فورم پروان دور دوم

تعداد سوالات : 160

141 د « هڅول » معنی په نښه کړی:

1- تشویقول

2- دعا کول

3- هیرول

4- زمولول


142 سلطان بهلول لودي د چا زوی دی؟

1- ملک کالا

2- احمد شاه بابا

3- ملک اکوړه

4- سلطان حسین لودی


143 میرمن نیکبخته د چا لور ده؟

1- سلیمان ماکو

2- بابړخان

3- شیخ الله داد

4- ملا دین محمد


144 «پیژند پانه» لغت سمه معنی عبارت ده له:

1- شاعران د معرفی کتاب

2- تذکره

3- د نوم ځانگرنی

4- آدرس


145 د بایزید روښان مخالف پښتون په نښه کړی:

1- مولانا عبدالقادر

2- مولانا عبدالقدوس

3- عبدالشکور

4- اخوند درویزه


146 «ځه الله دی مل شه» څه ډول جمله ده په نښه کړی:

1- ټینګاری

2- قسمیه

3- دعاییه

4- امریه


147 کله چی یو د نزاکت او لطافت لپاره شاعر خپل ځان په یو شی ناخبره واچوی په داسی حال کی چی ښه پری خبر او ور معلوم وی دغه ډول صنعت په کوم نوم یادیږی:

1- رجوع

2- عکس العمل

3- عارفانه تجاهل

4- طباق


148 «دا دلبر مخ دی چی له شاله نیم لیده شی - یا زیروتی نمر دی چی لیده شی نیم له غره » په پورته بیت کی دغه لاندی صنعت لیدل کیږی:

1- طباق

2- عارفانه تجاهل

3- عکس او تبدیل

4- رجوع


149 لاندې شعر د کوم شاعر دی؟ «اوریدلې مې قصه ده ـــ چې له شاتو نه خوږه*** د اختر په ورځ سهار ــ بایزید چې وو نامدار»

1- بایزید روښان

2- دوست محمد خان

3- میرمن نیکبخته

4- زرغونه کاکړ


150 شیخ خرښبون د کومې دورې شاعردی؟

1- لرغونې دوره

2- اوسنې دوره

3- معاصره دوره

4- منځنې دوره


151 د جرمنی د تبونګین پوهنتون د کتابتون د خطی نسخو په مجموعه کی د پښتو کوم اثر خوندی دی:

1- بیاض

2- خیر البیان

3- مخزن الاسلام

4- کومر جان


152 په لاندی بیتونو کې د لبان او یاقوت تر منځ وجه تشبیه په نښه کړئ : سرو لبانو ی دی یاقوت کړه / سره په وینو کی غرقاب / مشک دي هسی ستا و خط ته / لکه مشکو ته تراب / نرګس کوز کوري له شرمه / ستا د سترګو په جواب/

1- ښایست

2- ګردوالی

3- ګرانښت

4- سوروالی


153 په لاندی بیتونو کې د خط او مشکر تر منځ وجه تشبه په نښه کړی: سرولبانو دی یا قوت کړه/ سره په وینو کی غرقاب / مشک دي هسی ستا و خط ته / لکه مشکو ته تراب / نرګس کوز ګوري له شرمه / ستاد سترګو به جواب /

1- اوړدوالی

2- نرګس

3- توروالی

4- ښایست


154 هغه شعر چی له دوو څخه زیاتی قافیی ولری د صنعت نوم یی په نښه کړی:

1- ترصیح

2- تجنیس

3- المربع

4- ذوالقوافی


155 به کمک میتود رادیولوجیکی کدام عمر سنگ ها تعیین می شود:

1- نسبی

2- عمر مطلق سنگ ها تنها توسط فسیل ها تعیین می شود

3- مطلق

4- عمر سنگها هیچ تعیین شده نمی تواند


156 سنگ ها رسوبی عبارت است از:

1- گرانیت و گنایس

2- ذغال انتراسیت و سنگ ها کیمیاوی

3- اندوزیت و کوارسیت

4- پلوتونایت و گرانیت


157 حیوانات عظیم الجثه نوع دایناسور ها چند میلیون سال قبل از بین رفته اند:

1- شصت میلیون سال قبل

2- هفتاد میلیون سال قبل

3- صد میلیون سال قبل

4- یکصد و ده میلیون سال قبل


158 سنگ های رسویی عبارت اند از

1- پیت و پاراگنایس

2- کاربناتی و اورتوگنایس

3- پیت و سنگ های کاربناتی

4- تراخیت واندیزیت


159 سنگ های گرانیت از کدام گروپ منرال ها تشکیل شده است:

1- هالایدها

2- سلیکات ها

3- کاربنات ها

4- هالیت ها


160 از تجزیه عنصر یورانیم در تعیین کدام عمر احجار استفاده می شود:

1- مطلق

2- مطلق و نسبی

3- پالنتالوجیکی

4- نسبی


پایان فورم