فورم اول کابل

تعداد سوالات : 159

101 زبان اورمری در کدام یک از ولایات ذیل رواج دارد:

1- لوگر

2- غزنی

3- کابل

4- خوست


102 کدام یکی از زبان های ذیل در اطراف شورابک چخانسوری رواج دارد:

1- براهوی

2- آذری

3- پنجابی

4- مغلی


103 مواد رادیو اکتیف در هوا, دریا و ابحار تا کدام فاصله پخش میشود:

1- تا فاصله 100 متر

2- تا فاصله 50 متر

3- تا فاصله هزاران متر

4- تا فاصله 500 متر


104 مجموع طول البلدها به چند درجه میرسد:

1- 359 درجه

2- 361 درجه

3- 360 درجه

4- 350 درجه


105 فاصله بین طول البلد ها در قطبین به چند درجه میرسد:

1- 1 درجه

2- 7 درجه

3- 4 درجه

4- صفر درجه


106 عرض البلد ها به کدام یکی از خطوط ذیل موازی می باشد:

1- خط گرینویچ

2- خط طول البلد

3- خط استوا

4- خط نور دیسلا


107 کدام یکی از کشور های ذیل در جهان دارای کارخانه های برق اتمی می باشد:

1- ایران

2- برازیل

3- تایلند

4- هندوستان


108 کدام احجار ذیل در منطقه بادیل دره کنر وجود دارد:

1- الماس

2- زمرد

3- لعل

4- یاقوت


109 کدام مردم ذیل بهترین معرف نژاد سفید می باشد:

1- آفریقایی ها

2- افغان ها

3- سودانی ها

4- سیلونی ها


110 در آیت ( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله) معنای درست ( ان کنتم تحبون الله) چیست:

1- اینکه شما سابق به الله (ج) محبت داشتید

2- اگر واقعا الله (ج) را دوست میدارید

3- چرا به الله (ج) محبت نمی کنید

4- هیچکدام


111 سال چندم بعثت را بنام عالم الحزن یاد می نمایند:

1- سال پنجم

2- سال دهم

3- سال دوازدهم

4- هیچکدام


112 در آیت ( ان فی خلق السموات... تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض ) معنای درست (فاحیا) عبارت است از:

1- زنده گی کرد

2- میوه ها

3- زمین

4- می گردد


113 علما اصول, سنت را به چند بخش تقسیم نموده اند:

1- یک بخش

2- دو بخش

3- سه بخش

4- چهار بخش


114 حضرت عبدالله بن عمر (رض) در چند سالگی در غزوه خندق اشتراک کرد:

1- در 12 سالگی

2- در 11 سالگی

3- در 13 سالگی

4- در 15 سالگی


115 معنای ( بعث ) در لغت چیست:

1- ظاهر کردن

2- فرستادن پیغمبران

3- بعثت انبیاء

4- بر انگیختن و زنده کردن


116 معنای دقیق کلمه ( مما کسبوا ) در آیت ( لا یقدرون شیء مما کسبوا و الله لا یهدی القوم الکافرین ) چیست:

1- پس مال صدقه شخص ریا کار

2- کسب خود را باطل و ضایع

3- از آنچه که عمل کرده اند به طور ریا

4- کسب خود را از آنچه بسازید که


117 این عبارت ( چشم را به پایین افگندن ) معنای کدام یک از کلمات زیرین حدیث است:

1- ایاکم

2- کف الادی

3- غض البصرر

4- الطرفات


118 کفر دروغ شمردن, از کدام نوع کفر است:

1- کفر اصغر

2- کفر اعراض

3- کفر شک

4- کفر اکبر


119 در عصر تابعین رواج و رونق علم تفسیر بیشتر شد و علما بزرگی مانند یکی از این شخصیت ها خدمات بزرگی به علم تفسیر انجام دادند:

1- امام ابو یوسف

2- امام مجاهد ابن جبر

3- امام بخاری

4- امام ترمزی


120 مراد از کفر در این آیت ( ابی استکبر و کان من الکافرین ) کدام نوع کفر است

1- کفر دروغ

2- کفر شک

3- کفر اعراض

4- کفر انکار و خود بزرگ شمردن