فورم اول هرات

تعداد سوالات : 160

141 د (ګرویږنه) کلیمه څوهجا وی لری:

1- دوه

2- دری

3- یوه

4- څلور


142 د نثر په مقابل کی کومه کلیمه کارول کیږی:

1- ساده

2- قافیه

3- بیت

4- نظم


143 د (توپیر) مترادف کلیمه په نښه کړی:

1- دبر

2- فرق

3- تراو

4- ورته


144 ترومپ او گریسن د جغرافیایی موقعیت له مخی پکتیوس یی څه بللی:

1- تاجک

2- عرب

3- پشتانه

4- ازبک


145 د عظمت معنی په نښه کړی:

1- پراخ

2- اعظمی

3- لوروالی

4- ستر


146 د بوی جغرافیایی ستوګن خلک چی ګد تاریخ ، فرهنګ ، دودنه اوملی ویارونه ولری په کوم نوم یادیږی:

1- گروپ

2- نژاد

3- ملت

4- قوم


147 د عام په وړاندی کومه کلیمه کارول کیږی:

1- دیوان

2- خاص

3- کتاب

4- علم


148 د (ژبه) کلیمی جمع بڼه په نښه کړی:

1- ژبي

2- ژبونه

3- ژبې

4- ژبان


149 د (ژوندود) کلیمه سمه معنی په نښه کړی:

1- دستور

2- فولکلور

3- خواړه

4- لوبی


150 د (ژباره) جمع بنه په نښه کړی:

1- ژبارې

2- ژباری

3- ژباري

4- ژباږی


151 د (سیال) کلیمه جمع بنه په نښه کړی:

1- سیالان

2- سیالې

3- سیالونه

4- سیالی


152 د (ساعت) کلیمه جمع بنه په نښه کړی:

1- ساعتې

2- ساعتی

3- ساعتونه

4- ساعتان


153 د (ډله) کلیمه جمع بنه په نښه کړی:

1- دولونه

2- دلان

3- دلین

4- دلې


154 تراخیت ولکانیکی دارای کدام تکسچر است:

1- بلوری

2- منشوری

3- شیشه یی (امورف)

4- نیمه بلوری


155 با افزایش تدریجی فشار و حرارت از ذغال معمولی کدام مواد بوجود میاید:

1- پیت

2- ذغال نارس

3- لگنایت

4- انتراسیت


156 کدام فعالیت جیولوژیکی توسط آب سطحی انجام میشود:

1- انکشاف بستر ابحار

2- حرکت پلیت های قشر زمین

3- بالا شدن مگما به سطح زمین

4- انتقال احجار تخریب شده


157 کدام فعالیت جیولوژیکی توسط آب سطحی انجام می شود:

1- برآمدن لاوا به سطح زمین

2- تخریب سنگ ها

3- تشکیل سنگ های مگماتیکی

4- فوران مگما


158 در کدام نواحی افغانستان یخچال های کوهستانی موقعیت دارد:

1- شمال غرب

2- شمال شرق

3- جنوب

4- جنوب شرق


159 در کدام نوع زلزله منظره های روی دیوار جای خود را تغیر می دهد:

1- خفیف

2- متوسط

3- شدید

4- بسیار شدید


160 در کدام نوع زلزله اثاثیه تعمیر بیجا میشود:

1- متوسط

2- بسیار شدید

3- نسبتا شدید

4- شدید


پایان فورم