فورم پروان دور دوم

تعداد سوالات : 160

41 ست `A={a,b,c,d,e,f,g,h,i}` چند ست فرعی هفت عنصره دارد:

1- `2^{7}`

2- `7`

3- `2^{9}`

4- `36`


42 کمیات وضعیه مرکز دایره `x^{2}+y^{2}-6y-5=0` عبارت است از:

1- `(0,3)`

2- `(3,0)`

3- `(3,0)`

4- `(0,-3)`


43 افاده مثلثاتی `\frac{2tan\frac{\pi }{4}cos\frac{\pi }{4}}{sin^{2}\frac{\pi }{4}-cos^{2}\frac{\pi }{4}}` مساوی است به:

1- `-\sqrt{2}`

2- صفر

3- `\infty `

4- `\sqrt{2}`


بخش علوم طبیعی

44 ادیهادها کدام تعاملات مشخص ذیل را انجام میدهند؟

1- تعاملات ترکیبی

2- تعاملات تجزیوی

3- تعاملات احتراقی

4- تعاملات ا کسیدیشن و ریدکشن


45 برای کوانتم نمبر اصلی `n=1` قیمت های کوانتم فرعی l عبارت است از:

1- سه

2- دو

3- یک

4- صفر


46 در الکاین ها یکی از ایزومیرهای ذیل تشکیل شده نمی تواند:

1- ایزومیرهای سیس و ترانس

2- ایزومیر ساختمانی

3- ایزومیر موقعیتی

4- ایزومیر شاخچه ای


47 نمبر اکسیدیشن در مرکب `MgCl` عبارت است از:

1- `0`

2- `-1`

3- `+1`

4- `-2`


48 هدایت برقی به کدام عوامل زیر ارتباط دارد:

1- حرارت

2- به غلظت محلول ها

3- فشار

4- جنسیت فلز


49 اسکلیت کاربنی ... ایزومیر کدام مرکب ذیل است:

1- هکزاز

2- نونان

3- هپتان

4- پنتان


50 نمبر اکسیدیشن کلورین در کدام مرکب ذیل `-1` است:

1- `MgCl_{2}`

2- `HClO_{2}`

3- `HClO_{3}`

4- `HClO`


51 `30gr` مرکب `NaOH` در `700gr` آب حل گردیده است، سهم کتلوی `NaOH` را محاسبه کنید:

1- `0.32`

2- `0.3`

3- `0.25`

4- `0.27`


52 کدام رابطه اشترا کی زیر مستحکم تر است؟

1- فلزی

2- آیونی

3- `\sigma`

4- `\pi `


53 در `70ml` محلول سلفوریک اسید که غلظت آن `0.7` نارمل باشد، چند کیلوگراد سلفوریک اسید موجود است: `(H=1, S=12, O=16)`

1- `0.10`

2- `4.90`

3- `2.40`

4- `3.39`


54 نام فورمول کمیاوی `H_{2}O_{2}` عبارت است از:

1- هایدروجن پر اکساید

2- هایدروجن اکساید

3- آب

4- هایدروجن ترای اکساید


55 نمبر اکسیدیشن `Cr` در مرکب `Na_{2}CrO_{4}` عبارت است از:

1- `-4`

2- `6`

3- `4`

4- `-6`


56 در کدام حالت ذیل عملیه انتشار سریع است:

1- جامدات

2- امورف

3- گازات

4- مایعات


57 در اطراف اتم مرکزی مرکب میتان چند ساحه الکترونی موجود است:

1- پنج

2- سه

3- دو

4- چهار


58 سرعت یک جسم مساوی به سرعت حدی میباشد و از طرف بالا به طرف پایین در حال حرکت میباشد اگر کتله جسم `6kg` باشد، قوه مقاومت در مقابل آن چقدر است: `g=10\frac{m}{sec^{2}}`

1- `40N`

2- `60N`

3- `30N`

4- `50N`


59 چقدر قوه بالای یک جسم برای یک ثانیه عمل نماید تا امپولس قوه `dyne-s10` شود:

1- `20N`

2- `10N`

3- `10^{-4}`

4- `10^{4}`


60 فاصله محراقی آیینه محدب دارای علامه ذیل میباشد:

1- مثبت

2- منفی

3- مثبت و منفی

4- خنثی