بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

41 : کدام یکی از گزینه هایی زیر در املای زبان دری به گونه درست نوشته می شود؟

1- تآدیت

2- تدیت

3- تندیت

4- تأدیب


42 : کدام یکی از گزینه هایی زیر در املای زبان دری به گونۀ درست نوشته شده است:

1- تندیه

2- تأدیه

3- تادیه

4- تآدیه


43 : متضاد معنای لغت « زایل » را دریابید:

1- پایداری

2- نیستی

3- گمراهی

4- افت


44 : متضاد معنای واژه « تصحیح » کدام یک از گزینه های زیر است:

1- عجله کردن

2- غلط کردن

3- درست کردن

4- بی آلایش کردن


45 : در مصراع « تنت از لطف گردد همچو جانت» واژه (لطف) که مفهوم لطافت را میرساند ، یکی از گزینه های زیر است:

1- مشبه به

2- ادات تشبیه

3- وجه شبه

4- مشبه


46 : بیت « بهانه هاست به ماندن مرا و یک آن است / که هست مردن من مردن زبان دری » سروده کیست:

1- رشیدی سمرقندی

2- دقیقی بلخی

3- رودکی سمرقندی

4- بیدل


47 : در جمله « این کلامی است مفهوم و گفتاری است معقول » میان اجزای (مفهوم و معقول) چه نوع صنعتی موجود است :

1- جناس زاید

2- سجع مطرف

3- سجع متوازی

4- سجع متوازن


48 : در شعر کدام یک از شاعران ذیل اندیشه های عرفانی بازتاب یافته است:

1- عطار

2- فرخی

3- عنصری

4- فردوسی


49 : اسم فعل « افروختن » هر گاه با جزء پیشین (ب) همراه شود ، چگونه نوشته می شود:

1- بیروختند

2- بی افروختند

3- بیفروختند

4- بافروختند


50 : متضاد معنای واژه « حماسه » را دریابید:

1- داوری

2- احساس

3- راستی

4- ترسو


51 : معنای دقیق واژه « عارضه » را در یکی از گزینه های زیر دریابید:

1- گمراهی

2- بیماری

3- فراموشی

4- عرض


52 : متضاد معنای واژه « تهذیب» را دریابید:

1- خالص کردن

2- عذاب کشیدن

3- آلوده کردن

4- آرام گرفتن


53 : بیت « پارسی گویم، هین نازی بهل / هندوی آن ترک باشد از جان و دل » سروده کدام شاعر است:

1- مولانا جامی

2- مولانا واعظی کاشفی

3- مولانا جلال الدین محمد بلخی

4- موالنا خسته


54 : بیت « دل بدان یافتی از من که نکو دانی خواند / مدحت خواجه آزاده به الفاظ دری » سروده کدام شاعر است :

1- عرفی شیرازی

2- فرخی یزدی

3- فرخی سیستانی

4- اهلی شیرازی


55 : در مصرع « تنت از لطف گردد همچو جانت » جز همچو یکی از گزینه های زیر است:

1- مشبه به

2- مشبه

3- وجه شبه

4- ادات تشبیه


56 : در جمله « این کلام است مفهوم و گفتاری است معقول » چه نوع صنعت ادبی موجود است :

1- سجع

2- جناس

3- تلمیح

4- حسن تعلیل


57 : در میان واژه های « مفهوم» و «معقول» چه نوع سجع موجود است :

1- سجع متوازی

2- جناس تام

3- سجع متوازن

4- سجع مطرف


58 : کدام یک از گزینه های زیر محل تولد امیر شیر علی نوایی است:

1- فاریاب

2- هرات

3- جوزجان

4- غور


59 : یکی از این آثار از مشهور ترین کتاب های لغت شمرده می شود :

1- منطق الطیر

2- برهان قاطح

3- حدیقه

4- پیام مرشق


60 : شاه عبدالله یمگی بدخشی تحصیلات ثانوی اش را در کجا به پایان رسانید:

1- لیسه محمود هوتک

2- لیسه مولانا جلال الدین

3- لیسه ناصر خسرو

4- لیسه غازی