فورم ولایت بلخ دور پنجم

تعداد سوالات : 160

بخش ریاضیات

1 : قیمت `cos0` عبارت است از:

1- `sin\frac{\pi}{2}`

2- `sin\frac{\pi}{6}`

3- `sin\frac{\pi}{3}`

4- `sin\frac{\pi}{4}`


2 : شکل ساده افاده `ln^{100}ln^{50}(\frac{2}{2e})` عبارت است از:

1- `log^{150}(\frac{1}{e})`

2- `log^{150}(\frac{2}{e})`

3- `log^{100}(\frac{1}{e})`

4- `log1`


3 : `\lim_{x\rightarrow -1}|x^{2}-2x-5|` مساوی است به:

1- `-2`

2- `2`

3- `4`

4- `-4`


4 : در ترادف `a_{n}={\frac{4n+12}{3},n\epsilon \mathbb{I}\mathbb{N}}` باشد، حد دوازدهم عبارت است از:

1- `15`

2- `20`

3- `25`

4- `30`


5 : `\lim_{x\rightarrow 10e^{-}}\frac{100x}{x-10e}` مساوی است به:

1- `10e`

2- `-\infty `

3- `\infty `

4- `1`


6 : انتگرال `\int e^{x}(e^{x}+1)^{-\frac{1}{2}}dx` مساوی است به:

1- `\frac{1}{2}\sqrt{e^{x}+1}+c`

2- `\sqrt{e^{x}+1}+c`

3- `\frac{(e^{x}+1)^{1}}{2}+c`

4- `2\sqrt{e^{x}+1}+c`


7 : نقطه غیر متمادیت تابع `f(x)=\frac{x^{2}+x-2}{(x^{3}+x)^{ln\frac{1}{11}}}` عبارت است از:

1- `x=0`

2- `x=3`

3- `x=1`

4- تابع دارای نقطه غیر متمادیت نیست


8 : اگر متریکس (`5` `1` `8`)=A باشد، پس `|A|` مساوی است به:

1- `4`

2- `40`

3- تعریف نشده

4- `14`


9 : شعاع دایره `x^{2}+y^{2}-2y-3=0` عبارت است از:

1- `r=2`

2- `r=3`

3- `r=1`

4- `r=7`


10 : هرگاه پولینوم `p(x)` دارای خاصیت `p(-1)=0=P(1)` باشد، بر کدام افـاده ذیـل پـوره قابـل تقسـیم است:

1- `x^{2}-1`

2- `x^{2}-5x`

3- `x^{2}+x+6`

4- `x^{2}+2`


11 : در انتگرال `\int e^{x^{2}}e^{lnx}dx` اگر `x> 0` باشد، عبارت است از:

1- `\frac{1}{2}e^{x}+c`

2- `\frac{2}{5}e^{x^{2}}+c`

3- `\frac{2}{4}e^{x^{2}}+c`

4- `2e^{x^{2}}+c`


12 : اگر معادله پارابولا به صورت `(y-k)^{2}=4p(x-h)` باشـد، کمیـات وضـعیه محـراق آن عبـارت است از:

1- `f(k,p+h)`

2- `f(k,p-h)`

3- `f(h-p,k)`

4- `f(h+p,k)`


13 : `\int_{0}^{3}(x^{2}+3)dx` مساوی است به:

1- `18`

2- `19`

3- `27`

4- `20`


14 : `\int_{0}^{3}(x^{2}-3)dx` مساوی است به:

1- `1`

2- `0`

3- `7`

4- `20`


15 : در یک ترادف حسابی حد اول آن `5` و فرق مشتر آن `3` 3 است حد دهم آن مساوی است به:

1- `a_{10}=28`

2- `a_{10}=31`

3- `a_{10}=30`

4- `a_{10}=32`


16 : معادله خط مستقیم که محور `x` را در نقطه`x=9` و محور `y` را در نقطه `y=3\sqrt{2}` قطـع نمایـد، عبـارت است از:

1- `\frac{x}{3}-\frac{y}{\sqrt{2}}=-3`

2- `\frac{x}{3}+\frac{y}{\sqrt{2}}=3`

3- `\frac{x}{3}-\frac{y}{\sqrt{2}}=3`

4- `\frac{x}{2}-\frac{y}{\sqrt{2}}=-3`


17 : کدام یک از رابطه های زیر یک تابع است؟

1- `R={(1,-1),(2,-2),(2,6)}`

2- `R={(1,-1),(2,-2),(3,6)}`

3- `R={(0,0),(1,1),(1,-1),(2,8)}`

4- `R={(1,1),(2,-2),(2,8)}`


18 : اگر `(8x-\sqrt{2})` یک فکتور پولینوم `p(x)` باشد، پس پولینوم یاد شده دارای خاصیت زیر است:

1- `p(-\frac{\sqrt{2}}{8})=0`

2- `p(8-\sqrt{2})=0`

3- `p(\sqrt{2})=0`

4- `p(\frac{1}{\sqrt{32}})=0`


19 : فاصله خط مستقیم `3x+4y-30=0` از مبدأ کمیات وضعیه عبارت است از:

1- `3`

2- `5`

3- `2`

4- `6`


20 : فاصله بین خطوط مستقیم موازی `7x-9y-9=0` و `7x-9y-15=0` مساوی است به:

1- `\frac{24}{\sqrt{180}}`

2- `\frac{6}{\sqrt{130}}`

3- `\frac{14}{\sqrt{130}}`

4- `\frac{10}{\sqrt{130}}`