فورم اول کابل

تعداد سوالات : 159

21 اگر در یک ردیف حسابی حد اول 4 و فرق مشترک آن باشد، پس حد 250-ام آن مساوی است به:

1- `1589`

2- `1000`

3- `1452`

4- `3256`


22 تابع `f(x)=|\frac{2x}{3}+\frac{3}{2}|` در کدام یکی از نقاط ذیل مشتق ندارد:

1- `x=-\frac{9}{4}`

2- `x=\frac{9}{4}`

3- `x=-\frac{3}{2}`

4- `x=\frac{3}{2}`


23 `\lim_{x\rightarrow 1}(sinx\sqrt{cot^{2}x+1})` مساوی است به:

1- `sin^{2}1`

2- `0`

3- `sin^{3}1`

4- `1`


24 `cos^{2}\sqrt{3}+\frac{tan^{2}\sqrt{3}}{sec^{2}\sqrt{3}}` مساوی است به:

1- `1`

2- `tan^{2}\sqrt{3}-1`

3- `2`

4- `tan^{2}\sqrt{3}+1`


25 معادله مثلثاتی `2cosx=1` در انتروال `[0,\frac{\pi }{2}]` چند حل دارد:

1- دو حل دارد

2- لایتناهی حل دارد

3- یک حل دارد

4- حل ندارد


26 `\lim_{x\rightarrow 10}\frac{log^{3}(1000x)}{log^{2}(10x)}` مساوی است به:

1- `8`

2- `4`

3- `2`

4- `16`


27 `f(x)=3^{3xcos\alpha }` , پس `\frac{d^{5}f(x)}{dt^5}` مساوی است به:

1- `ln9`

2- `cos\alpha ln3`

3- `cos\alpha ln9`

4- صفر


28 اگر معادله دایره `\frac{1}{2}x^{2}+\frac{1}{2}y^{2}-2x-2y=0` باشد، پس مختصات مرکز دایره عبارت است از:

1- `(2,-2)`

2- `(-2,2)`

3- `(2,2)`

4- `(-2,-2)`


29 اگر معادله پارابولا به صورت `y^{2}=19x` باشد، نقطه محراق پارابولا عبارت است از:

1- `f(0,\frac{19}{4})`

2- `f(\frac{19}{4},0)`

3- `f(-\frac{19}{4},0)`

4- `f(0,-\frac{19}{4})`


30 اگر میل های دو مستقیم با هم مساوی نباشند، این مستقیم ها دارای کدام یک از حالت های زیر می باشند:

1- متنافر

2- متقاطع

3- موازی

4- منطبق


31 قیمت `x` در معادله `log_{3}\frac{1}{3}+log_{3}(x+1)=1` مساوی می شود به:

1- `x=8`

2- `x=-5`

3- `x=4`

4- `x=2`


32 اگر بخواهیم وزن اطفال 5 ساله یک منطقه را تعین کنیم از کدام روش باید استتفاده کنیم:

1- مشاهده

2- آزمایش

3- پرسش شفاهی

4- پرسش کتبی


33 لیمت `\lim_{x\rightarrow 0}\frac{ln(x-1)}{x}` مساوی است به:

1- `-1`

2- موجود نیست

3- `e`

4- `2`


34 نتیجه انتیگرال `\int_{0}^{1}\frac{1}{2x-3}dx` مساوی است به:

1- `-\frac{1}{2}ln3`

2- `ln3`

3- `2ln3`

4- `4ln3`


35 قیمت `sgn(sin^{2}\frac{81}{60})` مساوی است به:

1- `sin^{2}\frac{81}{60}`

2- `-1`

3- `1`

4- تعریف نشده است


36 قیمت `sgn(cos^{2}\frac{21}{10})` مساوی است به:

1- تعریف نشده است

2- `cos^{2}\frac{21}{10}`

3- `-1`

4- `1`


37 مجانب افقی تابع `f(x)=\frac{5x}{x^{2}-3}` عبارت است از:

1- `y=3`

2- مجانب افقی ندارد

3- `y=0`

4- `y=-3`


38 اگر `R={(-1,1),(0,0),(1,1)}` باشد، پس `R^{-1}` مساوی است به:

1- `{(-1,1),(1,1)}`

2- `{(-1,1),(0,0),(1,1)}`

3- `{(1,-1),(0,0),(1,1)}`

4- `{(1,-1),(1,1)}`


39 حاصل `\frac{-2+1}{1-i}` مساوی است به:

1- `-\frac{1}{2}i`

2- `\frac{1}{2}i`

3- `-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i`

4- `\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i`


40 چند عدد `7` رقمی از اعداد `5,5,5,5,2,2,1` ساخته شده میتواند:

1- `120`

2- `114`

3- `450`

4- `105`