فورم کانکور اول کاپیسا

تعداد سوالات : 160

121 در آیت ( و کل شی ء فعلوه فی الزبر و کل صغیر و کبیر مستطر ) معنایی درست ( مستطر ) عبارت است از:

1- قرائت کرده شده

2- نوشته شده

3- کتاب هایی آسمانی

4- لوح محفوظ


122 مقدام (رض) همراه رسول الله در چند غزوه اشتراک کرده بود:

1- در سه غزوه

2- در شش غزوه

3- در چهار غزوه

4- در همه غزوات


123 براء ابن عازب صحابی جلیل اللقدر در سال سوم هجری در کدام غزوه اشتراک نموده بود:

1- احد

2- احزاب

3- بدر

4- خیبر


124 براساس فرموده پیغمبر (ص) یکی از موارد زیر از حقوق ششگانه مسلمانان بر مسلمان است:

1- همراه شدن با او

2- تداوی کردن او

3- در وقت عطسه زدن یرحمک الله گفتن

4- همسفرشدن با او


بخش السنه و جیولوژی

125 در مصراع: « نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد»، جزء « نفس باد»، یکی از گزینه های زیر است:

1- استعاره

2- جناس

3- تلمیح

4- ایهام


126 کدام یکی از آثار زیر تألیف خواجه نظام الملک می باشد:

1- تاریخ بیهقی

2- سیرالملوک

3- المعجم

4- سیاست نامه


127 در بیت: « ز دریا نهنگی پدیده آمده است / ... که جوشنش چرم پلنگ آمده است»، واژۀ «نهنگ» یکی از گزینه های زیر است:

1- ادات تشبیه

2- استعاره

3- مشبه

4- وجه شبه


128 در مصراع: «چون خزان بر شاخ برگ دل مزن»، عبارت «برگ دل» یکی از گزینه های زیر است:

1- ایمام

2- تلمیح

3- جناس

4- استعاره


129 یکی از واژه های زیر به معنای «دگرگون شونده» است، آن را دریابید:

1- متحرک

2- متحول

3- متمدن

4- متجرد


130 پدر مولانا جلال الدین بلخی به دعوت کدام پادشاه به قونیه رفت:

1- سلطان سنجر

2- تیمور لنگ

3- سلطان علاؤالدین کیقباد

4- سلطان محمد


131 واژۀ «متغیر» به کدام یک از معنا های زیر آمده، آنرا دریابید:

1- بیمار

2- باهم یکی شده

3- شبیه

4- آشفته


132 از شاعرانی است که به خلق اثر غنای پرداخته است:

1- اسدی طوسی

2- حافظ شیرازی

3- فردوسی

4- ناصر خسرو


133 در مصراع:«تنت از لطف گردد همچو جانب» واژۀ «تنت» یکی از گزینه های زیر است:

1- وجه شبه

2- مشبه

3- ادات تشبیه

4- مشبه به


134 در زبان دری واژه های زیر که منسوب به قشر اناث می باشند، چه گونه باید نوشته شوند:

1- شاعر

2- شاعره

3- شاعره یی

4- شاعره ای


135 در مصراع: «تنت از لطف گردد همچو جانت» واژۀ «جانت» یک از گزینه های زیر درست است:

1- ادات تشبیه

2- مشبه

3- وجه شبه

4- مشبه به


136 مهمترین اسلوب نگارش چهارمقاله را مشخص کنید:

1- ساده، سلیس و روان

2- متکلف و موزون

3- متکلف و منثور

4- ساده، سلیس با ذکر تار


137 کتاب (جنبش مشروطیت در افغانستان) اثر کیست:

1- محمود طرزی

2- محمد سرور همایون

3- رحیم الهام

4- عبدالحی حبیبی


138 یک از شاعران ذیل منظومۀ «لیلی و مجنون» را سروده است:

1- خلیلی

2- انوری

3- نظامی

4- منوچهری


139 سید برهان الدین محقق ترمذی از استادان کدام یک از شخصیت های زیر است:

1- بهاولد

2- مولانا

3- عطار

4- سلطان ولد


140 داوطن دی ځان زموږ / دا وطن ایمان زموږ / په پروتني بیت کې دقایفې کلیمې په نښه کړئږ

1- زموږ، زموږ

2- ځان، ایمان

3- دا، دا

4- وطن، وطن