فورم اول کابل

تعداد سوالات : 159

بخش ریاضیات

1 : محور محراقی هایپربولای `0.3y^{2}-2.05x^{2}=1` کدام خاصیت زیر را دارد:

1- روی محور `x` قرار دارد

2- روی محور `y` قرار دارد

3- موازی با محور `x` است

4- موازی با محور `y` است


2 : تعداد اعضای یک خانواده چه نوع متحول است:

1- یک متحول توصیفی است

2- یک متحول کمی مجزا است

3- یک متحول کمی پیوسته است

4- یک متحول کیفی است


3 : تابع `f(x)=|2-2x|` در کدام یکی از نقاط ذیل مشتق ندارد:

1- `x=1`

2- `x=-2`

3- `x=-1`

4- `x=2`


4 : مشتق مرتبه پنجم تابع `f(x)=x^5sin^{5}\alpha ` مساوی است به:

1- `120`

2- `120sin^{5}\alpha+sin \alpha-1`

3- `12sin^{5}\alpha-sin \alpha`

4- `120sin^{5}\alpha`


5 : یک حل معادله مثلثاتی `2sin^{2}\theta+7sin\theta-4=0` عبارت است از:

1- `\frac{\pi }{2}`

2- `\frac{\pi }{4}`

3- `\frac{\pi }{3}`

4- `\frac{\pi }{6}`


6 : مسافه نقطه `(log_{3}24, 4cos100\pi )` از مبدأ، کمیات وضعیه مساوی است به:

1- `4`

2- `5`

3- `\sqrt{6}`

4- `6`


7 : حاصل انتیگرال `\int tan^2xdx` مساوی است به:

1- `tanx-x+c`

2- `tanx+x+c`

3- `tanx`

4- `cotx`


8 : فاصله نقطه `p(2,1)` از خط مستقیم `2x-2y=\frac{1}{2}` مساوی است به:

1- `\frac{\sqrt{2}}{8}`

2- `\frac{3\sqrt{2}}{8}`

3- `\frac{\sqrt{5}}{8}`

4- `\frac{3\sqrt{5}}{8}`


9 : اگر `R={(2,-2), (4,-6), (6,-6)}` باشد، پس ناحیه تصاویر این رابطه مساوی است به:

1- `{2,2}`

2- `{2,4}`

3- `{2,4,-6}`

4- `{2,-4,-6}`


10 : در یک خریطه `3` مهره سفید، `4` مهره سبز و `5` مهره سیاه استت از خریطه یک مهره بیرون میاوریم مطلوب است احتمال اینکه مهره سفید باشد:

1- `\frac{5}{12}`

2- `\frac{7}{12}`

3- `\frac{11}{12}`

4- `\frac{3}{12}`


11 : محور محراقی هایپربولای `2.55y^{2}-3.79x^{2}=1` کدام خاصیت زیر را دارد:

1- روی محور y قرار دارد

2- روی محور x قرار دارد

3- موازی با محور y است

4- موازی با محور x است


12 : در معادله `5^{x+2}=7` قیمت `x` مساوی است به:

1- `x=log_{7}5-2`

2- `x=log_{7}5+2`

3- `x=log_{5}7-2`

4- `x=log_{5}7+2`


13 : چرخ طالع بجنگان را طوری که `20%` آن به رنگ سرخ, `10%` آن به رنگ سیاه, `70%` آن به رنگ سبز باشد, در نظر بگیرید، احتمال اینکه عقربه بعد از دوران بالای نواحی رنگ سبز ایستاده شود، عبارت است از:

1- `\frac{7}{10}`

2- `\frac{4}{5}`

3- `1`

4- صفر


14 : معادله `\sqrt{3}-2sin\alpha =0` برای کدام یکی از قیمت های ذیل `\alpha` صحت دارد:

1- `\frac{\pi }{2}`

2- `\frac{\pi }{6}`

3- `\frac{\pi }{3}`

4- `\frac{\pi }{4}`


15 : در معادله `2^{x+5}` قیمت `x` مساوی است به:

1- `3`

2- `-2`

3- `2`

4- `5`


16 : `\lim_{x\rightarrow 0}(\frac{1}{x}-1)^{\frac{x}{2}}` مساوی است به:

1- `-\sqrt{e}`

2- `e^{2}`

3- موجود نیست

4- `\sqrt{e}`


17 : در تابع `f(x)=\frac{1}{s\sqrt{2\pi }}e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\bar{x}}{s})^{2}}` , `S` چه را نشان می دهد:

1- انحراف معیاری

2- ارتفاع منحنی

3- اوسط حسابی

4- مقدار تصادفی پیوسته


18 : اگر در یک ردیف حسابی حد اول `80` و فرق مشترک آن `3` باشد، پس حد 200-ام آن مساوی است به:

1- `678`

2- `680`

3- `877`

4- `677`


19 : طول قوس منحنی `y=\frac{1}{cos2\pi }` در انتروال `[0,\frac{1}{10}]` مساوی است به:

1- `\frac{cos2\pi}{10}`

2- `10cos2\pi`

3- `\frac{10}{cos2\pi}`

4- `cos2\pi`


20 : `\lim_{x\rightarrow \infty }(\frac{7}{x}+1)^{3x}` مساوی است به:

1- `e^{-21}`

2- `e^{31}`

3- `21`

4- `-21`