بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

101 : معنی دقیق واژه «عارضه» را نشانی کنید.

1- فراموشی

2- گمراه

3- عرض

4- بیماری


102 : بیدل همرای کدام یکی از اعضای خوانواده اش در سال 1017 در شهر کتک مرکز اوریسه رفت:

1- برادر

2- پدر

3- ماما

4- کاکا


103 : بیهقی در زمان کدام پادشاه رییس دیوان رسایل غزنویان بود:

1- محمود

2- مسعود

3- عبدالرشید

4- سبکتگین


104 : در جمله « تنم چون سایه موی است و دل چون دیده موران » کدام نوع تشبیه به کار رفت است:

1- تشبیه بلیغ

2- تشبیه تسویه

3- تشبیه مجمل

4- تشبیه مؤکد


105 : معنی صحیح و درست واژه « دهر » :

1- راهرو

2- زمانه

3- شگاف

4- دیانت


106 : سال تولد بیدل را معلوم کنید:

1- 1024 هـ ق

2- 978 هـ ق

3- 1063 هـ ق

4- 1054 هـ ق


107 : رازق فانی در کدام سال دیده به جهان گشود:

1- 1332 هـ ش

2- 1311 هـ ش

3- 1304 هـ ش

4- 1322 هـ ش


108 : سعدی از شاعران بزرگ قرن :

1- هشتم هـ ق

2- یازدهم هـ ق

3- هفتم هـ ق

4- نهم هـ ق


109 : کدام یکی از شاعران زیر هم عصر نظامی گنجه یی است:

1- انوری

2- سعدی

3- خاقانی

4- جامی


110 : کتاب کلیه و دمنه ترجمه ابولمعانی نصرالله ابن عبدالحمید منشی دارای چند باب است:

1- پانزده باب

2- بیست باب

3- یازده باب

4- ده باب


111 : میرزا عبدالقادر بیدل در کنار میرزا قلندر به یکی از دانش های زیر آشنایی لازم را کسب کرد:

1- علوم نجوم

2- تصوف

3- تاریخ

4- فلسفه


112 : یکی از شاعران حقیقت جو و واقع بین می باشد:

1- حنظله بادغیسی

2- پروین اعتصامی

3- محمد بن وصیف

4- محمود وراق هروی


113 : معنای دقیق واژه «برازنده» :

1- قلعه

2- لایق

3- دونده

4- پر کننده


114 : چرا امیر علی شیر نوایی ذواللسانین معروف بود:

1- به زبان دری و ترکی شعر می سرود

2- به زبان دری و عربی شعر می سرود

3- به زبان ترکی و عربی شعر می سرود

4- به زبان پشتو و دری شعر می سرود


115 : معنی دقیق واژه «الوان» یکی از گزینه های زیر است.

1- گشتزارها

2- رنگها

3- دشت ها

4- کوه ها


116 : بیت «گر ز بی سرمایه گی دستت ز سیم و زر تهیست - میتوان تسخیر دلها کرد با خلق حسن» سروده یکی ازین شعر است :

1- سنایی

2- صایب

3- جامی

4- بیدل


117 : «آنکه پریدن نمی داند نباید بر پرتگاه آشیانه بسازد» گفتۀ یکی از بزرگان است.

1- ولتر

2- شوپنهاور

3- نیچه

4- نهرو


118 : «مخزن السرار» اثر کیست:

1- خاقانی

2- منوچهری

3- نظامی گنجه یی

4- فردوسی


119 : معنای کلمه «صوم» را دریابید.

1- صورت

2- روزه

3- صالح

4- صادر کردن


120 : کتاب «سبعه سیاره» اثر کیست:

1- دولت شاه سمرقندی

2- خواند میر

3- امیر علی شیر نوایی

4- همام الدین