بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

141 : استاد ابوالفضل بیهقی یکی ازینهاست :

1- حسن میمندی

2- ابو نصر مشکان

3- بلعمی

4- عنصری بلخی


142 : معنی متضاد «فراز»:

1- گسترده

2- بلندی

3- پستی

4- فخر کردن


143 : معنی متضاد «اشراق» :

1- تابیدن

2- تاریک شدن

3- شق شدن

4- شرقی ها


144 : معنای واژه «ابهام» :

1- پیچیده

2- استوار

3- خواستن

4- جبر


145 : معنای متضاد واژه «شتاب» :

1- شدید

2- سرعت

3- جمع شر

4- کندی


146 : موضوعات اشعار غنایی عبارت است از :

1- جنگ ها و دلاوری هاست

2- لذت ها، شادی ها و غم هاست

3- ستایش از خصلت های نیک است

4- هیچکدام


147 : شاعری که در علوم طبیعی، طب و نجوم مهارت داشت :

1- فرخی

2- عنصری

3- رابعۀ بلخی

4- نظامی


148 : جردیده طلوع افغان به مدیریت کدام یکی از اشخاص زیر در قندهار به دو زبان در سال 1311 هـ ش به نشر آغاز کرد؟:

1- عبدالهادی داوی

2- شاه ولی الله

3- محمود طرزی

4- عبدالعزیز خان


149 : نامه های اداری از نظر موضوع به چند دسته تقسیم می شوند:

1- دو دسته

2- سه دسته

3- چهار دسته

4- شش دسته


150 : کدام یکی از واژه های زیر معنای «حیوانی را که آن را ذبح کرده سر بریده باشند و یا با شمشیر نیم کشته و یا نیم جان کرده باشند» را می رساند:

1- قتیل

2- بسمل

3- مقتول

4- از دست رفته


151 : معنای واژه «پویا» :

1- پهلوانی

2- پهن

3- بدون توقف

4- توقف


152 : معنای واژه «خاتم» :

1- قلم

2- نگین

3- ختم کننده

4- دبدبه


153 : شاعری که در نثر نویسی هم ماهر بود :

1- فردوسی

2- عطار

3- منوچهری

4- رابعۀ بلخی


154 : عبدالرازق فانی درجه ماستری خویش را در کدام رشته بدست آورد:

1- جامعه شناسی

2- اقتصاد

3- حقوق و علوم سیاسی

4- فلسفه


155 : معنی متضاد واژه «تصحیح» :

1- درست کردن

2- بی آلایشی کردن

3- عجله کردن

4- غلط کردن


156 : کتاب اصلی «پنجه تنترا» که به برهمنی و یشنویی منصوب است، در کدام قرن تدوین شده است

1- در اویل قرن پنجم میلادی

2- در اواخر قرن پنجم میلادی

3- در اواسط قرن پنجم میلادی

4- در اوایل قرن ششم میلادی


157 : معنی دقیق واژه «ناوک» :

1- نظر کردن

2- نا آشنا

3- نا ستوده

4- تیر


158 : امیر علی شیر نوایی در کدام سال دیده به جهان گشود:

1- 761 هـ ق

2- 901 هـ ق

3- 844 هـ ق

4- 836 هـ ق


159 : جمشید شعله شخصیت فرهنگی کشور ما در یکی از ولایات دیده به جهان گشود.

1- بلخ

2- هرات

3- تخار

4- بدخشان


160 : امیر علی شیر نوایی در دربار کدام یکی از شاهان زیر به شغل دیوانی مشغول بود:

1- سلطان حسین بایقرا

2- تیمور

3- احمد شاه بابا

4- علاوالدین