فورم کانکور اول کاپیسا

تعداد سوالات : 160

41 اگر شعاع دایره `9cm` و زاویه مرکزی آن و زاویه مرکزی آن `80^{\circ}` باشد، طول قوسی را دریابید که در مقابل زاویه مذکور تشکیل می شود:

1- `\frac{\pi }{18}cm`

2- `4\pi m`

3- `\frac{2\pi }{18}cm`

4- `4\pi cm`


42 ناحیۀ تعریف تابع `f(x)=\sqrt{x}\sqrt{x}` مساوی است به:

1- `D_{f}=\mathbb{R}^{+}\cup p{0}`

2- `D_{f}=\mathbb{R}^{-}`

3- `D_{f}=\mathbb{R}`

4- `D_{f}={0,\infty }f`


43 اگر شعاع یک دایره `\frac{9}{\pi }cm` باشد، در این صورت طول قوسی که در مقابل زاویۀ مرکزی `2\pi ^{R}` واقع باشد، مساوی است به:

1- `81cm^{2}`

2- `\frac{9}{2}cm`

3- `18cm`

4- `\frac{2}{9}cm`


بخش علوم طبیعی

44 در اطراف اتم مرکزی مرکب میتان چند ساحه الکترونی موجود است:

1- پنج

2- سه

3- دو

4- چهار


45 فشار آزموتیک محلول که در `2.5` لیتر آن `0.2` مول ماده منحله غیرعضوی موجود باشد، در حرارت `40` درجه سانتی گراد، چند کیلو پاسکال است: `(R=8.31 joul / mol \cdot K)`

1- `4155`

2- `218.18`

3- `0.10`

4- `2.06`


46 کثافت یک عناصر در گروپ هلوجن ها از بالا به طرف پایین:

1- کثافت ندارد

2- زیاد میشود

3- کم میشود

4- تغیر نمیکند


47 سرعت حرکت الکترون توسط کدام قاعده زیر توضیح می گردد:

1- قاعده کلچکوفسکی

2- قاعده اول بور

3- قاعده هوند

4- قاعده دوم بور


48 کتله اتمی عنصر، که دارای `93` پروتون و `144` نیوترون باشد، چند است:

1- `144`

2- `237`

3- `72`

4- `93`


49 عنصر هیلیوم در کدام گروپ جدول دوره یی عناصر قرار دارد:

1- گروپ صفر و هشتم اصلی

2- VIII اصلی

3- `0`

4- II اصلی


50 فورمول کیمیاوی مرکب Methoxyethane عبارت است از:

1- `H_{3}C-O-CH_{2}-CH_{3}`

2- `H_{3}C-CH_{2}-CH_{2}-O-CH_{3}`

3- `H_{3}C-O-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3}`

4- `CH_{3}-CH_{2}-O-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3}`


51 فورمول مالکولی Oxalicacide عبارت است از:

1- `H_{3}C_{2}O_{4}`

2- `H_{2}C_{2}O_{3}`

3- `H_{2}C_{2}O_{4}`

4- `H_{2}CO_{4}`


52 در کدام حالت ذیل عملیه انتشار سریع است:

1- جامدات

2- امورف

3- گازات

4- مایعات


53 تعداد نمبرهای اکسیدیشن برای عنصر فلورین چند است:

1- پنج

2- چهار

3- سه

4- یک


54 میل یک مایع جهت کاهش سطح خود، خاصیت مایعات به چه نام ذیل یاد می شود:

1- حرکت مایعات

2- فشار بخار مایعات

3- لزوجیت مایعات

4- کشش سطحی مایعات


55 نام مرکب کیمیاوی `H_{3}C-O-CH_{3}` عبارت است از:

1- Methoxyethane

2- Diethylether

3- Methylmethanol

4- Methoxymethane


56 انرژی در کدام قسمت کوایل ذخیره می شود ؟

1- در بطری که با سرکت وصل شده است

2- در مقاومت سرکت

3- در ساحه مقناطیسی کوایل

4- در انجام های کوایل


57 از عناصر ذیل کدام یکی در پریود سوم جدول دورانی جای دارد:

1- ` L_{12}`

2- `F_{9}`

3- `O_{8}`

4- `P_{15}`


58 اگر در یک سرکت برقی `9A` جریان برقی جاری باشد، در مدت `9` ثانیه چند کولمب چارج از مقطع عرضی آن عبور میکند:

1- `54C`

2- `81C`

3- `84C`

4- `64C`


59 از جمله واحدات ذیل کدام واحد به کمیت سکالری ارتباط دارد:

1- متر بر ثانیه

2- ژول

3- متر

4- نیوتن


60 اگر در یک سرکت `7A` جریان برقی جاری باشد، بعد از چه زمان از مقطع عرضی سرکت `49C` چارج عبور خواهد کرد:

1- `10s`

2- `7s`

3- `13s`

4- `3s`