فورم ولایت بلخ دور پنجم

تعداد سوالات : 160

81 آلات تذکیر و تأنیث از جمله یکی از اعضای ذیل در نباتات می باشد؟

1- اعضای جنسی

2- اعضای نمویی

3- اعضای جسمی

4- اعضای انکشافی


82 Polecypoda مربوط کدام فایلم موجودات زنده زیر است؟

1- هیچکدام

2- انالیدا

3- آرتروپودا

4- ایکاینودرماتا


83 از نرم تنان در کدام یک از کشورهای زیر به حیث مواد غذایی استفاده میشود؟

1- امریکا

2- افریقا

3- آسیای شرقی

4- همه درست


84 گژدم مربوط کدام صنف آرتروپودا است؟

1- قشریه

2- عنکبوت

3- صد پا

4- حشرات


85 امینو اسیدها دارای کدام خاصیت زیر است:

1- خنثی

2- قلوی

3- امفوتریک

4- اسیدی


بخش علوم اجتماعی و دینی

86 الپتگین در کدام سال، اساس دولت غزنوی را گذاشت:

1- 300 قمری

2- 351 قمری

3- 399 قمری

4- 295 قمری


87 در سال 965 میلادی اساس کدام دولت گذاشته شد:

1- سامانی

2- خوارزم شاهی

3- غزنوی

4- غوری


88 در دوره سلطنت احمد شاه بابا، عباس قلی بیات در یکی ازشهر های زیر بغاوت نمود:

1- بلخ

2- نیشاپور

3- هرات

4- مشهد


89 درسال 351 قمری درکدام منطقه، اساس حکومت جدید گذاشته شد

1- بخارا

2- غزنی

3- مشهد

4- سیستان


90 در ماه اپریل سال 1758 میلادی در نتیجه جنگی که بین سک و افغانستان صورت گرفت، کدام شخص اسیر شد:

1- شهزاده تیمور

2- سردارجان خان

3- شاه ولی خان

4- عبدالصمد خان


91 ابو عبیدالله جیهانی، در دوره حکمرانی کدام شخص وزیر بود:

1- سبکتگین

2- الپتگین

3- نصرسامانی

4- منصور سامانی


92 درجنگ «خشت» آزاد خان، درمقابل کریم خان زند شکست خورد وکریم خان زند یکـی از منـاطق ذیـل را نیـز تصـرف نمود:

1- آذربایجان

2- مرو

3- هرات

4- بخارا


93 دین اسلام در هندوستان در زمان کدام پادشاه استحکام بیشتر یافت:

1- ظهیر الدین بابر

2- جلال الدین ا کبر

3- سلطان محمود غزنوی

4- نادر افشار


94 میرمنو والی پنجاب در کدام سال وفات نمود:

1- 1750 م

2- 1758 م

3- 1753 م

4- 1747 م


95 کداد سفر احمد شاه بابا در سال 1751 میلادی بود

1- سوم

2- دوم

3- ششم

4- چهارم


96 دولت های طاهری و صفاری با کدام خاندان مخالفت داشتند :

1- اموی ها

2- برمکی ها

3- عباسی ها

4- سلجوقی ها


97 میر فولاد پسر کی بود :

1- بنداد هرمزد

2- ملک شنسب

3- ابو العباس

4- منصور


98 شاه محمود بعد از به قدرت رسیدن کدام لقب را به وزیر فتح خان داد:

1- ضیا ء الملت

2- شاه دوست

3- المتوکل

4- همه


99 حیوانات وحشی در کدام یک از مناطق ذیل زنده گی می نمایند:

1- تپه ها

2- جنگلات

3- مناطق مسکونی

4- دشت ها


100 در جزیره بورینو کدام زبان ذیل رواج دارد:

1- مالزیایی

2- توگوس

3- منگولیایی

4- حامی