فورم اول کابل

تعداد سوالات : 159

141 په لاندی کلمو کی نوم په نښه کړی:

1- ظرافت

2- نزاکت

3- استعداد

4- لس


142 په لاندی کلیمو کې جمع نوم په نښه کړی:

1- پکتیا

2- سمندر

3- پښتنه

4- پښتانه


143 د امیر کړور د پاچاهې معلوم کال په نښه کړی:

1- 39 هـ ق

2- 239 هـ ق

3- 139 هـ ق

4- 339 هـ ق


144 د مشبه به لغت سمه معنی:

1- نیږدیوالی

2- له کوم شی ،سره چې یوه شی تشبه کیږي

3- ورته کول

4- یو شی دبل په شان کیدونه


145 په لغت کې غوره او نیکی ستاینی ته وایی هغه کلمه په نښه کړی:

1- نظم

2- صحت

3- نعت

4- عاقبت


146 عبدالرحمن بابا د زیږیدو کال په نښه کړی:

1- 1242 هـ ش

2- 1042 هـ ش

3- 1142 هـ ش

4- 1000 هـ ش


147 د «تړل» لغت ضد معنی:

1- وتاړه

2- بندول

3- خالصونه

4- کلکول


148 په لاندې کلیمو کی مفرد نوم په نښه کړی:

1- زړه

2- میندی

3- پلرونه

4- استادان


149 (محاورې) ته کوم نوم ورکړل شوی دی:

1- متل

2- اصطلاحی

3- ګړنې

4- کړنګ


150 په لاندی بیت کې ابرو له څه شی سره تشبې شوي، په شمشیر د قاتل آب وینم د وینو که ښکاره یې په ابرو شوې د ،و ټیکه

1- ټک

2- شمشیر

3- آب

4- قاتل


151 په لاندې بیت کې مشبه به په نښه کړی: هیڅ پري ته پتوهیږم دا دی زنه که مڼه ده/ خال دی دی په زنه که دانه ده د ماڼي:

1- د زنې خال

2- دانه

3- زنه

4- مڼه


152 (ماته د ځوانۍ خبرې مه کوه همدمه/ مه را یادوه راته چې دا قصه زړی ده) پته پورته بیت کې څه ډول لفظی صنعت راغلی په نښه یې کړی:

1- حسن تعلیل

2- قلب

3- تلمیح

4- طباق


153 سگ مگس خو سگ مگس دی نور به نه شی / که هر څو یې اړوي کاواک دي/ په پورته بیت کې څه ډول لفظی صنعت راغلی په نښه یی کړی:

1- توشیح

2- قلب

3- رجوع

4- طباق


154 در اوایل ماه سرطان که شعاع آفتاب به خط استوا عمود می تابد, ساحه فشار پایین در مجاورت آن سبب کدام حادثه می شود:

1- فعالیت ولکان های قوی

2- مرکز گردبای های قوی در سطح بحر

3- مرکز فعالیت شدید زلزله ها

4- مرکز فعالیت شدید آتشفشان ها


155 زغال سنگ معمولی از جمله کدام احجار محسوب می شود:

1- متحوله

2- رسوبی

3- تراخیت

4- اندیزیت


156 منرال (PbS) مربوط کدام گروپ منرال های ذیل است:

1- سلفید ها

2- اکساید ها

3- هالاید ها

4- فاسفات ها


157 آتشفشان ها مواد مذاب سلیکاتی داغ (لاوا) را از کدام عمق به سطح زمین پرتاپ می کنند:

1- 20 تا 100 کیلومتر

2- 30 تا 130 کیلومتر

3- 40 تا 140 کیلومتر

4- 50 تا 150 کیلومتر


158 منرال های اصلی سنگ گرانیت عبارت است از:

1- گچ

2- انهایدراید

3- ذغال

4- کوارتز و فلدسپار


159 مواد ولکانیکی چگونه مواد است:

1- مایع

2- گاز

3- جامد

4- تمام موارد


پایان فورم