بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

121 : امیر علی شیر نوایی به چند زبان شعر میسرود:

1- یک زبان

2- دو زبان

3- سه زبان

4- چهار زبان


122 : معنی متضاد واژه «متمول» را دریابید:

1- ثروتمند

2- مالدار

3- غریب

4- تحول طلب


123 : هفت اورنگ جامی کتابی است:

1- منظوم

2- منثور

3- مختلط

4- 1 و 3


124 : کتاب «مفتاح العلوم» تالیف یکی ازین ادبای معروف است:

1- سکاکی

2- مبارک شاه

3- مسعود سعد

4- اسفزاری


125 : بیهقی اوایل عمر را به کجا به تحصیل علم گذرانید:

1- مصر

2- دمشق

3- بغداد

4- نیشاپور


126 : علمی که از صنایع کلام و زیبایی های لفظی و معنوی بحث می کند:

1- بدیع

2- بیان

3- عروض

4- معانی


127 : معنای لغوی «اعجاب» :

1- به حیرت وا داشتن

2- جمع عجایب

3- کسی را به شگفتی آوردن

4- 1 و 3


128 : سال تولد «بوکاچیو» نویسنده ایتالیایی را معلوم کنید:

1- 1313 میلادی

2- 1391 میلادی

3- 1401 میلادی

4- 1426 میلادی


129 : کتاب «سبحة االبرار» متعلق به یکی از این شاعران است:

1- جامی

2- سنایی

3- امیر علی شیر نوایی

4- فردوسی


130 : ابن ندیم کتاب کلیله و دمنه را در چند باب میداند:

1- `16 – 15`

2- `5`

3- `18– 17`

4- `13– 12`


131 : معنای لغت «ارج» را دریابید:

1- جبر

2- رواج شدن

3- اعتبار

4- افسوس


132 : متضاد واژه «تکاپو» را دریابید.

1- دویدن

2- شتاب

3- ایستادن

4- تکان خوردن


133 : تذکره «لباب الالباب» مربوط به یکی ازین هاست :

1- واعظ کاشفی

2- فیضی دکنی

3- عوفی

4- مولوی


134 : معنای یکی ازین گزینه های زیر کلامی است که احتمال صدق و کذب در آن می رود :

1- خبر

2- انشاء

3- اخبار

4- اسناد


135 : کدام یکی از چهره های فرهنگی کشور ما کتاب کلیله و دمنه را به نظم در آورد :

1- عبدالهادی داوی

2- محمود طرزی

3- میر بهادر واصفی

4- میر غالم محمد غبار


136 : معنای لغوی واژه «ترتیل» :

1- تربیب دادن

2- نرم خواندن

3- تلاوت

4- تیاری گرفتن


137 : از رسایل منثور خواجه عبدالله انصاری که به نثر مسجع نگاشته شده است:

1- سراج التواریخ

2- تحفة حبیب

3- کنزالساکین

4- سواطح الالحام


138 : یکی ازین واژه ها به معنای «بهبود یافتن زخم» است :

1- جراحت

2- تورم

3- التیام

4- انسداد


139 : در لغت آواز فاخته و کبوتر را می گویند:

1- جناس

2- سجع

3- طباق

4- تلمیح


140 : از شاعران مشهور قرن دهم کدام یکی از این ها است :

1- رابعۀ بلخی

2- فردوسی

3- انوری

4- عرفی شیرازی