بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

161 : نام پدر علامه صالح الدین سلجوقی یکی از گزینه های زیر است.

1- مولوی عبدالحکیم حکمت

2- مفتی شمس الدین سراج

3- مفتی سراج الدین

4- مولوی تاج الدین


162 : یکی از بخش های صنایع لفظی است:

1- تناسب

2- سجع مطرف

3- ایهام

4- تضاد


163 : زادگاه دقیقی شاعر :

1- هرات

2- بلخ

3- توس

4- نیشاپور


164 : در مصراع «من همچو خار و خاکم تو آفتاب و ابر» کدام نوع تشبه به کار رفته است:

1- تشبیه مؤکد

2- تشبیه جمع

3- تشبیه تسویه

4- تشبیه بلیغ


165 : معنی درست واژه «زهره» :

1- مهلت

2- طاقت

3- زهر

4- مروارید


166 : مولانا جلال الدین بلخی در یکی از شهر های زیر به تدریس مشغول شد.

1- قم

2- نجف

3- قونیه

4- دمشق


167 : اثری است از شیخ فرید الدین عطار :

1- اسرار نامه

2- سفر نامه

3- بهمن نامه

4- ظفر نامه


168 : در جمله «هر کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال» میان واژه های جمال و کمال کدام نوع سجع وجود دارد:

1- سجع متوازن

2- سجع مطرف

3- سجع متوازی

4- هیچکدام


169 : ابو نصر محمد بن احمد دقیقی از بزرگترین شاعران قرن:

1- چهارم

2- هشتم

3- هفتم

4- ششم


170 : کتابی که نتایج دینی و عرفانی را از راه تمثیل بیان می کند:

1- مثنوی و معنوی

2- شاهنامه

3- مرزبان نامه

4- قابوس نامه


171 : رازق فانی شاعر ورزیده کشور ما، دورۀ ماستری خویش را در یکی از کشورهای زیر به پایان رسانید:

1- انگلستان

2- امریکــا

3- بلغاریــا

4- شوروی


172 : کتاب «تاریخ متقدمین» متعلق به یکی ازین چهره های فرهنگی است:

1- واعظ کاشفی

2- بیهقی

3- فیضی دکنی

4- فیض محمد کاتب


173 : در جمله «علم در هدایت انسان، چون نور است» مشبه را دریابید.

1- نور

2- چون

3- علم

4- هدایت


174 : مولانا خسته در کدام سال داعی اجل را لبیک گفت:

1- 1352 هـ ش

2- 1343 هـ ش

3- 1349 هـ ش

4- 122 هـ ش


175 : معنای متضاد واژه «صلابت» :

1- سرزنش

2- سلب کردن

3- نا استواری

4- محکم


176 : یکی از چهره های زیر کتاب کلیله و دمنه را از پهلوی به عربی ترجمه نمود:

1- ابن ندیم

2- عبدالله ابن مقفع

3- ابوالمعانی نصرالله

4- ابن خلگان


177 : کتاب «سد سکندری» اثر کیست:

1- امیر علی شیر نوایی

2- امام غزالی

3- عروضی سمرقندی

4- عطار نیشاپوری


178 : نام مکمل سعدی شیرازی را مشخص کنید:

1- شمس الدین

2- غیاث الدین

3- مشرف الدین

4- نظام الدین


179 : معنی لغوی واژه «اختناق» :

1- خفه شدن

2- گلوگیر شدن

3- بند آمدن نفس

4- هر سه گزینه


180 : معنی متضاد واژه «تسهیل» :

1- سهل کردن

2- یکسان کردن

3- مشکل کردن

4- سالم دادن