بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

421 : معنی صحیح واژه «ملح» :

1- نمک

2- ملامت کردن

3- ملایم

4- مروت


422 : مولانا خال محمد خسته جهت اکمال تحصیل چند سال در هندوستان باقی ماند:

1- چهار سال

2- پانزده سال

3- ده سال

4- سه سال


423 : در بیت «مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو ***** یاد از کشته خویش آمد و هنگام درو» کدام صنعت ادبی موجود است:

1- تلمیح

2- حسن تعلیل

3- تناسب

4- تضاد


424 : میرزا عبدالقادر بیدل بعد از وفات پدر مدرسه را رها کرده تحت آموزش کدام یکی از اشخاص زیر قرار گرفت:

1- مولوی عبدالقادر

2- میرزا قلندر

3- پادشاه صایب

4- صوفی بابا


425 : کتاب «میرالعباد الی المعاد» اثر کیست:

1- سنایی

2- رودکی

3- عنصری

4- فرخی


426 : نخستین اثر زیان آور الکول در ابتدا متوجه یکی از سیستم های بدن انسان میگردد:

1- حس باصره

2- حس لامسه

3- اختلال در تصمیم گیری

4- مغز و اعصاب مرکزی


427 : معنی مفرد واژه «ایام» :

1- روز ها

2- دریا ها

3- بیان کردن

4- روز


428 : «مجتمع النوادر» نام اصلی کدام یکی از کتاب های زیر میباشد:

1- تاریخ طبری

2- تاریخ سیستان

3- تاریخ آل سبکتگین

4- چهــار مقاله


429 : به معنای «گذشته گان و پیشینیان» :

1- اختلاف

2- اشراف

3- اسلاف

4- اطناب


430 : مثنوی انیس العارفین اثر یکی ازینهاست :

1- حافظ

2- رودکی

3- قاسم انوار

4- هجویری


431 : معنی دقیق واژه «تعبیر» :

1- مطلبی را بیان کردن

2- عبارت

3- معتبر

4- عبور


432 : از چهار کتاب ذیل یکی آن متعلق به حکیم نظامی گنجه یی میباشد:

1- تفسیر کبیر

2- هفت پیکر

3- پند نامه

4- رساله دل و جان


433 : ادبیات را از دیدگاه شیوه های بیان و شکل ظاهری به چند دسته تقسیم میکنند:

1- شش دسته

2- چهار دسته

3- سه دسته

4- دو دسته


434 : کتاب «مفتاح العلوم» تالیف یکی از ادبای معروف است؟

1- سکاکی

2- مبارک شاه

3- مسعود سعد

4- اسفراری


435 : پوهاند عبدالحی حبیبی در کدام یکی از ولایات ذیل تولد گردید:

1- هرات

2- قندهار

3- غزنی

4- کابل


436 : کتاب «جنبش مشروعیت در افغانستان» اثر کیست:

1- محمود طرزی

2- پوهاند الهام

3- پوهاند سرور همایون

4- عبدالحی حبیبی


437 : صنعتی که از نظر وزن و حرف آخر یکسان است:

1- سجع متوازی

2- سجع متوازن

3- سجع مطرف

4- جناس تام


438 : کتاب « زینة الکتاب » در آداب کتابت اثر یکی از اینهاست :

1- عنصری

2- بیهقی

3- منوچهری

4- بیدل


439 : کتاب ابوالفضل محمد بن حسین به کدام نام مشهور است:

1- تاریخ بیهقی

2- تاریخ سیستان

3- تاریخ یمینی

4- تاریخ العمل


440 : از جمله چهار کتاب داده شده یکی مربوط خواجه عبدالله انصاری است:

1- طلسم حیرت

2- کنز السالکین

3- کشف المحجوب

4- کیمیای سعادت