بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

481 : نامه های باز دارنده، نام هایست که :

1- از طرف مراجع رسمی برای اشخاص فرستاده میشود

2- بین قسمت ها و اداره های مختلف در وزارت ها مبادله میشود

3- از انجام یافتن کار یا بروز حادثه یی جلوگیری میکند

4- از طرف مردم برای مراجع رسمی و غیره استفاده میشود


482 : هرگاه کلمات در وزن یکی باشند اما در حرف آخر مختلف، چه نوع سجعی است:

1- مطرف

2- متوازن

3- متوازی

4- هیچکدام


483 : در بیت « یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور ***** کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور» کدام صنعت ادبی بکار رفته است:

1- ایهام

2- تضاد

3- سجع متوازی

4- تلمیح


484 : یکی از شاعرانی است که در اشعارش افکار صوفیانه دیده میشود:

1- فردوسی

2- جامی

3- اسدی طوسی

4- رودکی


485 : رازق فانی شاعر معاصر کشور در کدام ولایت چشم به جهان گشود:

1- پنجشیر

2- هرات

3- بلخ

4- کابل


486 : متضاد واژه «مندرس» :

1- پاره پاره

2- ترساننده

3- بسته شده

4- جدید


487 : داستان خسرو و شیرین از آثار مشهور یکی از این شاعران است:

1- بلعمی

2- نظامی گنجه وی

3- گردیزی

4- منوچهری


488 : کتاب «سیاست نامه» متعلق به یکی از این اشخاص است:

1- ارزقی هروی

2- انوری

3- بیهقی

4- خواجه نظام الملک


489 : متضاد واژه «شتاب» :

1- زمستان

2- سرعت

3- جمع شر

4- کندی


490 : «تولستوی» یکی از شعرای چیره دست کشور.........است:

1- فرانسه

2- روسیه

3- امریکا

4- آلمان


491 : یکی از بخشهای صنایع معنوی است:

1- جناس خط

2- جناس ناقص

3- ارسال المثل

4- سجع متوازی


492 : یکی از آثار حکیم نظامی گنجه وی است:

1- کلیله و دمنه

2- مخزن الاسرار

3- منطق الطیر

4- الهی نامه


493 : متضاد واژه «ابتسام» :

1- پستی

2- تبسم کردن

3- گریه کردن

4- افسوس


494 : از شاعران معروف عصر تیموریان هرات یکی ازین هاست:

1- رودکی

2- فرخی

3- سعدی

4- میر علی شیر نوایی


495 : از دانشمندان مشهور قرن هفتم هجری و از اهالی ری بود:

1- امام غزالی

2- رودکی

3- بیدل

4- شمس قیس رازی


496 : شعر های یکی ازین ها شور عارفانه دارد:

1- رابعه بلخی

2- دقیقی بلخی

3- اسدی توسی

4- قاسم انوار


497 : موزیم ملی در زمان کدام شخص به یکی از گنجینه های مهم منطقه تبدیل شد:

1- نادر شاه

2- ظاهر شاه

3- سردار محمد داوود خان

4- سردار محمد داوود خان


498 : پروین اعتصامی در کجا متولد شد:

1- افغانستان

2- ایران

3- تاجکستان

4- ترکیه


499 : مشبه چیزی است که :

1- واژه هایی که میان مشبه و مشبه به پیوند برقرار کند

2- واژه هایی که میان ادات تشبیه و مشبه به ارتباط برقرار کند

3- چیزی دوم که مشبه به آن مانند شده است

4- آن را چیز دیگر مانند کند


500 : معنی لغت «خلخ»:

1- تلخ

2- خجالت کشیدن

3- نام شهر

4- سوراخ