل

2- سنایی

3- صایب

4- حافظ


414 : معنای متضاد لغت «حزین» :

1- غمگین

2- زبون

3- خوشحـــال

4- قبیح


415 : معنای واژه «قطعه»:

1- پاره یی از هر چیز

2- قطع کردن

3- پاچه یی از زمین

4- کاغذ سخت


416 : شعر معاصر شعریست:

1- از چند قسمت اشعار مختلف تشکیل شده باشد

2- هم وزن، مرکب از بخش های کوچک

3- در نیم قرن اخیر خارج از اسلوب متقدمان سروده شده است

4- بر یک وزن و قافیه بدون مطلع مصرع


417 : در بیت «من طریق سعی می آرم بجا ***** لیس للانسان الا ما سعی» را یکی از این نخبه های فرهنگــی سروده است:

1- نظامی عروضی

2- جلال الدین محمد بلخی

3- عبدالله انصاری

4- واعظ کاشفی


418 : خواجه عبدالله انصاری در کدام یکی از محله های ذیل در هرات مدفون شد:

1- گذرگاه

2- خواجه غلتان

3- گوهرشاد بیگـــم

4- گذره


419 : ارمیتاژ یکی از موزیم های تاریخی است در کشور :

1- انگلستان

2- روسیه

3- فرانسه

4- ایالات متحده امریکا


420 : استاد عبدالرحمن پژواگ شاعر، نویسنده و سیاستمدار کشور در کدام سال داعی اجل را لبیک گفت:

1- 1364 هـ ش

2- 1312 هـ ش

3- 1354 هـ ش

4- 1374 هـ ش