فورم کانکور اول کاپیسا

تعداد سوالات : 160

61 بالای یک جسم `24 N` قوه عامل وارد می شود و تعجیل آن به `s^{2}`/ `\frac{6}{5}m` می رسد، کتله جسم مذکور را دریافت کنید:

1- `40kg`

2- `60kg`

3- `20kg`

4- `30kg`


62 معادلۀ حرکت یک جسم در سیستم M.K.S , `x=t^{2}-8t , y=2t^{2}-10t` می باشد. مقدار تعجیل جسم مذکور را بعد از `t=2sec` دریافت کنید:

1- `7\frac{m}{s^{2}}`

2- `\sqrt{13}\frac{m}{s^{2}}`

3- `2\sqrt{13}\frac{m}{s^{2}}`

4- `2\sqrt{5}\frac{m}{s^{2}}`


63 یک جسم با کتله `2kg` به ارتفاع `2m` در زمان `0.4 s` بالا برده می شود، طاقت دستگاه را دریافت نمایید: `(10\frac{m}{s^{2}})`

1- `300w`

2- `400w`

3- `200w`

4- `100w`


64 یک جسم از یک ارتفاع سقوط آزاد می کند و سرعت برخورد آن به زمین `80\frac{m}{s}` است. بعد از چقدر وقت به زمین می رسد: `g=10\frac{m}{s^{2}}`

1- `8s`

2- `10s`

3- `6s`

4- `5s`


65 یک جسم از کدام ارتفاع سقوط آزاد می کند تا بعد از دوازده ثانیه به زمین برسد: `g=10\frac{m}{s^{2}}`

1- `420m`

2- `720m`

3- `620m`

4- `320m`


66 معادلۀ حرکت یک جسم در سیستم M.K.S , `x=t^{2}-8t , y=2t^{2}-10t` می باشد. مقدار تعجیل جسم مذکور را بعد از `t=1sec` دریافت کنید:

1- `15\frac{m}{s^{2}}`

2- `\sqrt{5}\frac{m}{s^{2}}`

3- `10\frac{m}{s^{2}}`

4- `2\sqrt{5}\frac{m}{s^{2}}`


67 سرعت یک جسم توسط یک دستگاه که قوه `30N` بالای آن وارد می کند، به `10\frac{m}{s}` میرسد، طاقت دستگاه را دریافت نمایید:

1- `40w`

2- `3\cdot 10^{9}\frac{erg}{s}`

3- `30w`

4- `3\cdot 10^{7}\frac{erg}{s}`


68 در معادله `x=16sin(10t+\frac{3\pi }{2})` تقدم فاز جسم مهتزز را دریافت کنید:

1- `-\frac{\pi }{2}`

2- `\frac{2\pi }{2}`

3- `\frac{\pi }{2}`

4- `\frac{5\pi }{2}`


69 در معادله `x=16sin(10t-\frac{3\pi }{2})` تقدم فاز جسم مهتزز را دریافت کنید:

1- `\frac{\pi }{2}`

2- `-\frac{3\pi }{2}`

3- `-\frac{\pi }{2}`

4- `\frac{5\pi }{2}`


70 کدام یک از جمله واحدات ذیل، واحد کمیت وکتوری می باشد:

1- ژول

2- سانتی گرید

3- متر

4- کیلوگرام


71 برای انتشار امواج ساکن به چند محیط ضرورت است:

1- `1`

2- `3`

3- `2`

4- `4`


72 اصطالح «Ganglion » یکی از مفاهیم ذیل را ارائه می کند:

1- دماغ اکبر

2- نخاع شوکی

3- دماغ اصغر

4- گره های عصبی


73 یکی از هورمون ذیل در نوک ریشه های نباتات تولید شده و از طریق زایلم به ساقه های جوان منتقل می شود:

1- گیبرلین

2- اکسین

3- سایتوکنین

4- ایتلین


74 نفرون ها واحد ساختمانی و وظیفه ی یکی از سیستم های ذیل می باشد:

1- سیستم تنفسی

2- سیستم اطراحیه

3- سیستم هضمی

4- سیستم عصبی


75 خزندگان از نقطه نظر حرکت به چند نوع است؟

1- چهار نوع

2- یک نوع

3- سه نوع

4- دو نوع


76 کدام یک از اصطلاحات ذیل به معنی گرده افشانی است:

1- Pollination

2- Pollution

3- Pullen grain

4- Pathogen


77 Thiamin نام یکی از ویتامین های ذیل است:

1- B1

2- B6

3- C

4- B2


78 عامل الرجی به کدام نام ذیل یاد می شود:

1- Pollination

2- Allergen

3- Pollution

4- Dormancy


79 فاسفیت، قلوی و قند اجزای ساختاری یکی از مواد ذیل است:

1- شحم

2- نیکلوتاید

3- ویتامین

4- پروتین


80 ویروس ها توسط کدام میکروسکوپ ذیل قابل رویت است:

1- ساده

2- مرکب

3- نوری

4- الکترون