فورم اول کابل

تعداد سوالات : 159

61 اگر دو موتر؛ کرولا و لاری به عین سرعت حرکت کند، مومنتم کدام موتر زیاد است:

1- لاری

2- هر دو موتر هیچ نوع مومنتم ندارد

3- مومنتم لاری و کرولا با هم مساوی است

4- کرولا


62 اگر عمق ظاهری یک حوض `15m` و ضریب انکسار آب `1.3` باشد، عمق واقعی حوض را دریافت نمایید:

1- `19.5`

2- `4`

3- `3`

4- `1.5`


63 اگر فاصله تصویر از آیینه محدب, که فاصله محراقی آن `20cm` است، `-12.7cm` باشد، مقدار فاصله جسم از آیینه را دریافت نمایید:

1- `45cm`

2- `60cm`

3- `28.8cm`

4- `34.8cm`


64 اگر در یک آیینه فاصله یک جسم از محراق آیینه `5cm` و فاصله تصویر آن از محراق `20cm` باشد، مقدار فاصله تصویر را از رأس آیینه دریافت نمایید:

1- `15cm`

2- `30cm`

3- `40cm`

4- `10cm`


65 اگر شعاع انحنای یک عدسیه محدب `2cm` و فاصله جسم از عدسیه `3cm` باشتد، مقدار فاصله تصویر را از عدسیه دریافت نمایید:

1- `3cm`

2- `1.5cm`

3- `4cm`

4- `2.5cm`


66 یک میله که طول آن `3m` است، بالای یک انجام آن که از نقطته اتکا `2m` فاصله دارد، `5N` قوه وارد می شود، برای تعادل میله بالای انجام دیگر آن چقدر قوه باید وارد شود

1- `20N`

2- `10N`

3- `40N`

4- `30N`


67 `20N` قوه بالای مقطع یک سیم عمل میکند و ستریس یونگ برای سیم `2\cdot 10^{9}kp` است، مساحت مقطع سیم را دریافت کنید:

1- `5mm^{2}`

2- `10mm^{2}`

3- `20mm^{2}`

4- `30mm^{2}`


68 اصل عدم قطعیت `\Delta p` یکی از کمیت های ذیل را نشان می دهد :

1- عدم قطعیت

2- تغیرات فشار

3- تغیرات وزن

4- عدم قطعیت در مومنتم


69 طیف پخش شده از اتوم ها، توسط کدام فزیک ذیل تشریح شده نمی تواند:

1- فزیک کوانتم

2- فزیک کلاسیک

3- نسبیت

4- فزیک معاصر


70 `423K` مساوی به چند درجه فارنهایت می باشد:

1- `330^{\circ}F`

2- `302^{\circ}F`

3- `290^{\circ}F`

4- `320^{\circ}F`


71 یک توپ تحت تحت زاویۀ `45^{\circ}` که مرکبۀ عمودی سرعت آن `6\sqrt{2}m/s` است، پرتاب می شود، سرعت جسم مذکور را دریافت کنید:

1- `13m/s`

2- `10m/s`

3- `12m/s`

4- `8m/s`


72 کارل کورینز کدام بارزیت را مورد مطالعه خود قرار داد:

1- بارزیت کامل

2- غالب

3- بارزیت ناقص

4- مغلوب


73 نباتات تخم دار چند قسمت عمده دارند:

1- چهار

2- دو

3- یک

4- سه


74 زهر مار چه قسم خاصیت دارد:

1- هم انزایمی و هم هورمونی

2- پروتینی

3- انزایمی پروتینی

4- انزایمی


75 وظایف کلسیم در بدن انسان عبارت است از:

1- ساختن استخوان و دندان ها

2- در ساختن خون

3- در زیاد شدن موی

4- در ساختن ناخن


76 اگر Tt x Tx نباتات ناخالص بین خود تزویج شود پس تعداد نباتات قد کوتاه چند است:

1- 4 خالص قد کوتاه

2- 2 خالص قد کوتاه

3- 3 خالص قد کوتاه

4- 1 خالص قد کوتاه


77 اگر در یک گل آلات تذکیر و تأنیت هر دو شان باشد، به کدام نام ذیل یاد میشود:

1- یک جنسه

2- سه جنسه

3- دو جنسه

4- چهار جنسه


78 در علم بیولوژی کمک متقابل بین دو موجود به کدام نام یاد می شود:

1- Neutralism

2- Matualism

3- Parasitism

4- Commensalisms


79 در خون انسان فکتور RH بالای کدام کروموزم موقعیت دارد:

1- دوم

2- چهارم

3- سوم

4- اول


80 کدام یک از مشخصات ذیل مشخصه مشترک حیوانات فقاریه است:

1- داشتن سیلیا

2- داشتن سیست

3- داشتن نوتوکارد

4- داشتن فالجیل