فورم کانکور اول کاپیسا

تعداد سوالات : 160

141 د عارف مونث بڼه په نښه کړئ:

1- عارفه

2- عارفیه

3- عارفا

4- عارفی


142 د (مظلوم) لغت ضد معنی عبارت ده له:

1- ظالم

2- ظلم

3- ناتوان

4- بی وزلی


143 توپ او نه تفنګ لري. په دې جمله کې څه ډول ادات موجود دي:

1- اضافت

2- تشبیهی

3- عطفی

4- استفهامي


144 د ورځې څو ډوډۍ خورې؟ په دې جمله کې څه ډول ضمیر راغلی:

1- مبهم

2- ملکي

3- اشاري

4- استفهامي


145 دا وطن دی خان زموږ / دا وطن ایمان زموږ / په پورتني بیت کې ردیف په نښه کړۍ:

1- دا، دا

2- وطن، وطن

3- زموږ، زموږ

4- خان، ایمان


146 د (لړۍ) په کلیمه کې شته هیجاوې په نښه کړئ:

1- څلور

2- پینځه

3- دوه

4- درې


147 د ګرویږ نه معنا په نښه کړئ:

1- تحقیق

2- ګوزار

3- سوال

4- ځواب


148 د اجمل خټک د ادبي لیکونو مجموعه (ټولګه) ده:

1- زړه خواله

2- روغ لیونی

3- کچکول

4- چونغر


149 د سوبې مفرد بڼه په نښه کړئ:

1- سوبی

2- سوبکه

3- سوبئ

4- سوبه


150 تویول دوینو شر او پیغور وي / شرمنده ذلیل سرټیټی ظلم و زور وي / په پورتني بیت کې دقافیې کلیمې په نښه کړئ:

1- پیغور، زور

2- شرم، ظلم

3- وي، وي

4- تویول، ذیلیل


151 د منطقه جمع بڼه په نښه کړئ:

1- منطقی

2- منطقان

3- منطقونه

4- منطقې


152 سړیتوپ وي محترم په هر لباس کې / په زري جامو کې وي که په کرباس کې / په پورتنی بیت کې ردیف په نښه کړئ:

1- لباس، کرباس

2- وي، وي

3- په، که

4- کې، کې


153 د (روڼ) لغت سمه معنی عبارت ده له:

1- روښانه کول

2- روښانه

3- روښانول

4- رڼول


154 د (ورکه) لغت سمه معنی عبارت ده له:

1- کوچنیان

2- ورکړه

3- نصحیت

4- برخه


155 معدن گازدار جنگل کلان در کدام قسمت افغانستان موقعیت دارد:

1- جنوب شرق

2- غرب

3- شرق

4- شمال


156 تبلور یا کرستال شدن منرال ها به اثر یکی از عوامل ذیل که از تمام جهات بلای آن وارد می شود، صورت میگیرد:

1- کثافت

2- حرارت

3- فشار

4- جاذبه


157 معدن نفتی بازارکمی در کدام قسمت افغانستان موقعیت دارد:

1- شمال

2- غرب

3- شرق

4- جنوب


158 آب های زیر زمینی قابلیت انحلال احجار که در مسیر حرکت شان قرار دارد، دارا بوده که این پروسه به یکی از نام های ذیل یاد می شود:

1- عمل ترمیماتی آب زیر زمینی

2- عمل تخریباتی آب زیر زمین

3- عمل صیقل کننده ی آب زیر زمینی

4- عمل فورمول آب زیر زمینی


159 معدن گاز به نام یتیم تاق در کدام قسمت افغانستان موقعیت دارد:

1- شمال

2- شمال شرق

3- جنوب شرق

4- غرب


160 ایجاد کوه ها، فعالیت آتشفشان ها، حرکت قاره ها و گسترش بستر ابحار توسط کدام علم مطالعه می شود:

1- منرالوجی

2- تکتونیک

3- پالنتالوجی

4- پترولوجی


پایان فورم