فورم اول هرات

تعداد سوالات : 160

81 هر statnens ازکدام قسمت زیر ساخته شده است:

1- filament , Anther و stalk

2- تنها filament

3- تنها filament , Anther

4- تنها Anther


82 لایه یا طبقه اوزون در بالای یکی از طبقه های اتموسفیر قرار دارد:

1- هایدروسفیر

2- اتموسفیر

3- استراتوسفیر

4- بایوسفیر


83 کدام یک ازحیوانات پستاندار زیر در تایگاه یا جنگل های با تلاقی زنده گی نمیکند:

1- حیوان موش مانند

2- گرگ

3- خرس

4- آهو


84 بوره یا سکروز از کدام قند های یک قیمته ذیل بوجود می آید:

1- گلکتوز و فرکتوز

2- گلوکوز و مالتوز

3- گلوکوز و فرکتوز

4- گلکتوز و گلکتوز


85 پلاستید های که دارای پگمنت سبز باشد به کدام یکی از نام های ذیل یاد میگردد؟

1- کلوروپلاست

2- کروموپلاست

3- لیکوپلاست

4- امیلوپلاست


بخش علوم اجتماعی و دینی

86 بعد ازحاکمیت شاه محمود ، کدام مناطق تحت اداره حکام محلی قرار داشت:

1- پشاور و ننگرهار

2- غزنی و پکتیا

3- کشمیر و ننگرهار

4- بدخشان و تخار


87 سروده های ویدی چی وقت تحریر گردید:

1- سه قرن قبل از میلاد

2- دو قرن قبل از میلاد

3- شش قرن قبل از میلاد

4- نه قرن قبل از میلاد


88 یکی از امرای غوری در نهضت عباسی ها سهم فعال داشت:

1- امیر کرور

2- ملک شنسب

3- محمد سوری

4- امیرفولاد


89 امیر بنجی نهاران از کدام خلیفه عباسی، عهد ولواه را بدست آورد:

1- جعفر منصور

2- مامون الرشید

3- هارون الرشید

4- امین الرشید


90 تعداد کتاب های ویدی عبارت است از:

1- دو

2- هفت

3- چهار

4- سه


91 قبل از سلطان شهاب الدین، کدام شخص سرقدرت بود:

1- سلطان سنجر

2- سلطان علاوالدین

3- سلطان غیاث الدین

4- قطب الدین ایبک


92 جریده شمس النهار در ماه، چند مرتبه به نشر میرسید:

1- چهار مرتبه

2- سه مرتبه

3- دو مرتبه

4- یک مرتبه


93 عمر فاروق در منبر برای دوستان خویش اعلان نمود تا:

1- عیب های او را نشان دهند

2- امور خیر را بدون نیاز به دیگران انجام دهند

3- عیوب دیگران را برایشان نشن دهند

4- عیب های او را ازش پنهان نمایند


94 در زمان سلطنت امیر یعقوب ، کدام شخص وزیر خارجه بود:

1- ولی محمد لاتی

2- داودشاه

3- حبیب الله

4- میرزا محمد خان


95 کدام شخص ، عهد ولوا را از هارون الرشید خلیفه عباسی گرفت:

1- ابومسلم

2- امیربنجی نهاران

3- ملک شنسب

4- امیرفولاد


96 قدامت ساحات باستانی هراپه وموهنجودارو به یکی از سال های زیر میرسد:

1- 1000 سال قبل ازمیلاد

2- 3000 سال قبل ازمیلاد

3- 4000 سال قبل ازمیلاد

4- 5000 سال قبل ازمیلاد


97 کدام شخص ، امیرمحمد یعقوب خان را وادار ساخت تا جهت امضایی قرارداد با انگلیسها به گندمک سفرنماید:

1- منشی بختیار

2- میرزامحمد خان

3- عبدالله جان

4- محمد افضل خان


98 بعد ازسقوط دولت شاه محمود ، بدخشان و تخار تحت تسلط چه کسانی قرار گرفت:

1- صفوی ها

2- مغول ها

3- حکام محلی

4- شیبانی ها


99 کدام سنگ نوشته ذیل ازسلسله هخامنشی ها باقی مانده است

1- خوات

2- رباطک

3- بیستون

4- کلیرچوتس


100 کدام یکی ازممالک زیر در امریکایی شمالی بزرگترین ذخایرذغال سنگ جهان را دارا میباشد:

1- ایالات متحده امریکا

2- کاستاریکا

3- کانادا

4- پیرو