فورم پروان دور دوم

تعداد سوالات : 160

121 خوابیدن بر شکم چه حکم دارد:

1- مکروه است

2- حرام است

3- مباح است

4- کار خوب است


122 از مسؤلیت های مسلمانان در برابر قرآن، یکی هم این است:

1- آرستن آن

2- در جای بلند نهادن آن

3- تطبیق احکام و تعلیمات آن

4- وش نمودن آن


123 ترجمه درست «یدعو» در آیت «و اما من اوتی کتابه ور اء ظهره فسوف یدعو ثبورا» عبارت اسـت از:

1- می طلبد

2- لازم است که بطلبد

3- طلب هلاکت درست نیست

4- طلب باید کند


124 آیا با کرامت کدام حکم جدید دین ثابت می شود؟

1- بلی

2- نخیر

3- بعضی اوقات امکان دارد

4- گزینه 3 درست است


بخش السنه و جیولوژی

125 معنای لغت «مبهوت»را دریابید:

1- حیران

2- میل کننده

3- فرا گیر

4- فخر


126 معنای لغت «مشیت» را دریابید:

1- توان

2- اراده

3- شایع شدن

4- شامل شدن


127 در بیت «وآن قطره باران که بر افتد به گل سرخ چون اشک عروس است بر افتاده به رخسار» ادات تشبیه کدام است:

1- افتاده

2- قطره باران

3- اشک عروس

4- چون


128 معنای دقیق واژه «منسوخ» عبارت است از:

1- کشته شده

2- باطل شده

3- نسخه شده

4- نسخه برداری


129 اثری است از عبدالرازق فانی که در کلیفورنیا به چاپ رسیده است:

1- شکست شب و دشت

2- آفتاب نمی میرد

3- در غیاب تاریخ

4- مرداره قول است


130 «تعاون» معنای یکی از واژه های زیراست:

1- پی در پی

2- تسلط

3- تساند

4- مسلط شدن


131 سخنی که بار بار گفته شده باشد:

1- قواله

2- مقوله

3- مقاله

4- قوالی


132 در بیت «وآن قطره باران که بر افتد به گل سرخ چون اشک عروس است بر افتاده به رخسار» مشبه کدام است:

1- اشک عروس

2- افتاده

3- چون

4- قطره باران


133 «آیینه و تصویر» اثر کدام یکی از این هاست:

1- عبدالرازق فانی

2- محمد اکرم عثمان

3- پرتو نادری

4- واصف باختری


134 در بیت «هلال عید پدید آمد از سپهر کبود/ چو شمع زرین پیش زمردین محراب» کدام یک از صنعت های ادبـی زیـر به کار رفته است:

1- حسن تعلیل

2- ایهام

3- تضاد

4- تشبیه


135 یکی از وازژه های زیر معنای «تمدن» را میدهد:

1- تکنالوژی

2- علم تخنیک

3- ثقافت

4- کیش


136 اوج اقتدار تیموریان هرات، دوره کدام سلطان بود:

1- بایسنقر

2- سلطان حسین بایقرا

3- تیمور

4- بابر


137 شاعران سده نهم و دهم در مثنوی سرایی از سبک کدام یک از شاعران زیر پیروی می کردند:

1- مهستی

2- عبید زاکانی

3- مولانا جلال الدین بلخی

4- رودکی


138 ادبیات از دیدگاه شیوه های بیان و شکل ظاهری به چند دسته تقسیم می شود:

1- شش دسته

2- چهار دسته

3- سه دسته

4- دو دسته


139 نظامی گنجوی از شاعران قرن :

1- هشتم

2- نهم

3- ششم

4- شازدهم


140 در تشبیه مؤکد :

1- ادات تشبیه حذف می گردد

2- وجه شبه حذف می گردد

3- گاهی ادات تشبیه حذف می گردد

4- چند مشبه را به یک مشبه به تشبیه می کند