فورم ولایت بلخ دور پنجم

تعداد سوالات : 160

21 اگـر `\vec{u}=i-2j+3k` و `\vec{v}=2i-3j+k` باشـند، پـس `3|\vec{u}|-2|\vec{v}|` مسـاوی است به:

1- `\sqrt{15}`

2- `\sqrt{35}`

3- `\sqrt{14}`

4- `\sqrt{44}`


22 در معادله `Ax^{2}+By^{2}+Dx+Ey+f=0` و اگـر `A\ne 0` و `B\ne 0` هـم علامه و `A=B` باشند، معادله مذکور مربوط به یکی از منحنی های زیر است:

1- پارابولا

2- بیضوی

3- دایره

4- هایپربولا


23 در معادله `Ax^{2}+By^{2}+Dx+Ey+f=0` و اگـر `A\ne 0` و `B\ne 0` هـم علامه و `A\neB` باشند، معادله مذکور مربوط به یکی از منحنی های زیر است:

1- پارابولا

2- بیضوی

3- دایره

4- هایپربولا


24 یک حل معادله `2cos5x=\sqrt{2}` عبارت است از:

1- `x=\frac{\pi}{2}`

2- `x=-\frac{\pi}{2}`

3- `x=\frac{\pi}{20}`

4- حل ندارد


25 افاده مثلثاتی `cos^{2}\frac{x}{10}-sin^{2}\frac{x}{10}` مساوی است به:

1- `sin\frac{x}{5}`

2- `sin\frac{x}{10}`

3- `cos\frac{x}{10}`

4- `cos\frac{x}{5}`


26 از اعداد `5,5,5,5,5,5,8,3` چند رقمی `8` رقمی را تشکیل کرده می توانیم:

1- `56`

2- `65`

3- `66`

4- `72`


27 اعداد `4,3,2,1` و `5` داده شده اند به کمک آن چند عدد طاق چهار رقمی بدون تکرار ارقام می توان ساخت؟

1- `20`

2- `72`

3- `48`

4- `36`


28 اوسط حسابی اعداد `10,20,30,40,50 ` عبارت است از:

1- `\bar{x} = 25`

2- `\bar{x} = 40`

3- `\bar{x} = 20`

4- `\bar{x} = 30`


29 از اعداد `6,5,4,3,2,1` , چند عدد پنج رقمی جفت بدون تکرار ارقام می توان ساخت؟

1- `360`

2- `120`

3- `720`

4- `300`


30 ناحیه قیمت تابع `y=\frac{cosx}{5}` عبارت است از:

1- `[-\frac{1}{5},\frac{1}{5}]`

2- `[-\frac{1}{5},5]`

3- `[0,\frac{1}{5}]`

4- `[-5,5]`


31 ناحیه قیمت تابع `y=sinx+1` عبارت است از:

1- `[-1,1]`

2- `[0,-2]`

3- `[0,2]`

4- `[-2,0]`


32 حاصل جمع ضرایب حدود انکشاف یافته بینوم `(2x+1)^{3}` مساوی است به:

1- `27`

2- `24`

3- `25`

4- `31`


33 لیمت `\lim_{x\rightarrow 2^{+}}\frac{|x-2|}{x-2}` مساوی است به:

1- `1`

2- موجود نیست

3- `2`

4- `-1`


34 لیمت `\lim_{x\rightarrow e3^{-}}\frac{5x}{5x-15e}` مساوی است به:

1- موجود نیست

2- `25`

3- `\infty `

4- `-\infty `


35 در مساوات `(sinx+cosx)^{2}=1` به کدام قیمت `x` صدق میکند؟

1- `x=\frac{\pi}{6}`

2- `x=\frac{\pi}{2}`

3- `x=\frac{\pi}{4}`

4- `x=\frac{\pi}{3}`


36 اگر `x=\lim_{x\rightarrow a} f(x)=l` باشد، پس برای `\forall \epsilon > 0,\exists \delta > 0:|x-a|< \delta ` کدام یک از نتیجه های زیر بدست می آید؟

1- `|f(x)-l|\geq \epsilon `

2- `|f(x)-l|\leq \epsilon `

3- `|f(x)+l|\leq \epsilon `

4- `|f(x)-l|< \epsilon `


37 لیمت `\lim_{x\rightarrow \infty } (x^{8}-8x^{3})` مساوی است به:

1- `\infty `

2- `-\infty `

3- `0`

4- `1`


38 تابع `f(x)=|\frac{2x}{3}+\frac{3}{2}|` در کدام یکی از نقاط ذیل مشتق ندارد:

1- `x=-\frac{9}{4}`

2- `x=\frac{9}{4}`

3- `x=-\frac{3}{2}`

4- `x=\frac{3}{2}`


39 اگر `\int_{8}^{12}f(x)dx=7` و `\int_{0}^{12}f(x)dx=16` باشند، پس `\int_{0}^{8}f(x)dx` مساوی است به:

1- `10`

2- `7`

3- `16`

4- `9`


40 اگر شعاع دایره `9cm` و زاویه مرکزی آن `20^{\circ}` باشد، طول قوسی را دریابید که در مقابل زاویه مذکور تشکیل می شود:

1- `\frac{\pi }{9}cm`

2- ` \pi cm `

3- `\frac{\pi }{2}cm`

4- `\frac{\6pi }{9}cm`