فورم پروان دور دوم

تعداد سوالات : 160

21 انتگرال `\int 3x^{2}cos(x^{3})dx` مساوی است به:

1- `3sin(x^{3})+c`

2- `-3sin(x^{3})+c`

3- `-sin(x^{3})+c`

4- `sin(x^{3})+c`


22 قیمت `sin^{2}25^{\circ}` مساوی است به:

1- `cos^{2}25^{\circ}`

2- `0.5+0.5cos50^{\circ}`

3- `1+cos^{2}25^{\circ}`

4- `0.5-0.5cos50^{\circ}`


23 اگر `f(x)=(\frac{1}{2})^{x}` باشد، پس نقطه تقاطع با محور y مساوی است به:

1- `(0,2)`

2- `(1,0)`

3- `(0,1)`

4- `(0,\frac{1}{2})`


24 اگر `\vec{i} = (1,0,0)` و `\vec{j}=(0,1,0)` باشد، پس `i\cdot j` مساوی است به:

1- `4`

2- `\sqrt{2}`

3- `1`

4- `0`


25 فاصله بین خطوط مستقیم `y=2` و `y=-\frac{1}{2}` مساوی است به:

1- `3`

2- `1.5`

3- `2.5`

4- `2`


26 اگر `\vec{j}=(0,1,0)` باشد، پس `j\cdot j` مساوی است به:

1- `2`

2- `0`

3- `-\vec{j}`

4- `1`


27 هر گاه در مثلث ABC نصف محیط `45cm` و اندازه دو ضـلع آن بـه ترتیـب `24cm` و `30cm` باشند، پس طول ضلع سوم آن مساوی است به:

1- `37cm`

2- `36cm`

3- `35cm`

4- `38cm`


28 قیمت `\lim_{x\rightarrow 0}(\frac{32x}{64sinx})^{\frac{2sinx}{x}}` مساوی است به:

1- `1`

2- `e`

3- `e^{\frac{1}{x}}`

4- `\frac{1}{4}`


29 اگر A و B حوادث اتفاقی از هم مستقل و `P(A)=\frac{2}{3}` و `P(A\cap B)=\frac{1}{4}` باشند، پـس `P(B)` مساوی به چند است:

1- `\frac{1}{4}`

2- `\frac{1}{8}`

3- `\frac{3}{8}`

4- `\frac{5}{8}`


30 قیمت `\lim_{x\rightarrow 10}(10x-100)^{\frac{sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}}` مساوی است به:

1- `+\infty `

2- `-\infty `

3- `e^{\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{12}}}`

4- `0`


31 اگر `P(A)=\frac{3}{5}` و `P_{A}=\frac{5}{6}` باشد، `P(A\cap B)` مساوی است به:

1- `\frac{1}{4}`

2- `\frac{1}{2}`

3- `\frac{1}{3}`

4- `\frac{1}{5}`


32 ناحیه تعریف `y=log100` عبارت است به:

1- `(0,\infty )`

2- `[-\infty ,0)`

3- `[0 ,\infty)`

4- هیچکدام


33 افاده مثلثاتی `\frac{sin320^{\circ}}{sin400^{\circ}}` مساوی است به:

1- `\frac{1}{2}`

2- `0`

3- `1`

4- `-1`


34 در ردیف `3,6,9,...` مجموعه چند حد آن مساوی به `165` می شود؟

1- `n=10`

2- `n=25`

3- `n=20`

4- `n=40`


35 طول قوس منحنی `y=\frac{1}{cos2\pi }` در انتروال `[0,\frac{1}{10}]` مساوی است به:

1- `\frac{cos2\pi}{10}`

2- `10cos2\pi`

3- `\frac{10}{cos2\pi}`

4- `cos2\pi`


36 اگر بخواهیم وزن اطفال 5 ساله یک منطقه را تعین کنیم از کدام روش باید استتفاده کنیم:

1- مشاهده

2- آزمایش

3- پرسش شفاهی

4- پرسش کتبی


37 اگر در یک ردیف حسابی حد اول `80` و فرق مشترک آن `3` باشد، پس حد 200-ام آن مساوی است به:

1- `678`

2- `680`

3- `877`

4- `677`


38 اوسط حسابی دیتا (Data) ها برابر `15` است و انحراف معیاری آن `6` است پس ضریب تغییرات (Variantion Coefficient) عبارت است:

1- `CV=\frac{2}{5}`

2- `CV=0`

3- `CV=\frac{1}{2}`

4- `CV=\frac{1}{3}`


39 افادۀ مثلثاتی `cos^{2}\frac{x}{10}-sin^{2}\frac{x}{10}` مساوی است به:

1- `sin\frac{x}{5}`

2- `sin\frac{x}{10}`

3- `cos\frac{x}{10}`

4- `cos\frac{x}{5}`


40 اگر در یک پارابوال معادله هادی آن `x=0.001` باشد، پس معادله پارابوال عبارت ست از:

1- `x^{2}=\frac{1}{250}y`

2- `y^{2}=\frac{1}{250}x`

3- `x^{2}=-\frac{1}{250}y`

4- `y^{2}=-\frac{1}{250}x`