فورم اول هرات

تعداد سوالات : 160

101 کدام یکی ازسیارات ذیل از گازات هایدروجن وهیلیوم تتکیل شده است:

1- زهره

2- مشتری

3- پلوتو

4- نپتون


102 کدام یکی از میوه های زیردر کشور ما بیشتر به شکل تازه استفاده میشود:

1- زردالو

2- مالته

3- شفتالو

4- سیب


103 از کدام میوه زیر در کشور بیشتربه صورت خشک استفاده میشود:

1- آلو

2- بالو

3- زردآلو

4- شفتالو


104 کدام شرکت هوای درسال 1333 هجری شمسی رسما به فعالیت خویش آغاز نمود:

1- کام ایر

2- افق شرق

3- آریانا

4- صافی


105 از کدام میوه زیر در کشور بیشتر به صورت خشک استفاده میشود:

1- انار

2- کشمش

3- خربوزه

4- تربوز


106 در کدام کشور زیر مردم به زبان عربی حامی تکلم می نمایند:

1- کینیا

2- واتیکان

3- سوریه

4- گابون


107 درکدام زلزله دریور دربین موتر لرزش را احساس میکند:

1- بسیار شدید

2- متوسط

3- شدید

4- نسبتا شدید


108 در کدام کشور زیر مردم به لسان حامی عربی صحبت میکنند:

1- کینیا

2- گابون

3- تانزانیا

4- کویت


109 درکشور ما اولین سویچبورد بطری دار تیلفون ظرفیت چند لین را داشت:

1- 33

2- 35

3- 30

4- 25


110 گوسفند قره قل بیشتر در کدام صفحات افغانستان پرورش مییابد؟

1- شرق

2- غرب

3- شمال

4- جنوب


111 برنج معمولا در مناطقی زرع میگردد که دارای مشخصات ذیل باشد؟

1- آب فراوان

2- کم ارتفاع

3- گرم

4- همه درست است


112 این متن و عبارت «بعضی گمانها سبب گناهان بزرگ میشوند» معنای کدام یکی از کلمات قرآنی زیر است:

1- ولاتجسس

2- ان بعض الظن اثم

3- اثم کبیر ومنافع للناس

4- عزم الامور


113 راوی این حدیث «المستشار موتمن» کیست:

1- ابوذر

2- سعد ابن وقاص

3- ابوهریره

4- عمرفاروق


114 اصولیان سنت نبوی را به دو بخش تقسیم کرده اند که یکی آن عبارت اند از:

1- احاد و مشهور

2- متواتر و احاد

3- مشهور و ضعیف

4- سنتی که سندش به رسول الله رسیده باشد


115 معنایی درست این جمله «لایدخل الجنه مذمن الخمر» درحدیث شریف « لایدخل الجنه مذمن الخمر، ولالوالدیه، ولامنان» چیست:

1- قمار باز داخل جنت نمی شود

2- قاتل داخل جنت نمی شود

3- احسان و منت کننده داخل جنت نمی شود

4- شخص معتاد به شراب داخل جنت نمی شود


116 قرآنکریم ازاحکام شرعی عملی به سه طریقه بحث میکند یکی از آن سه طریق عبارت اند از:

1- ذکراحکام بصورت دلال النص

2- ذکراحکام به صورت اشاره النص

3- ذکراحکام بصورت اجمالی

4- ذکراحکام بصورت عبارت النص


117 یکی ازحکمت های این حدیث: (من عال جاریتین حتی تبلغا.....) این است:

1- تساوی پسران و دختران در استحاق میراث

2- حق اولویت دادن به تربیت پسران

3- اولویت دادن به تربیت دختران نسبت به پسران

4- تساوی در تربیت بین دختران و پسران


118 این متن وعبارت «کامل ساخت» معنای کدام یکی از کلمات قرآنی میباشد:

1- مختال فخور

2- عزم الامور

3- واسبغ

4- واغضض من صوتک


119 این متن وعبارت «ظاهری محسون و معنوی غیرمحسوس» معنای کدام یکی ازکلمات قرآنی زیر است:

1- عزم الامور

2- واسبغ علیک

3- ولاتصررخدک

4- ظاهره او باطنه


120 کاریکه درحضور رسول الله صورت گرفته و ایشان آن را تاکید و یا دربرابر آن سکوت و خاموشی اختیار نموده باشند شامل سنت:

1- اشاری میشود

2- قولی میشود

3- عملی میشود

4- تقریری میشود