فورم ولایت بلخ دور پنجم

تعداد سوالات : 160

141 که د جهل داو غواری په جهان کی / یی غه علمه په بیانه مومی دوا څوک / پیش بینی د انسان ښه ده هر کار کی / د ښه نه دی چی د تن کار کری فردا څوک / په پور ټښو بینونو که د قافیی کلیمی په نښه گري:

1- څوک ، څوک

2- دوا، فردا

3- کار، کار

4- جهان، انسان


142 تردی ښه متاع په دی دکان کی نشته / به وکا که کوی دغه سودا څوک / درست جهان قربان د علم تر گوهر شـه / دغـه وایم که می و پوښتنی رښتیا څوک / په پورتنیو کی بیت که دقافیی کلیمی په نښه گري:

1- څوک ، څوک

2- سودا، رښتیا

3- علم، وایم

4- جهان، قربان


143 په ژوندون می قدر غواره / چی مرشم مراپسی ژاره دی جملی ته څه ویل کیږي:

1- منثور متل

2- محاوره

3- اصطلاح

4- منظوم متل


144 «پښتو سند قاموس» لیکوال په نښه گری:

1- اعظم ایازی

2- اوراښاد محمد گل مومند

3- حبیب الله رفیع

4- رحمت الله


145 د «توپیر» لغت سمه معنی عبارت ده غه:

1- پیر

2- پیری

3- فرق

4- ببر


146 بی له علمه په څه غواری په دنیا څوک / کع غافل وی هوښیار وی که دانا څوک / په پورتنی بیت دقافیی کلیمی په نښه گری:

1- که، که

2- وی، وی

3- دنیا، دانا

4- څوک ،څوک


147 د عبدالشکور رشاد د وفات کال په نښه گری:

1- 1383 هـ ش

2- 1380 هـ ش

3- 1382 هـ ش

4- 1375 هـ ش


148 د «توانمند» لغت سمه معنا عبارت ده له:

1- جمال

2- توانا

3- قدرت

4- حاکم


149 بی له غمه به څه غواری په دنیا څوک / که غافل وی که هوښیار وی که دانا څوک / په پورتنی بیت کی ردیـف پـه نښـه گري:

1- که،که

2- څوک، څوک

3- وی، وی

4- دنیا، دانا


150 «پیژند پانه» لغت سمه معنی عبارت ده له:

1- شاعران د معرفی کتاب

2- تذکره

3- د نوم ځانگرنی

4- آدرس


151 «ارمان چی راغلی وی!» څه ډول جمله ده:

1- تمنایی

2- امریه

3- تعجبی

4- پوښتنی


152 هغه کس چی د فخر افغان په لقب ویاړل شوی په نښه کړی:

1- عبدالغفار خان

2- حمزه شینواری

3- اجمل ختک

4- تول سم دی


153 نصر لودي د کومې دورې شاعرانو له ډلې څخه دی؟

1- معاصره دوره

2- منځنۍ دوره

3- لرغونې دوره

4- کلاسیکه دوره


154 په کوم لویه جرګه کی احمد شاه بابا د ملی مشر او واکمن په توګه وټاکل شو:

1- د مانجی جرګه

2- کوکران

3- د مزار شیر سرخ لویه جرګه

4- لغمان جرګه


155 منرال پایروکسین به کدام شکل کرستالی می شود:

1- مثلثی

2- مخروطی

3- مکعبی

4- منشوری


156 بسیاری از سنگ های طبیعی ازکدام گروپ منرالها تشکیل گردیده است:

1- سلفات

2- کاربنات

3- عناصر خالص

4- سلیکات


157 سیستم کمبرین و پرمین مربوط کدام گروپ یا عصر است:

1- سینوز وئیک

2- کاینوزئیک

3- پایلوزوئکی

4- میزوزئیک


158 منرال کوارتیز به کداد شکل کرستال یافت می شود:

1- هرمی

2- منشوری

3- مخروطی

4- مکعبی


159 اثرخط يکی از منرال های ذيل نسواری تيره می باشد :

1- بيوتيت

2- تالک

3- هيماتايت

4- گالينيت


160 منرال های هيماتايت و مگنيتايت مربوط کدام گروپ از منرال های ذيل است :

1- اکسايد ها

2- سلفيد ها

3- کاربنات ها

4- سلفات ها


پایان فورم