فورم اول هرات

تعداد سوالات : 160

41 در دو وکتور `\vec{u} = 4 \vec{i} + 5 \vec{j}` و `\vec{v} = 3 \vec{i} + b \vec{j}` قیمت b را طوری تعیین کنید که `\vec{u} \cdot \vec{v} = 72` گردد.

1- ‍`b=13`

2- `b=12`

3- `b=10`

4- `b=20`


42 مشتق مرتبۀ اول تابع `y= sinx cosx` مساوی است به:

1- `-cosx sinx`

2- `cos2x`

3- `sin2x`

4- `cosx sinx`


43 در حالت معیار با زاویه `101^{\circ}` کدام زاویه کوترمینل میباشد:

1- `2161^{\circ}`

2- `2461^{\circ}`

3- `2261^{\circ}`

4- `2361^{\circ}`


بخش علوم طبیعی

44 قوه اتصاق یا چسپندگی در مایعات نسبت به گازات:

1- زیاد تر می باشد

2- معادل می باشد

3- مساوی می باشد

4- کوچک ر می باشد


45 غلظت مولار محلول که در `1200` ملی لیتر آن به اندازه `240` گرام مرکب کاپرسلفیت موجود باشد چند است: `(Cu=64, S=32, O=16)`

1- `5.95`

2- `3.75`

3- `6.00`

4- `1.25`


46 غلظت مولار محلول که در `800` ملی لیتر آن به اندازه `540` گرام مرکب کاپرسلفیت موجود باشد چند است: `(Cu=64, S=32, O=16)`

1- `4.22`

2- `5.88`

3- `2.33`

4- `0.98`


47 انتقال حرارت به طریقه هدایت در یکی از موارد ذیل صورت می گیرد:

1- در مایعات

2- در جامدات

3- در جامدات و گازات

4- در گازات


48 در حالت تعادل فشار بخار جامد و گاز:

1- فشار جامد بلند است

2- فشار گاز بلند است

3- باهم مساوی است

4- فشار بخار بلند است


49 نام اشتقاقی مرکب `CH_{3}-CH_{2}-C\equiv C-CH_{2}-CH_{3}` عبارت اند از:

1- دای ایتایل اسیتلین

2- میتایل ایتایل اسیتلین

3- پروپایل اسیتلین

4- ایتایل اسیتلین


50 در `0.4` لیتر محلول تیزاب سرکه که غلظت آن `0.2` مولر باشد چند گرام استیک اسید موجود است:

1- `120`

2- `30`

3- `4.8`

4- `1.33`


51 غلظت مولار محلول که در `60` ملی لیتر آن به اندازه `200` گرام مرکب کاپرسلفیت موجود باشد چند است: `(Cu=64, S=32, O=16)`

1- `20.83`

2- `10.41`

3- `0.93`

4- `25.56`


52 در `1.8` لیتر محلول تیزاب سرکه که غلظت آن `1.2` مولر باشد چند گرام استیک اسید موجود است: `(C=12, H=1, O=16)`

1- `129.6`

2- `90`

3- `40`

4- `36.56`


53 درجه حرارت ذوبان مواد جامد که رابط کوولانسی شان با تبدیل به حالت گاز ضعیف شده چگونه است:

1- متوسط میباشد

2- بسیار پایین است

3- بلند میباشد

4- پایین میباشد


54 فاصله بین اتوم ها و مالیکول ها در حالت جامد:

1- ثابت است

2- بسیار زیاد است

3- بسیار کم است

4- زیاد است


55 اولین مرکب سایکلوالکان ها عبارت اند از:

1- پروپان

2- سایکلو پروپان

3- سایکلو پروپین

4- سایکلو پروپلین


56 کدام مواد ذیل شامل ضایعات جامد ، که سبب آلوده گی محیط میگردد می باشد:

1- محصولات چوبی

2- چوب

3- پلاستیک

4- کاغذ


57 انرژی حرکی مالیکول های مایع با بلند رفتن درجه حرارت زیاد شده وعملیه تبخیر:

1- تبخیر صورت نمیگیرد

2- بطی میگردد

3- سریع میگردد

4- تغییر نمی کند


58 فورمول مالیکولی سایکلو پروپان عبارت اند از:

1- `C_{3}H_{4}`

2- `C_{3}H_{6}`

3- `C_{3}H_{2}`

4- `C_{3}H_{5}`


59 عملیه نصب گروپ نایترو بالای حلقه اروماتیک ، را به یکی از نام های ذیل یاد میکنند:

1- نایتریشن

2- اوکسدیشن

3- سلفونیشن

4- هلوجنیشن


60 با استفاده از دیتای ذیل نوعیت ترانسفارمر را دریافت نماید: `(\Delta v_{1}=160v, N_{1}=50, \Delta v_{2}=220v)`

1- ثابت است

2- افزایش دهنده و کاهش دهنده

3- افزایش دهنده

4- کاهش دهنده