بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

61 : یکی از دانشمندان زیر موسس دانشگاه مسکو است:

1- ژان ژاک روسو

2- ویکتور هوگو

3- لومونوسف

4- میلتون


62 : اسم فعل (انداخنتن) هر گاه با جز پیشین ( ب ) همراه شود چه گونه نوشته می شود :

1- بی انداختی

2- بیانداختی

3- بینداختی

4- بانداختی


63 : خمستان اثر کیست:

1- مولانا حنیف بلخی

2- عبدالعلی مستغنی

3- خال محمد خسته

4- عبدالهادی داوی


64 : شاه عبدالله یمگی بدخشی سند لیسانس خود را از کدام رشته به دست آورده است :

1- حقوق و علوم سیاسی

2- ژورنالیزم

3- اقتصاد عمومی

4- اقتصاد سیاسی


65 : ژان ژاک روسو نویسینده بزرگ سال ها در یکی از شهر های زیر زندگی کرد:

1- لندن

2- پاریس

3- واشنگتن

4- نیویارک


66 : اسم فعل (الودن) هرگاه با جزء پیشین (ب) همراه شود چه گونه نوشته می شود:

1- بالودند

2- بیالودند

3- بی آلودند

4- بیالودند


67 : بیت « دوست آن باشد که گیرد دست دوست - در پریشان حالی و در مانده گی » را یکی از شاعران زیر سروده است:

1- سعدی

2- فردوسی

3- سنایی

4- حافظ


68 : کدام دانشگاه به نام لومونوسف دانشمند یاد می شود:

1- دانشگاه برلین

2- دانشگاه مسکو

3- دانشگاه نیویورک

4- دانشگاه مونیخ


69 : شاعری که تا پایان عمر بر سلطان حسین بایقرا نفوذ فراوان داشت، یکی از این هاست:

1- بیهقی

2- امیر علی شیر نوایی

3- نظام امللک

4- حافظ شیرازی


70 : از نویسنده گان مشهور سده سیزدهم هجری قمری است:

1- جوینی

2- غبار

3- گردیزی

4- غلام محمد طرزی


71 : معنای لغت «برهه» را در گزینه های زیر در یابید:

1- روز گار

2- شایسته

3- نشانه

4- فایده


72 : بیدل مدت چند سال در اورسیه از فیوض معنوی شاه قاسم هواللهی بهره برد :

1- سه سال

2- نه سال

3- نزده سال

4- یازده سال


73 : از نظر اطلاعات تاریخی و انشای فصیح و بلیغ و از جمله کتاب های معترب دری کدام یک اینهاست :

1- فتوحات مکی

2- مقامات حریری

3- تاریخ بیهقی

4- فصوص الحکم


74 : هر گاه حرف پایانی واژه (الف) باشد در هنگام پیوسنت باضمیر اضافی ( مان ) در میان واژه و پسوند چه علاوه می شود :

1- ی

2- الف

3- ء

4- گ


75 : فیلسوف یونانی که معلم اسکندر بود یکی از گزینه های زیر است :

1- بقراط

2- سقراط

3- اقلیدس

4- ارسطو


76 : از شاخه های مهم زبان سامی است :

1- سلواک

2- عبری

3- اوکراینی

4- برمایی


77 : آن که رویداد ها را به صورت واقع بینانه و دور از مبالغه با اتکا به مدارک موثق و دست اول منعکس ساخته است یکی از شخصیت های زیر است :

1- واصل کابلی

2- عشقری

3- عبدالرازق فانی

4- فیض محمد کاتب


78 : یکی از گزینه های زیر از فرهنگ های بزرگ زبان فارسی در ی به شامر می رود :

1- المعجم

2- دهخدا

3- حدیقه

4- پیام مرشق


79 : یکی از این شخصیت ها از جمله نویسندگان بزرگ کشور فرانسه است :

1- دانته

2- هگل

3- گویته

4- ژان ژاک روسو


80 : چوب نیزه بازی که دسته آن راست و باریک است به نام یکی از گزینه های زیر یاد می شود :

1- ناوگان

2- لگام

3- چوگان

4- فتراک