فورم ولایت بلخ دور پنجم

تعداد سوالات : 160

101 اقوام سویدن ها و هالند پیروان کدام مذهب ذیل هستند:

1- کاتولیک

2- پروتستانت

3- عیسویت

4- ارتودوکس


102 براساس تحقیقات چند فیصد محصـولات زراعتـی بـه سـطح جهـان در نتیجـه آبیـاری زمـین هـای زراعتـی بدسـت مـی آید:

1- %29

2- %37

3- %41

4- %36


103 در کدام یکی از شهرهای ذیل منابع طبیعی دریایی و چاه ها کفایت می کند:

1- قریه ها

2- شهر های ساحلی

3- در شهر بزرگ و پرنفوس

4- در شهر های کوچک


104 Telecommunication عبارت است از:

1- انکشاف ارتباطات

2- عدم ارتباطات

3- جهانی شدن

4- نظامی سیاسی


105 پارک های ملی باید حد اقل چند هکتار باشد:

1- 5000

2- 1000

3- 2500

4- 2000


106 در افغانستان حیوانات شبیه حیوانات یکی از محیط های ذیل می باشد:

1- تحت قطبی

2- قطبی

3- معتدله

4- تایگاه


107 یکی از مناطق ذیل از پارک های ملی محسوب نمی گردد:

1- دره آجر

2- بند امیر

3- وادی هلمند

4- باغ ممله


108 Globalization عبارت است از:

1- عدم ارتباط

2- نظام سیاسی

3- ارتباطات

4- جهانی شدن


109 در سیستم میکانیزه زراعت از کدام ابزار ذیل استفاده نمی شود

1- تخم های اصلاح شده

2- نیروی حیوانی

3- کود کیمیاوی

4- تراکتور


110 سمت و مقیاس نقشه در هر حالت در کدام قسمت درج میشود :

1- بالایی

2- پایینی

3- راست

4- چپ


111 افغانستان دربین کدام عرض البلد ها واقع است :

1- 29 درجه و 30 دقیقه

2- 30 درجه و 31 دقیقه

3- 38 درجه و 31 دقیقه

4- 1 و 3 درست است


112 در تعریف قضا و قدر، معنای درست «قضا» در زبان عربی چیست؟

1- درخواست کردن

2- قضاوت و فیصله کردن

3- حتمی بودن

4- تخصیص


113 خواستگاری برخواستگاری دیگران از مکروهات:

1- تنزیهی است

2- مباح تنزیهی است

3- تحریمی است

4- مباح تحریمی است


114 در تعریف قضا و قدر معنای درست «قدر» در زبان عربی عبارت است از:

1- حکم فیصله و اندازه

2- علم ازلی الله تعالی

3- نوشته شده درلوح محفوظ

4- مشیت و رضا خدای


115 دراین آیت «ونسوق المجرمین الی جهنم وردا» معنی «الی جهنم» چیست:

1- دور جهنم

2- عمق جهنم

3- بطرف دوزخ

4- وسط جهنم


116 قصد بیع نمودن بر بالای قصد بیع دیگران از مکروهات:

1- تحریمی است

2- تنزیهی است

3- از مباح تحریمی است

4- از مباح تنزیهی است


117 قضا و قدر از ارکان:

1- ایمان است

2- عبادت است

3- اسلام است

4- اخلاق است


118 دراین آیت شریفه «عالم الغیب ولایعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولافی الارض»... معنای درست «مثقـال» عبـارت است از:

1- گرام

2- توله

3- اندازه

4- وزن


119 در این آیت «ونسوق المجرمین الی جهنم وردا» معنی «ونسوق اغمارمین» چیست:

1- مجرمین را میرانیم

2- مجرمان را جمع میکنیم

3- مجرمان می روند

4- مجرمان به بازار میروند


120 عزم در لغت به معنی:

1- صبر

2- ثبات

3- انجام کار با اراده قوی

4- همه درست