فورم ولایت بلخ دور پنجم

تعداد سوالات : 160

121 یاد دادن و یاد گرفتن سحر چی حکم دارد؟

1- حرام

2- فرض

3- مکروه

4- مباح


122 حکم ایمان آوردن به کتاب های آسمانی چیست؟

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


123 حدیث " الفقر فخری وبه افتخر" از جمله کدام نوع حدیث است؟

1- صحیح

2- حسن

3- موضوع

4- ضعیف


124 حکم ایمان داشتن به حوض رسول اکرم «ص» چیست؟

1- فرض

2- لازم و ضروری

3- سنت

4- واجب


بخش السنه و جیولوژی

125 هر گاه حرف آخری واژه «های غیر ملفوظ» باشد، هنگام پیوستن با ضمیر اضافی / مان / میان واژه و ضمیر، چـه عـلاوه می شود:

1- نی

2- یی

3- ا

4- کامه ( , )


126 دربیت « وان قطره باران که برافتند به گل سرخ / چون اشک عروس است برافتاده به رخسار » کداد صنعت ادبی بکـار رفته است:

1- تشبیه

2- تلمیح

3- جناس

4- ایهام


127 کدام گزینه در ادبیات ما «عروس آسمان» خوانده می شود:

1- زهره

2- مشتری

3- عطارد

4- ماه


128 «تذکره» درلغت به معنای چیست:

1- یاد آوری

2- درک کردن

3- یاد دادن

4- دربرداشتن


129 «تاریخ یک جنایت» اثر یکی از نویسنده گان زیر است:

1- شاتو بریان

2- ویکتور هوگو

3- میلتون

4- دانته


130 در فرهنگ و ادبیات ما مورچه نماد چیست:

1- سخت کوشی

2- ناتوانی

3- سیاهی

4- شکست


131 هرگاه حرف آخری واژه «الف» باشد، و به حیث منسوب قرار گیرد، پس از «الف» چه حرفی علاوه می شود:

1- «ا»

2- «یی»

3- «ی»

4- «,»


132 در بیت «ز دریا نهنگی پدید آمده است / که جوشش جرم پلنگ آمده است» واژه «نهنگ» یکی از گزینه های زیر است:

1- استعاره

2- اداب تشبیه

3- وجه شبه

4- مشبه


133 یکی از معروف ترین نویشته های خواجه عبدالله انصاری که به نثر مسجع نگارش یافته است کدام گزینه زیر است:

1- عقل نامه

2- مناجات نامه

3- مرزبان نامه

4- گرازنامه


134 کتاب «بارانه» مجموعه اشعاری است از :

1- واصف باختری

2- پرتو نادری

3- خلیل الله خلیل

4- رازق فانی


135 «گابریل گارسیا مارکیز» از نویسنده گان مشهور امریکایی :

1- مرکزی است

2- شمالی است

3- جنوبی است

4- ایاالت متحده است


136 امیر علی شیر نوایی به یکی از القاب زیر مشهور است:

1- شیخ الرییس

2- ملکا شعرا

3- ملک الفصحا

4- ذواللسانین


137 زبان فارسی طی چند سال در هندوستان زبان رسمی دربار بود:

1- بیشتر از 800 سال

2- بیشتر از 700 سال

3- بیشتر از 800 سال

4- یک قرن


138 معنی متضاد واژه «معضل» :

1- دشوار

2- آسان

3- معذرت

4- حاجات


139 امیر علی شیر نوایی در دربار کدام یکی از شاهان زیر به شغل دیوانی مشغول بود:

1- سلطان حسین بایقرا

2- تیمور

3- احمد شاه بابا

4- علاوالدین


140 ښه خوری په دی سلطان کری / بد خوری دی په خان پوری حیران کری / په دی بیت کی څه ډول نیت و یل کیږی:

1- منثور مثل

2- اصطلاح

3- منظوم مثل

4- محاوره