فورم کانکور اول کاپیسا

تعداد سوالات : 160

بخش ریاضیات

1 : اگر در یک پارابولا معادله هادی آن `x = -0.001` باشد, پس معادله پارابولا عبارت است از:

1- `x^{2}= -\frac{1}{250}y`

2- `y^{2}= \frac{1}{250}x`

3- `x^{2}= \frac{1}{250}y`

4- `y^{2}= -\frac{1}{250}x`


2 : در دو وکتور `\vec{u} = 4 \vec{i} + 5 \vec{j}` و `\vec{v} = 3 \vec{i} + b \vec{j}` قیمت b را طوری تعیین کنید که `\vec{u} \cdot \vec{v} = 72` گردد.

1- ‍`b=13`

2- `b=12`

3- `b=10`

4- `b=20`


3 : `\lim_{x\rightarrow\infty} (\sqrt{x}-\sqrt{x+10})` مساوی است به:

1- `-10`

2- `10`

3- `\infty`

4- `0`


4 : در دو وکتور `\vec{u} = 3 \vec{i} + 2 \vec{j} - 7 \vec{k}` و `\vec{v} = a \vec{i} + 4 \vec{j} + 2 \vec{k}` قیمت a را طوری تعیین کنید که `\vec{u} \cdot \vec{v} = 0` گردد.

1- `a=3`

2- `a=21`

3- `a=2`

4- `a=15`


5 : اگر شعاع دایره `9cm` و زاویه مرکزی آن `20^{\circ}` باشد، طول قوسی را دریابید که در مقابل زاویه مذکور تشکیل می شود:

1- `\frac{\pi }{9}cm`

2- ` \pi cm `

3- `\frac{\pi }{2}cm`

4- `\frac{\6pi }{9}cm`


6 : `a_{1}+a_{2} + a_{2} +...+a_{n}` مساوی است به:

1- `\sum_{i=1}^{n}a_{i+1}`

2- `\sum_{i=1}^{n}a_{i}`

3- `\sum_{i=1}^{n+1}a_{i}`

4- `\sum_{i=0}^{n}a_{i}`


7 : معادله بیضوی `7x^{2}+16y^{2}=112` باشد، عن المرکزیت آن مساوی است به:

1- `e=\frac{3}{4}`

2- `e=\frac{4}{5}`

3- `e=\frac{3}{5}`

4- `e=\frac{5}{7}`


8 : مستقیم های `2x-3y=1` و `3x-2y+3=0` باهم چه رابطه دارند:

1- منطبق اند

2- عمود اند

3- یک نقطه مشترک دارد

4- موازی اند


9 : `\lim_{x\rightarrow 3} \frac{cos\frac{2}{10}x}{\sqrt{1+tan^{2}\frac{1}{5}x}}` مساوی است به:

1- `tan^{2}\frac{1}{5}`

2- `cos^{2}\frac{3}{5}`

3- `cos\frac{2}{7}`

4- `tan\frac{2}{10}`


10 : `\lim_{x\rightarrow 2} \frac{cos^{2}8x}{1+tan^{2}8x}` مساوی است به:

1- `cos^{2}16`

2- `cos^{4}16`

3- `tan^{4}16`

4- `tan^{2}16`


11 : اگر `{ a_{ij} }_{n \in IN} = (-1)^{2n+2} 5` یک ردیف باشد، پس مجموعه حدود 30-ام , 40-ام و 41-ام آن مساوی است به:

1- `20`

2- `5`

3- `10`

4- `15`


12 : اگر `{ a_{ij} }_{n \in IN} = (-1)^{600n} 2` یک ردیف باشد، پس تفاضل حدود 500-ام و 5000-ام آن مساوی است به:

1- `2`

2- `0`

3- `6`

4- `4`


13 : `\lim_{x\rightarrow 0}[(x+1)^{25}-27]` مساوی است به:

1- `26`

2- `-26`

3- `25`

4- `-25`


14 : در ردیف `8,10,12,....` حد چندم `a_{n} =46` است:

1- `n=20`

2- `n=30`

3- `n=40`

4- `n=10`


15 : مجموعه تمام حدود ردیف `8,10,12,...,46` مساوی است به :

1- `530`

2- `540`

3- `550`

4- `520`


16 : حاصل `\frac{14+i}{3-2i}` مساوی است به:

1- `\frac{13}{31}i`

2- `\frac{40}{13}-\frac{13}{31}i`

3- `\frac{40}{13}+\frac{31}{13}i`

4- `-\frac{13}{31}`


17 : اگر در یک پارابوال معادله هادی آن `x=0.001` باشد، پس معادله پارابوال عبارت ست از:

1- `x^{2}=\frac{1}{250}y`

2- `y^{2}=\frac{1}{250}x`

3- `x^{2}=-\frac{1}{250}y`

4- `y^{2}=-\frac{1}{250}x`


18 : یک کارخانه می خواهد که میزان رضایت مشتریان خویش را مشخص کند، بنا:

1- فروشات سال گذشته را مورد استفاده قرار گیرد

2- از طریق نمونه گیری استفاده نماید

3- از همه مشتریان باید نظر خواهی صورت گیرد

4- از لیست فروشات ثبت شده مشتریان استفاده نماید


19 : تابع `f(x)=|x-25|` در کدام یکی از نقاط ذیل مشتق ندارد:

1- `x=10`

2- `x=-25`

3- `x=25`

4- `x=-10`


20 : اگر پولینوم `p(x,y)=x^{3}y^{2}+x^{m}y` متجانس باشد، قیمت `m` مساوی است به:

1- `m=2`

2- `m+1=5`

3- `m=-4`

4- `m=3`