فورم اول کابل

تعداد سوالات : 159

81 یک منطقه مشخص با اقلیم خاص و موجودات زنده یی که در آن زنده گی می نمایند، به کدام نام ذیل یاد می شود:

1- ایکوسیستم خشکه

2- بیابان

3- بایوم

4- ایکوسیستم بحری


82 حیوانات فقاریه به چند صنف تقسیم شده اند:

1- به دو صنف

2- به سه صنف

3- به شش صنف

4- به پنج صنف


83 غده های اندوکراین حیوانات فقاریه، موادی را ترشح می نمایند که به یکی از نام های ذیل یاد می گردد:

1- هورمون

2- پلازما

3- لمف

4- خون


84 رشته های طویل و درهم چسپیده داخل هسته به یکی از نام های ذیل یاد می شود:

1- هستچه

2- کروماتید

3- کروموزوم

4- لیزوزوم


85 کدام یک از اعضای ذیل با سیستم هاضمه فقاریه ها در عمل هضم کمک می کند:

1- جگر

2- پانقرانس

3- گرده ها

4- 1 و 2 درست است


بخش علوم اجتماعی و دینی

86 مرکز سیاسی ایلامی ها کدام شهر بود:

1- بابل

2- نینوا

3- شوش

4- لاگاش


87 در کدام یکی از سیارات ذیل حیات موجود است:

1- اورانوس

2- پلوتو

3- زحل

4- زمین


88 سبکتگین اداره نیشاپور را به کدام فرزندش سپرد:

1- نصر

2- اسماعیل

3- الوالقاسم محمود

4- محمود غزنوی


89 بابر وصیت کرده بود تا جسد او را در یکی از این شهر ها دفن نمایند:

1- هرات

2- کابل

3- بلخ

4- دهلی


90 مرکز حکومت آل بویه کدام شهر بود:

1- شیراز

2- اصفهان

3- تهران

4- مشهد


91 بعداز جنگ اول افغان - انگلیس, کدام شخص به عوض لارد اکلند, و روسای هندوستان تعیین گردید:

1- لارد لتین

2- جنرال سیل

3- مکمهان

4- لیوکیوناری


92 بابر چند سال در هند سلطنت نمود:

1- 12 سال

2- 10 سال

3- 8 سال

4- 4 سال


93 جرگه مزار شیر سرخ در کجا دایر گردید:

1- قندهار

2- مزار

3- هرات

4- غزنی


94 انگلیس ها بعداز شکست در یکی از کشور های ذیل , عوض لارد اکلند, لارد لتین را تعیین نمودند:

1- افغانستان

2- هند

3- آلمان

4- جاپان


95 در نتیجه کدام معاهده ذیل اقوام و قبایل کشور به دو حصه تقسیم شدند:

1- گندمک

2- جمرود

3- دیورند

4- لاهور


96 در سال 204 هجری یکی از اشخاص زیر اعلان استقلال نمود:

1- علی بن عیسی

2- فضل بن ربیع

3- طاهر فوشنجی

4- معتصم


97 امیر شیر علی خان, سلطنت دور اول خود را در کدام یکی از ولایات ذیل اعلان نمود:

1- هرات

2- کابل

3- غزنی

4- قندهار


98 در اردوی نادر افشار, تعداد افغان ها به چند تن می رسید:

1- 22000

2- 16000

3- 48000

4- 28000


99 وزیر فتح خان بعد از حصول مالیات و سفر از پشاور، کوهات و بنو نزد کدام شخص مراجعت کرد:

1- شهزاده کامران

2- شاه شجاع

3- شیر محمد

4- هیچکدام


100 کدام یکی از موارد ذیل خطرات بزرگ انرژی هستوی می باشد:

1- آزاد شدن مواد رادیو اکتیف

2- تولید انرژی بیشتر

3- تولید انرژی کمتر

4- آزاد شدن اکسیجن