فورم ولایت بلخ دور پنجم

تعداد سوالات : 160

61 یک سنگ کوچک از ارتفاع معین به زمین رها می شود; اگر شتاب زمین `g=10\frac{m}{sec^{2}}` فرض شـود، و سـنگ دو ثانیه بعد به سطح زمین برسد، سرعت سنگ را دریافت نماید؟

1- `15\frac{m}{sec}`

2- `10\frac{m}{sec}`

3- `30\frac{m}{sec}`

4- `20\frac{m}{sec}`


62 دو هادی با مقطع های مساوی از مس ساخته شده اند; اگر طول هـادی اول `1m` و طـول هـادی دوl `5m` باشـد، مقاومت کدام هادی ها مساوی اند:

1- اول

2- مقاومت هر دو هادی با هم مساوی اند

3- دوم

4- مقاومت هادی به طول هادی ارتباط دارد


63 با ارزشترین رقم در عدد `0.04567` عبارت است از:

1- `6`

2- `7`

3- `5`

4- `4`


64 کدام کمیت فزیکی ذیل با یکدیگر رابطه متقابل ندارند؟

1- کمیت های اشتقاقی

2- کمیت های اساسی

3- کمیت های فرعی

4- واحدات اشتقاقی


65 یک سنگ کوچک از ارتفاع `10` متری به زمین رها می شود; اگر شتاب زمین `g=10\frac{m}{sec^{2}}` فـرض شـود، سرعت سنگ را هنگام رسیدن به زمین دریافت نماید؟

1- `18.5 \frac{m}{sec}`

2- `40 \frac{m}{sec}`

3- `30 \frac{m}{sec}`

4- `14.14 \frac{m}{sec}`


66 یک متحرک به روی مسیر مستقیم در حرکت است، سـرعت آن در لحظـه `t_{1}=10sec` برابـر بـه `30 \frac{m}{s}` در لحظه `t_{2}=15sec` برابر به `40 \frac{m}{s}` می باشد، شتاب متوسط متحرک را بین دو لحظه دریافت نمایید؟

1- `2 \frac{m}{s}`

2- `5 \frac{m}{s}`

3- `4 \frac{m}{s}`

4- `3 \frac{m}{s}`


67 اگر فاصله تصویر از آیینه محدب, که فاصله محراقی آن `20cm` است، `-12.7cm` باشد، مقدار فاصله جسم از آیینه را دریافت نمایید:

1- `45cm`

2- `60cm`

3- `28.8cm`

4- `34.8cm`


68 دو قوه که مقدار شان با هم مساوی و هم جهت بالای یک جسم عمل میکند، اگر محصله قوه ها `20N` باشد، مجموعه هر دو قوه را دریافت کنید:

1- `30N`

2- `50N`

3- `10N`

4- `20N`


69 اگر موثریت یک دستگاه `650%` باشد وتوسط دستگاه کار اجراشده `650J` باشد به دستگاه چقدر انرژی داده شده است :

1- `1000J`

2- `800J`

3- `900J`

4- `1100J`


70 وقتیکه یک جسم تحت تأثیر قوۀ خارجی قرار بگیرد، شکل خود را تغییر داده و بعد از دورشدن تأثیر قوۀ جسم به حالت اولی خود بر می گردد. این حالت جسم را به یکی نامهای ذیل یاد می شود:

1- قابلیت نفوذ جسم

2- تخلخل جسم

3- فشار جسم

4- ارتجاعیت جسم


71 درعملیه انتقال حرارت بطریقه تشعشع، انرژی توسط کدام امواج انتقال میشود:

1- الکترومقناطیسی

2- عرضی

3- ساکن

4- میخانیکی


72 یک نیورون از چند قسمت ساخته شده است؟

1- 3

2- 2

3- 4

4- 5


73 از قسمتی که عضلات شروع میشوند، به کدام نام یاد میشوند؟

1- ارتکاز

2- منشا یا Origin

3- Insertion

4- sarcomere


74 پولی سکراید یکی از مفاهیم ذیل را ارایه میکند؟

1- قند چندین قیمته

2- فرکتوز و لکتوز

3- قند دو قیمته

4- قند یک قیمته


75 مونوسکراید های الدوز در ترکیب مالیکولی خود چند کاربن غیر متناظر دارد؟

1- 2

2- 6

3- 4

4- 5


76 سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص ساخته شده که به یکی از نام های زیر یاد میشود:

1- هورمون

2- ATP

3- نیورون

4- انزایم


77 محصول نهایی عملیه کتابولیزم عبارت است از:

1- انرژی

2- پتاشیم

3- کلسیم

4- کاربن مونوسکراید


78 یکی از ترکیبات ذیل نمونه ای از مخلوط های متجانس است؟

1- کشمش و نخود

2- شکر و آب

3- ماش و برنج

4- لوبیا و نخود


79 پولی سکراید های مهم عبارت است از:

1- گلایکوجن و فرکتوز

2- نشایسته و و گلایکوجن

3- گلایکوجن و گلوکوز

4- دکسترین و گلوکوز


80 حیوانات پستان دار دارای کدام نوع تناظر اند؟

1- Asymmetic

2- تمام جوابات درست

3- Bileteral symmetric

4- Radil symmetric