فورم کانکور اول کاپیسا

تعداد سوالات : 160

101 قالین بافی نمدبافی و گلیم بافی در کشور ما نمونه خوب از کدام نوع صنایع می باشد:

1- صنایع سنگین

2- صنایع دستی

3- صنایع معدنی

4- صنایع فابریکه


102 در کدام یکی از سیاره هایی ذیل حیات موجود است:

1- زحل

2- پلوتون

3- زمین

4- اورانوس


103 درکدام منطقه جغرافیایی ذیل درجه حرارت هوا پایین تر ازصفر می باشد:

1- خلیج عرب

2- خلیج فارس

3- منجمد شمالی

4- خلیج بنگال


104 کدام یکی از دریا های ذیل کوه سپین غر را از تورغر جدا می سازد؟

1- کنر

2- سرخرود

3- الیشنگ

4- الینگار


105 دریا کنر وقت از منطقه پترال میگذرد ، بنام کدام دریا ذیل یاد می شود:

1- رود چترال

2- بند چترال

3- جهیل چترال

4- آب چترال


106 از مخلوط نمودن دو فلز جست و مس در کدام موارد ذیل کار میگیرند:

1- سماوار

2- میز

3- تخته

4- چوکی


107 منطقه ستیپ در افغانستان توسط کووه هایی هندوکش به چند منطقه تقسیم گردیده است:

1- سه

2- پنج

3- شش

4- دو


108 کدام عناصر ذیل توسط وسایط نقلیه تولید و هوا را آلوده می سازد:

1- ماده مخصوص PN3

2- ماده مخصوص PN2

3- ماده مخصوص PN4

4- ماده مخصوص PN5


109 مناطق باستانی هرچه و موهنجودارو در نزدیکی کدام شهر پاکستان موقیعت دارند؟

1- ایبت آباد

2- لاهور

3- کراچی

4- سرگوده


110 در کدام یکی از اقلیم هایی ذیل بین ارتفاع 2500 - 3000 متر به ملاحظه می رسد:

1- صحرایی

2- الپاین تندرا

3- ستیپ

4- بحری


111 عرض هامون پوزک به چند کیلومتر میرسد:

1- 28

2- 30

3- 24

4- 35


112 نکاح در لغت چی را گویند:

1- زنده گی مشترک را

2- ضم و یکجا ساختن را

3- حلال نمودن را

4- جماع کردن را


113 کدام یکی از شروط زیر از شرط حدیث صحیح نمی باشد:

1- عدالت راویان

2- راویان اشخاص ضابط باشند

3- اتصال سند

4- تعداد راویان از ده نفر کم نباشد


114 معنایی لغوی ( اسلام ) چیست:

1- راهیاب شدن

2- پاداش

3- تسلیم شدن و انقیاد

4- احکام و تشریعات


115 حدیث در حقیقت:

1- تنها فرمان است

2- وحی خفی است

3- وحی جلی است

4- هیچکدام


116 معنای درست کلمه ( بعیاَ ) در این آیت مبارکه ( و ما اختلف الذین اوتو اال من بعاد ما جاء هم العلم بغیآ بینهم ) چیست:

1- مجادله کردن

2- نافرمانی کردن

3- روی گردانیدن

4- از روی حسد


117 در آیت شریفه ( عالم الغیب لایعزیب عنه میثقال ذره فی سماوات و لا فی لارض ... ) معنای درست ( لایعزیب ) عبارت است از:

1- پنهان نمی ماند

2- باقی نمی ماند

3- آشکار نمی ماند

4- آشکار می شود


118 معنایی درست کلمه ( اسملت نفسی الیک ) در این حدیث شریف ( اللهم اسلمت نفس الیک و فوضت امری الیک ... ) چیست:

1- کار خود را به تو واگذاشتم

2- خود را به تو تسلیم کردم

3- خود را به دیگران واگذار مکن

4- من مسلمان شدم


119 شرک در لغت چی را گویند:

1- کفر را

2- حصه و قسمت را

3- ظلم را

4- نترسیدن از الله


120 منکر دوزخ چی حکم دارد:

1- خارج از اسلام شمرده می شود

2- فاجر میشود

3- داخل در اسلام شمرده می شود

4- فاسق می شود