فورم اول هرات

تعداد سوالات : 160

61 مقدار `10\frac{dyn}{cm^{2}}` چند پاسکال می شود:

1- `1pa`

2- `10pa`

3- `10^{2}pa`

4- `2pa`


62 فشار وارده بالای یک میز را توسط کتابی که دارای مساحت `0.16m^{2}` و وزن `8N` می باشد دریافت کنید:

1- `30pa`

2- `40pa`

3- `50pa`

4- `60pa`


63 در یک ترانسفارمر برای دیتای ذیل تعداد حلقه های کوایل اولی را دریافت می نماید: `(\Delta v_{1}=120v, N_{2}=50, \Delta v_{2}=200v, N_{1}=?)`

1- `20`

2- `30`

3- `40`

4- `80`


64 آیا تشعشع حرارتی مانند امواج نوری انکسار می کند:

1- انعکاس می کند اما انکسار نمیکند

2- بلی

3- نخیر

4- محیط مادی وجود ندارد که تشعشع درآن انکسار کند


65 درعملیه انتقال حرارت بطریقه تشعشع، انرژی توسط کدام امواج انتقال میشود:

1- الکترومقناطیسی

2- عرضی

3- ساکن

4- میخانیکی


66 قوه `7N` بالای یک جسم برای `5` ثانیه عمل می کند ضربه قوه را دریافت کنید:

1- `42N\cdot sec`

2- `35N\cdot sec`

3- `26N\cdot sec`

4- `50N\cdot sec`


67 در پرتاب مایل ارتفاع نقطه اوج توسط کدام فورمول ذیل محاسبه میگردد:

1- `H=\frac{v_{0}sin\alpha }{g}`

2- `H=\frac{v_{0}sin^{2}\alpha }{2g}`

3- `H=\frac{v_{0}cos\alpha }{2g}`

4- `H=\frac{v_{0}^{2}sin^{2}\alpha }{2g}`


68 اگر بالای بک جسم انرژی وارد شده `100j` باشد و توسط جسم انرژی جذب شده `60j` باشد، فیصدی انرژی که ازجسم منعکس می شود عبارت است از:

1- `40%`

2- `50%`

3- `70%`

4- `60%`


69 رابطه سترین و مودل شیر عبارت است از:

1- `\varepsilon = \frac{L_{0}}{\Delta L}`

2- `S=\frac{\delta_{s}}{\varepsilon_{s}}`

3- `S=\frac{\varepsilon_{s}}{\delta_{s}}`

4- `\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_{0}}`


70 گر یک جسم از عدسیه محدب با فاصله محراقی `15cm` به فاصله `18cm` قرار داشته باشد بزرگنمایی آن را دریافت نماید:

1- `2`

2- `4`

3- `5`

4- `3`


71 اگر یک جسم از عدسیه محدب با فاصله محراقی `10cm` به فاصله `12cm` قرار داشته باشد بزرگنمایی آن را دریافت نماید:

1- 3

2- 2

3- 5

4- 4


72 یک جسم از یک ارتفاع سقوط آزاد می کند و سرعت برخورد آن به زمین `80\frac{m}{s}` است. بعد از چقدر وقت به زمین می رسد: `g=10\frac{m}{s^{2}}`

1- `8s`

2- `10s`

3- `6s`

4- `5s`


73 در آیینۀ مقعر، در کدام حالت تصویر بزرگتر از جسم می باشد:

1- وقتیکه جسم در محراق باشد

2- وقتیکه جسم در مرکز باشد

3- وقتیکه جسم در محراق یا بین محراق و رأس باشد

4- وقتیکه جسم بین محراق و رأس باشد


74 پایین بودن سطح اوزون سبب عبور بیشتر ماورای بنفش به زمین شده و باعث امراض ذیل میگردد:

1- سرطان جلد

2- مرض سل

3- سرطان شش

4- سرطان معده


75 اکسونی که قطر کم دارد ، پیام راچگونه انتقال میدهد:

1- هیچ انتقال نمیدهد

2- سریع و بطی

3- سریع تر

4- بطی تر


76 حیوانات که در قسمت های عمیق زنده گی میکنند به کم یابی غذا و تاریکی توافق کرده است از پلانکتون ها به کدام شکل استفاده میکنند:

1- مستقیم

2- هیچ درعمق آب زنده گی نمیکنند

3- غیرمستقیم

4- هیچ استفاده نمی کند


77 در نوشیدنی های شیرین چگونه قند یافت میشود:

1- گلوکوز

2- مالتوز

3- سلولوز

4- سکروز


78 ماهی هایی که نزدیک به قطبین زنده گی میکنند به یکی ازشرایط اقلیمی زیر توافق حاصل نموده اند:

1- آب کم

2- آب های سرد تر

3- آب های معتدل

4- آب های گرم


79 لنفوسیت ها به چند نوع است

1- چهار نوع اند

2- سه نوع اند

3- دو نوع اند

4- پنج نوع اند


80 پرنده گان چند عدد گرده دارند:

1- چهار عدد

2- یک عدد

3- سه عدد

4- دو عدد