فورم پروان دور دوم

تعداد سوالات : 160

101 بوشمن مربوط کدام گروپ نژاد است:

1- سفید

2- گندمی

3- سرخ

4- سیاه


102 بلند ترین قله هندوکش شرقی دارای کدام ارتفاع از سطح بحر میباشد:

1- 4448 متر

2- 7485 متر

3- 66888 متر

4- 8244 متر


103 در تحقیقات جغرافیایی از کدام وسایل استفاده اعظمی صورت میگیرد:

1- کمپیوتر

2- اقمار مصنوعی

3- رادیو

4- انترنت


104 معدن ذغال سنگ آشپشته در کدام دره ذیل موقعیت دارد:

1- وادی هلمند

2- دره سیغان

3- دره نورستان

4- دره پغمان


105 نفت که از چاه ها استخراج میشود قبل از تصـفیه دارای کـدام یکـی از رنـگ هـای ذیـل میباشـد:

1- خاکستری

2- سیاه

3- سرخ

4- سفید


106 ریاست هوایی ملکی هنگام تاسیس خویش در 1335 هـ ش دارای چند مؤسسه عمده هواشناسی و هوانوردی بود:

1- سه مؤسسه

2- یک مؤسسه

3- پنج مؤسسه

4- دو مؤسسه


107 ساحه کم ارتفاع حوزه هلمند در کدام منطقه موقعیت دارد:

1- جنوب غرب

2- شمال

3- شمال غرب

4- شمال شرق


108 قله شامخ هندوکش شرقی چند متر از سطح بحر ارتفاع دارد:

1- 9000

2- 11500

3- 7000

4- 5000


109 اتموسفیرکدام سیاره بطور کامل از کاربن دای اکساید تشکیل شده است:

1- مشتری

2- زهره

3- مریخ

4- عطارد


110 سریع ترین راه تولید برق، استفاده از کدام نوع انرژی میباشد:

1- انرژی آبی

2- انرژی باد

3- انرژی جیوترمال

4- انرژی آفتاب


111 در زمان گولد سمت خط سرحدی روی اراضی عالمه گذاری:

1- شده بود

2- نشده بود

3- ممکن بود

4- ناممکن بود


112 مساحت افغانستان چند کیلومتر مربع است:

1- 65200

2- 652000

3- 6520

4- 6520000


113 در حدیث شریف« اتدرون ما الغیبه قالو: الله و رسوله اعلم، قال ذکرک اخا بما یکره قبل افریت ان کان فـي اخـي مـا اقول قال ان کان و فیه ما تقول فقد...» معنای درست «ان کان فیه» چیست:

1- اگر در او آن چیز باشد

2- اگر در آنها باشد

3- اگر شما به آن بفهمید

4- اگردر مایان باشد


114 در آیت: «وکل شيء فعلوه فـي الزبـر و کـل صـغیر وکبیـر مسـتطر» معنـای درسـت «مسـتطر» چیسـت:

1- لوح محفوظ

2- کتاب های آسمانی

3- قراءت کرده شده

4- نوشته شده


115 معنای درست «یقاتل» در آیت «ومن یقاتل في سبیل الله فیقتل أو یغلب فسوف نوتیه اجرا عظیما» چیست:

1- پیکار نماید

2- پیروز شود

3- کشید آنها را

4- کشته شود


116 در آیت: «واتا کم من کل ما سالتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تخصوها» معنای درست «التخصوها» چیست:

1- اگر بخواهید به شمار آورید

2- آنرا شمرده نتوانید

3- اگر شما به شماره نیاورید

4- به شما عطا فرمود


117 کفر اصغر چه را گویند:

1- شریک آوردن به الله را

2- دروغ گفتن

3- آنچه با اصل ایمان منافی باشد

4- گناهی را گویند که صاحب شریعت از روی سرزنش ویا تهدید آنرا به کفر نسبت داده است


118 خواب کردن به پهلوی راست چه حکم دارد:

1- مباح است

2- از آداب خوابیدن است

3- واجب است

4- سنت موکد است


119 در آیت: « واتا کم من کل ما سالتموه وآن تعدوا نعمت اغله التحصوها» معنای درست «وان تعدوا» چیست:

1- هرقدر که بشمادید

2- شما بشمادید

3- گرشمار می کردید

4- اگربخواهید به شمار آورید


120 یکی از گزینه های زیر کفر اکبر است:

1- کفر خاص

2- کفر انکار

3- کفر ریایی

4- کفر عام