فورم اول کابل

تعداد سوالات : 159

41 برای کدام قیمت `x` معادله `2sin^{2}x-sinx=0` صدق می کند:

1- `x=\frac{\pi }{4}`

2- `x=-\frac{\pi }{3}`

3- `x=\frac{\pi }{3}`

4- `x=\frac{\pi }{6}`


42 در سلسله `1,3,5,7,9,...` مجموعە `(n+1)` حد مساوی است به:

1- `S_{n+1}=n^{2}+1`

2- `S_{n+1}=(n+1)^{2}`

3- `S_{n+1}=n^{2}`

4- `S_{n+1}=n^{2}-1`


43 مستقیم های `2x-3y=1` و `3x-2y+3=0` باهم چه رابطه دارند:

1- منطبق اند

2- عمود اند

3- یک نقطه مشترک دارد

4- موازی اند


بخش علوم طبیعی

44 در اطراف اتوم مرکزی مرکب `CO_{2}` چند ساحه الکترونی موجود است:

1- `5`

2- `4`

3- `3`

4- `2`


45 تفاوت فشار بخار محلول `0.5` فیصد نمک طعام با آب خالص، چند پاسکال است: `(Po=101325pa)(Na=23, Cl=35.5, H=1, O=16)`

1- `320.65`

2- `156.43`

3- `120.59`

4- `182.56`


46 تعداد الکترون های ولانسی در مرکب کاربن دای اکساید عبارت است از:

1- `2\bar{e}`

2- `14\bar{e}`

3- `12\bar{e}`

4- `16\bar{e}`


47 تفاوت فشار بخار محلول `2.5` فیصد نمک طعام با آب خالص، چند پاسکال است: `(Po=101325pa)(Na=23, Cl=35.5, H=1, O=1)`

1- `793.15`

2- `799.41`

3- `773.47`

4- `1623.8`


48 نام مرکب `CH_{3}=C(CH_{3})_{2}` عبارت است از

1- Isobutyne

2- butene

3- Isobutene

4- methylpropane


49 الدیهاید ها کدام نوع مشتقات هایدروکاربن ها است:

1- فاسفورس دار

2- کلورین دار

3- اکسیجن دار

4- نایتروجن دار


50 کیتون ها کدام نوع مشتقات هایدروکاربن ها است:

1- اکسیجن دار

2- فاسفورس دار

3- نایتروجن دار

4- سلفر دار


51 عنرص بیریلیم در تعاملات کیمیاوی چند رابطه تشکیل میدهد:

1- `2`

2- `4`

3- `3`

4- `1`


52 چه چیزی بین اتوم ها و مالیکول ها سبب تشکیل روابط میگردد:

1- عمل متقابل قوه دای پول دای پول

2- عمل غیر متقابل قوه واندروالس

3- رابطه غیر هایدروجنی و آیونی

4- عمل غیر متقابل قوه دای پول دای پول


53 به هر اندازه یی که درجه حرارت جسم سیاه بیشتر باشد، به همان اندازه طول موج های پخش شده:

1- کم میشوند

2- زیاد می شوند

3- ثابت باقی می مانند

4- به درجه حرارت ارتباط ندارد


54 محلول آبی کدام مرکب ذیل تحت عملیه الکترولیز قرار میگیرد:

1- `C_{6}H_{6}`

2- `CH_{3}COCH_{3}`

3- `R-O-R`

4- `KOH`


55 امینواسید ها چه قسم مرکبات است:

1- هم عضوی و هم غیر عضوی

2- عضوی

3- تمام جوابات غلط است

4- غیر عضوی


56 تفاوت فشار بخار محلول `1.8` فیصد نمک طعام با آب خالص, چند پاسکال است: `(Po=101325pa)(Na=23, Cl=35.5, H=1, O=1)`

1- `568.27`

2- `1163.91`

3- `571.47`

4- `558.09`


57 الکترون های ولانسی عنصر `,_{52}Te` در کدام مدار الکترونی آن قرار دارد:

1- `5s`

2- `5p`

3- `4d`

4- `4f`


58 ترکیب کیمیاوی تیزاب سلطانی عبارت است از:

1- `4HNO_{2}+3HCI`

2- `4HNO_{3}+3HCI`

3- `HNO_{3}+3HCI`

4- `3HNO_{2}+4HCI`


59 دو قوه که مقدار شان با هم مساوی و هم جهت بالای یک جسم عمل میکند، اگر محصله قوه ها `20N` باشد، مجموعه هر دو قوه را دریافت کنید:

1- `30N`

2- `50N`

3- `10N`

4- `20N`


60 `10N` قوه بالای یک انجام میله در کدام فاصله از نقطه اتکاء می نماید در صورتی که مومنت قوه در انجام دیگر میله `30N\cdot m` باشد:

1- `3m`

2- `6m`

3- `1m`

4- `10m`