فورم پروان دور دوم

تعداد سوالات : 160

61 سترین یونگ برای سیم که طول آن `3m` اسـت، `6.67\cdot 10^{-3}` می باشـد، طـول سـیم بـه کـدام انـدازه تغییـر میکند:

1- ‍‍‍‍‍`4cm`

2- ‍‍‍‍‍`2cm`

3- ‍‍‍‍‍`8cm`

4- ‍‍‍‍‍`20cm`


62 در تداخل امواج الکترومقناطیسی برای نوار روشن یازدهم فرق راه را دریافت نماید:

1- `11\lambda `

2- `10\lambda `

3- `9\lambda `

4- `8\lambda `


63 معادله حرکت دو بعدی یک جسم عبارت از `y=4-6t^{2}` و `x=3-5t^{2}` می باشد، وکتور سرعت آن را بعد از `t=1sec` دریافت نماید؟

1- `\vec{v}=(10i-2j)`

2- `\vec{v}=-(10i-2j)`

3- `\vec{v}=-(10i+12j)`

4- `\vec{v}=20i+2j`


64 یک جسم از یک تار آویزان شده و در حالت سکون قرار دارد اگر قوه کشش در تار `110N` باشـد، کتلـه جسـم را دریافت نماید؟ در صورتکه `g=10\frac{m}{sec^{2}}`

1- `10kg`

2- `13kg`

3- `11kg`

4- `7kg`


65 یک جسم که کتله آن `15kg` بوده از یک تار آویزان شده و در حالت سکون قرار دارد، قوه کشـش تـار را دریافـت نماید؟ `g=10\frac{m}{sec^{2}}`

1- `100N`

2- `140N`

3- `80N`

4- `150N`


66 فریکونسی موج حرارتی `10^{11}Hz` است، انرژی موج چقدر است: `h=6.63\cdot 10^{-34}`

1- `10^{-14}j`

2- `h=6.63\cdot 10^{-23}j`

3- `6.63\cdot 10^{-21}j`

4- `10^{-21}j`


67 اگر بین آینه های متلاقی تعداد تصاویر `29` باشد، زاویه بین آنها را در یافت نماید؟

1- `40^{\circ}`

2- `12^{\circ}`

3- `18^{\circ}`

4- `15^{\circ}`


68 یک شعاع از هوا تحت کدام زاویه وارد شود، تا اینکه زاویه منکسره آن `45^{\circ}` و ضریب انکسار محیط `\sqrt{\frac{3}{2}}` شود؟

1- `40^{\circ}`

2- `60^{\circ}`

3- `20^{\circ}`

4- `45^{\circ}`


69 یک شعاع از محیط غلیظ که ضریب انکسار آن `\sqrt{\frac{3}{2}}` باشد، داخل محیط رقیق می شود اگر زاویـه منکسـره `60^{\circ}` باشد، مقدار زاویه وارده را دریافت نماید؟

1- `40^{\circ}`

2- `60^{\circ}`

3- `20^{\circ}`

4- `45^{\circ}`


70 در یک ترانسفارمر برای دیتای ذیل تعداد حلقه های کوایل اولی را دریافت می نماید: `(\Delta v_{1}=120v, N_{2}=50, \Delta v_{2}=200v, N_{1}=?)`

1- `20`

2- `30`

3- `40`

4- `80`


71 اگر در یک آیینه فاصله یک جسم از محراق آیینه `5cm` و فاصله تصویر آن از محراق `20cm` باشد، مقدار فاصله تصویر را از رأس آیینه دریافت نمایید:

1- `15cm`

2- `30cm`

3- `40cm`

4- `10cm`


72 موجود زنده که در فایلم مولسکا است دارای کدام جهاز های ذیل اند؟

1- تنها عصبی و تکثیر

2- تنها هاضمه

3- هاضمه، عصبی، تکثیر و تنفسی

4- تنها تنفسی


73 از یکجا شدن مالیکول های ذیل پروتین حاصل میشود؟

1- شحمیات

2- منرال

3- امینواسید ها

4- ویتامین ها


74 چند ساعت بعد از گرده افشانی القاح صورت میگیرد؟

1- 8 ساعت

2- 14 ساعت

3- 12 ساعت

4- 9 ساعت


75 اصطلاح Poikelathermous یکی از مفاهم زیر را افاده میکند:

1- درجه حرارت وجودشان تابع محیط نیست

2- خون سرد

3- خون گرد

4- هیچکدام


76 مرض اسهال توسط کدام میکرو ارگانیزم ذیل بوجود می آید؟

1- الجی

2- ویروس

3- پروتوزوا

4- فنجی


77 کدام اعضای نباتات در تکثیر غیر زوجی سهم میگیرند؟

1- ریشه

2- برگ

3- ساقه

4- همه درست است


78 برای حفاظت صحت و سلامتی بدن باید از یک نوع شحم یا روغن ذیل استفاده شود:

1- شحم مشبوع

2- بدن به شحم هیچ ضرورت ندارد

3- شحم نباتی یا غیر مشبوع

4- شحم حیوانی


79 موجودات زنده صدف دار مربوط کدام فایلم موجودات زنده ذیل میشوند:

1- مولسکا

2- ایکاینودرماتا

3- ارتروپودا

4- انالیدا


80 کدام یک از قندهای ذیل از جمله قندهای پولی سکراید است:

1- سکروز

2- سلولوز

3- گلایکوجن

4- هیچکدام