فورم ولایت بلخ دور پنجم

تعداد سوالات : 160

41 مشتق مرتبۀ اول تابع `y=\frac{sinx}{x+1}` در نقطە `x=0` مساوی است به:

1- `1`

2- `4`

3- `-1`

4- `-4`


42 یک حل معادله `2cos^{2}x-cosx-3=0` در انتروال `[0,\frac{\pi }{2}]` عبارت است از:

1- `x = \frac{\pi}{2}`

2- حل ندارد

3- `x = \frac{\pi}{6}`

4- `x = \frac{\pi}{4}`


43 اگر `\lim_{x\rightarrow \pm \infty }f(x)=30` باشد، پس مجانب مایل تابع `f(x)` عبارت است از:

1- `y=x+30`

2- `y=30`

3- مجانب مایل ندارد

4- `y=-(x+30)`


بخش علوم طبیعی

44 `145gr` تیزاب سرکه در `600gr` آب حل گردیده است، غلظت مولار آن را دریابید؟

1- `4.8`

2- `4.5`

3- `4.02`

4- `5`


45 قسمت از سیستم که از قسمت های دیگر آن توسط یک سـطح قابـل دیـد مجـزا گردیـد و تمـام آن دارای عـین خـواص کیمیاوی و فزیکی باشد، عبارت است از:

1- سسپنیشن

2- ایملشن

3- فاز

4- کامپننت


46 در بین ایزوتوپ های یک عنصر کدام ذره ذیل تفاوت دارد؟

1- نیوترون

2- پروتون

3- الکترون

4- نمبر اتومی


47 محصول تعامل `H-COOH+H_{2} O ` عبارت است از:

1- `CO_{2}+H_{2}O`

2- `CO_{2}+H_{2}O+H_{2}`

3- `CO_{2}+2H_{2}O`

4- `H-COO+H_{2}O`


48 فشار آزموتیک محلول که در `5` لیتر آن `2.5` مول ماده منحله عضوی موجود باشد، در حرارت `30` درجـه سـانتی گریـد. چند کیلو پاسکال است؟ `(R=8.31 \frac{J} {mol \cdot k})`

1- `3.46`

2- `1259.59`

3- `5.53`

4- `498.6`


49 تفاوت فشار بخار محلول `0.5` فیصد نمک طعام با آب خالص، چند پاسکال است: `(Po=101325pa)(Na=23, Cl=35.5, H=1, O=16)`

1- `320.65`

2- `156.43`

3- `120.59`

4- `182.56`


50 کثافت یک عناصر در گروپ هلوجن ها از بالا به طرف پایین:

1- کثافت ندارد

2- زیاد میشود

3- کم میشود

4- تغیر نمیکند


51 محصول تعامل انیلین و کلورواسیتیک عبارت است از :

1- امینواسید

2- پلاستیک

3- اندیکو

4- اماید


52 فشار آزموتیک محلول که در `2.5` لیتر آن `0.2` مول ماده منحله غیرعضوی موجود باشد، در حرارت `40` درجه سانتی گراد، چند کیلو پاسکال است: `(R=8.31 joul / mol \cdot K)`

1- `4155`

2- `218.18`

3- `0.10`

4- `2.06`


53 الکترون های ولانسی عنصر `,_{52}Te` در کدام مدار الکترونی آن قرار دارد:

1- `5s`

2- `5p`

3- `4d`

4- `4f`


54 انرژی در کدام قسمت کوایل ذخیره می شود ؟

1- در بطری که با سرکت وصل شده است

2- در مقاومت سرکت

3- در ساحه مقناطیسی کوایل

4- در انجام های کوایل


55 در نتیجۀ تعامل دی هایدروجنیشن (DeHydroganation) از مرکب اوکتان در موجودیت کتلست نیکل، یکی از مرکباتی ذیل تشکیل می شود:

1- اوکتین

2- سایکلواوکتان

3- اوکتاین

4- اوکتایل


56 تیزاب ها لتمس آبی را به کدام رنگ تغییر می دهند:

1- سرخ

2- سفید

3- زرد

4- سیاه


57 انرژی حرکی مالیکول های مایع با بلند رفتن درجه حرارت زیاد شده وعملیه تبخیر:

1- تبخیر صورت نمیگیرد

2- بطی میگردد

3- سریع میگردد

4- تغییر نمی کند


58 `1450nm` طول اعظمی موج تشعشع شده جسم سیاه مطلق با درجه حرارت ذیل است: ثابت است از: `(2.90\cdot 10^{-3}m\cdot k )`

1- `3500k`

2- `3000k`

3- `2000k`

4- `2700k`


59 فرکونسی موج تلیفونی `10^{11}Hz` است انرژی موج چقدر است؟ `(h=6.63\cdot 10^{-34}J\cdot sec)`

1- `6.63\cdot 10^{-24}J`

2- `6\cdot 10^{-2}J`

3- `6.63\cdot 10^{-23}J`

4- `6\cdot 10^{-23}J`


60 گلوله کوچکی از بالای ساختمان با ارتفاع `50` متری رهـا می شـود ا گر شـتاب زمـین `g=10\frac{m}{sec^{2}}` فـرض شـود، گلوgه پس از چند ثانیه به زمین میرسد؟

1- `4sec`

2- `4.9sec`

3- `3.16sec`

4- `3.8sec`