فورم اول کابل

تعداد سوالات : 159

121 (و اذ قلنا للملایکته اسجدوا لادم) در این آیت ملایک مامور سجده برای چی کسی شدند:

1- اسرافیل

2- جبرایل

3- میکایل

4- آدم علیه السلام


122 این متن و عبارت (درست , راست) معنای کدام یکی از کلمات قرآنی زیر است:

1- اهدنا

2- المستقیم

3- الصراط

4- یهدی الله


123 معنای درست ( فحفظه حتی یبلغه ) در حدیث ( نضرالله امرا سمع ملا حدیثا فحفظه حتی یبلغه ) چیست:

1- به دیگران تبلیغ نماید

2- کسی که حدیث ما را بشنود

3- و آن را حفظ نماید و بعد آن را به دیگران برساند

4- آن را از راویش حفظ کند


124 کدام یکی از گزینه های زیر, مهارتی است که انسان با آن, آنچه را در ضمیر دارد, ابراز می دارد:

1- احساس

2- زبان

3- اندیشه

4- نامه


بخش السنه و جیولوژی

125 مترادف لغت ( هیمه )

1- همت

2- اهمیت

3- هیزم

4- هیولا


126 پروین اعتصامی در کدام سال تولد یافت:

1- 1297 هـ ش

2- 1305 هـ ش

3- 1311 هـ ش

4- 1285 هـ ش


127 مزد که در برابر کاری پرداخته می شود:

1- پاداش

2- پادافر

3- پاد زهر

4- پازند


128 شاعری که حالش دگرگون شد و از مدح دست کشید, کدام یکی از اینهاست:

1- عنصری

2- فرخی

3- سنایی

4- منوچهری


129 کتاب ( کارنامه بلخ ) از آثار مشهور کیست:

1- سعدی

2- حافظ

3- سنایی

4- مولانای بلخی


130 کدام یکی از اشخاص ذیل کتاب کلیه و دمنه را از عربی به دری ترجمه کرد:

1- عبدالله بن مقفع

2- رودکی

3- برزویه

4- ابوالمعانی


131 سجع در لغت:

1- آواز پرنده

2- سخاوت

3- ساختمان

4- آواز حیوانات وحشی


132 درست ترین شکل نوشتاری عبارت را در گزینه های زیر دریابید:

1- جادو ای خویشتن

2- جادوئی خویشتن

3- جادوی خویشتن

4- جادویی خویشتن


133 یکه تاز میدان رباعی سرایی یکی از اینهاست:

1- عمر خیام

2- هجویری

3- شمس قیس

4- سنایی


134 درست ترین شکل نوشتاری عبارت را در گزینه های ذیل دریابید:

1- نیکوی خود

2- نیکوئی خود

3- نیکو ای خود

4- نیکویی خود


135 درست ترین شکل نوشتاری عبارت در از گزینه های ذیل دریابید:

1- نیکوئی خویش

2- نیکویی خویش

3- نیکوی خویش

4- نیکو ای خویش


136 در بیت «نه من از پرده تقوا بدر افتادم و بس : پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت» کدام صنعت ادبی به کار رفته است؟

1- تشبیه

2- ملمع

3- تلمیح

4- ترصیح


137 در مصراع: «چون خزان بر شاخ برگ دل مزن»، عبارت «برگ دل» یکی از گزینه های زیر است:

1- ایمام

2- تلمیح

3- جناس

4- استعاره


138 د (څیرونکی) لغت سمه معنا په نښه کړی:

1- توضیحاتی

2- تحقیقی

3- لیکول

4- محقیق


139 د (بشپړ) لغت سمه معنی:

1- بشر

2- مکمل

3- شیر

4- ماهی


140 د لاندی شعر شاعر څوک دی: ( حریت د هر ملت د بدن زړه دی، که دانه وی هم ملت مري هم بقا مرې):

1- حمزه شینواری

2- غنی خان غنی

3- عبدالشکور رشاد

4- پروین ملال