فورم اول هرات

تعداد سوالات : 160

121 طریقه نماز خواندن حضرت پیامبر (ص):

1- شامل حدیث فعلی است

2- شامل حدیث سنت تقریری است

3- شامل حدیث قولی است

4- شامل سنت سکوتی است


122 غزوات پیامبر از مثالهای سنت:

1- قولی است

2- فعلی است

3- تقریری است

4- اشاری است


123 سحر در لغت چی را گویند؟

1- نیرنگ

2- باریکی

3- تغییردادن شکل یک چیز

4- همه درست است


124 تورات به کدام پیغمبر نازل شده است؟

1- موسی «ع»

2- داوود «ع»

3- عیسی «ع»

4- محمد «ص»


بخش السنه و جیولوژی

125 خواجه عبدالله انصاری شاعر کدام یکی از سده های ذیل است:

1- یازدهم

2- هفتم

3- پنجم

4- نهم


126 کدام یکی از دانشمندان ذیل به پیروی از ژان ژاک روسو به تاسیس مکاتب ابتدایی در روستاها پرداخت:

1- تولستوی

2- چارلزدکنز

3- فریدریش فروبل

4- تورگنیف


127 کدام یکی از شاعران زیر به سبک هندی شعر می سرود:

1- کلیم کاشانی

2- ناصر خسرو

3- مولانا جلال الدین

4- محجوبه هروی


128 شهرت خواجه عبدالله انصاری در چی نوع نثر بیشتر است:

1- نثر ساده

2- نثر مصنوع

3- نثر متکلف

4- نثر مسجع


129 یکی از شاهان زیر شاعران سبک هندی را در مناسب بلند نصیب میگردانید:

1- سلطان سنجر

2- جلال الدین اکبر

3- علاوالدین کیقباد

4- احمد شاه بابا


130 کدام یکی از شخصیت های زیر از بنیان گذاران آموزش کودک محوری بود:

1- ژان ژاک روسو

2- لومونوسف

3- پوشکین

4- فریدریش فروبل


131 کدام یکی از شاعران زیر در اوج مکتب هندی قرار داشت:

1- رودکی

2- سعدی

3- حافظ

4- صایب تبریزی


132 کدام گزینه زیر مطابق املای زبان دری به صورت درست نگاشته شده است:

1- هیا هویی مان

2- هیاهوای مان

3- هیاهو مان

4- هیاهوی مان


133 کدام ترکیب ذیل در املای زبان دری درست نوشته شده است:

1- تکاپوی خویش

2- تکاپوی ای خویش

3- تکاپو خویش

4- تکاپویی خویش


134 یکی از گزینه های زیر از عالی ترین شاهکار های نبوغ و الهام بشر است:

1- تاریخ سیستان

2- مجموع الفصحا

3- مثنوی معنوی

4- آتش کده آذر


135 کدام ترکیب در گزینه های زیر درست نگاشته شده است:

1- ترازویی مان

2- ترازوی مان

3- ترازوای مان

4- ترازو مان


136 کتابی که نتایج دینی و عرفانی را از راه تمثیل بیان می کند کدام است:

1- مرزبان نامه

2- شاه نامه

3- قاموس نامه

4- مثنوی معنوی


137 درعبارت «آنان در بند نام اند و اینان در اندیته نان» کدام صنعت ادبی به کار رفته است:

1- مسجع

2- استعاره

3- کنایه

4- مجاز


138 کدام یک از گزینه های زیر را «سخن رسا و شیوا» گویند:

1- بالغ

2- بلوغ

3- بلیغ

4- بلاغ


139 د (ګرویږنه) لغت سمه معنی په نښه کړي:

1- اټکل

2- تحقیق

3- ګردونه

4- مورانه


140 د (طرز) لغت سمه معنی په نښه کړي:

1- دارو

2- دول

3- ترازو

4- تر و تازه