فورم کانکور اول کاپیسا

تعداد سوالات : 160

81 ویروس ها در کدام موجودات زنده زیر باعث امراض زیاد می شوند:

1- در انافیل

2- در آمیب ها

3- در حلزون

4- در انسان ها


82 Mosquitoes مربوط کدام صنف ارتورپودا است:

1- Crustacean

2- Insect

3- Diplopodia

4- Arachnida


83 سنتریول اورگانیل است که در انقسام حجرات ذیل رول دارد:

1- حیوانی

2- الجی

3- نباتی

4- باکتریایی


84 مایکروتیوبیول ها در کدام حجرات ذیل دیده می شوند:

1- حیوانی و نباتی

2- حیوانی

3- هیچکدام

4- نباتی


85 هورمونی که از پیری و خرابی حجرات نباتی جلوگیری می نماید عبارت است از:

1- اکسین

2- آبسزیک اسید

3- ایتلین

4- گیبرلین


بخش علوم اجتماعی و دینی

86 در جنگ قادسیه تعداد سپاه فارس به چند تن میرسید:

1- 150000

2- 320000

3- 1850000

4- 25000


87 در سال 1321 هـ ش کدام کشور ها به ایران حمله نمودند:

1- فرانسه و هالند

2- انگلیس و اتحادیه شوروی

3- آلمان و ترکیه

4- امریکا وانگلیس


88 بار اول نماینده کدام کشور اروپایی به دربار جهانگیر پذیرفته شد:

1- اتریش

2- انگلستان

3- ایتالیا

4- آلمان


89 سلطان محمود غزنوی در کدام سال سومنات را فتح کر د:

1- 421 قمری

2- 416 قمری

3- 432 قمری

4- 389 قمری


90 در اثر قیام ابومسلم خراسانی خالفت از خاندان اموی به کدام خاندان منتقل شد:

1- اسپه

2- طاهریان

3- یفتلی ها

4- عباسی


91 مردم مایا دربخش معماری با کدام مردم شباهت داشتند:

1- هندیان

2- فارسیان

3- چیناییان

4- مصریان


92 تمدن مایا درکدام سال قبل از میلاد بوجود آمد:

1- 1100

2- 900

3- هیچکدام

4- 2500


93 مجلس موسسان ایران ، سلطنت را به کدام شخص تفویض کرد:

1- کریم خاند زند

2- رضا شاه پهلوی

3- شاه اسماعیل صفوی

4- آقا محم خان قاجار


94 پنجده و آق تپه در کدام یک از سال هایی ذیل توسط روس ها تزاری اشغال شد:

1- 1890 میلادی

2- 1700 میلادی

3- 1900 میلادی

4- 1885 میلادی


95 .مارتیمر دیورند در یکی از مناطق زیر با امیر عبدالرحمن خان مالقات نمود:

1- پشاور

2- لاهور

3- کابل

4- هرات


96 نادر میراز پسر کدام شخص بود:

1- شاه جهان

2- اورنگزیب

3- جهان گیر

4- شاهرخ


97 کدام شحص در مقابل یونانی ها قیام کرد و آن ها را از قدرت برانداخت:

1- آشوکا

2- بندوسارا

3- سیواجی

4- چندرا گوپتا


98 مرکز شهر ایلامی ها کدام شهر بود:

1- تکل

2- لاکش

3- لیتوا

4- شوش


99 دمشق مرکز خالفت کدام خاندان بود؟

1- صفاری

2- طاهری

3- عباسی

4- اموی


100 کدام منبع انرژی از معادن دره صوف ،آشپشته ، کرکر و مسجد چوبی استخراج میگردد:

1- گاز

2- نفت

3- ذغال

4- تیل