بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

461 : «تهذیب االخالق» اثر کیست:

1- ظهیرالدین فاریابی

2- صالح الدین سلجوقی

3- دقیقی بلخی

4- فیض دکنی


462 : یکی از واژه های زیر به معنی «پارچه ابریشمی» است.

1- قله

2- حله

3- راحله

4- رواحل


463 : بیت در لغت به معنی:

1- حویلی

2- دروازه

3- کلکین

4- خانه


464 : نقش زنان در ادبیات ما به یکی از این چهره های فرهنگی آغاز میگردد:

1- مخفی بدخشی

2- رابعه بلخی

3- محجوبه هروی

4- عایشه درانی


465 : متن جامع شاهنامه در زمان کدام پادشاه تهیه شد:

1- شاهرخ

2- سلطان سعید

3- سلطان حسین بایقرا

4- بایسنقر


466 : متضاد معنی واژه «تهذیب» :

1- خلاص کردن

2- عذاب کشیدن

3- آلوده کردن

4- آرام کردن


467 : علمی که مترادف آن را در سخن آرایی، نادره گویی و نغز گفتاری میتوان گفت :

1- معانی

2- بیان

3- بدیع

4- نحو


468 : معنی لغوی «ادب» :

1- دانش

2- فرهنگ

3- خوی خوش

4- همه


469 : معنی واژه «اعیان» :

1- معلوم

2- بزرگان

3- اطرافیان

4- همسایه ها


470 : جمشید شعله در سرایش شعر از کدام سبک پیروی میکرد:

1- هندی

2- عراقی

3- خراسانی

4- جدید


471 : متضاد واژه «موازی»:

1- باهم

2- یکسان

3- دراز

4- نا برابر


472 : وفات خواجه عبدالله انصاری در یکی از سالهای زیر اتفاق افتاده است:

1- 583 هـ ق

2- 631 هـ ق

3- 481 هـ ق

4- 424 هـ ق


473 : معنی لغت «مشیت» را دریابید:

1- شایع کردن

2- اراده

3- شامل کردن

4- توان


474 : تذکره «معاصرین سخنور» مربوط یکی ازین نخبه هاست:

1- نعمت حسینی

2- خانم ملکه رحمانی

3- سید محی الدین هاشمی

4- مولانا خال محمد


475 : متضاد واژه «آشفته» :

1- پریشان

2- آسوده

3- پیچیده

4- بی ارزش


476 : معنی لغت «تصلب» :

1- پیش گرفتن

2- دست و پا زدن

3- پاکیزه کردن

4- سخت شدن


477 : کدام یک از آثار زیر مربوط میرزا عبدالقادر بیدل میباشد:

1- الهی نامه

2- مثنوی محیط اعظم

3- اسرار خودی

4- نفحات الانس


478 : انجمن ادبی کابل در آغاز به مدیریت یکی از نخبه های فرهنگی زیر شروع به کار کرد:

1- محمود طرزی

2- غلام محی الدین انیس

3- محمد نوروز خان

4- محمد نوروز خان


479 : صوفی شوریده حالی که جاذبه بزرگ داشت و با اهل عرفان الفت می نمود:

1- ابن سینا

2- ابن بطوطه

3- البیرونی

4- شمس تبریزی


480 : منظور جامی از سرودن بهارستان بیان نکته های زیر بوده است:

1- حماسی

2- تربیتی و اخلاقی

3- بهاریه

4- فلسفی