فورم کانکور لوگر

تعداد سوالات : 160

بخش ریاضیات

1 : ناحیۀ تعریف تابع `f(x)=\sqrt{x}\sqrt{x}` مساوی است به:

1- `D_{f}=\mathbb{R}^{+}\cup p{0}`

2- `D_{f}=\mathbb{R}^{-}`

3- `D_{f}=\mathbb{R}`

4- `D_{f}={0,\infty }f`


2 : اگر شعاع یک دایره `\frac{9}{\pi }cm` باشد، در این صورت طول قوسی که در مقابل زاویۀ مرکزی `2\pi ^{R}` واقع باشد، مساوی است به:

1- `81cm^{2}`

2- `\frac{9}{2}cm`

3- `18cm`

4- `\frac{2}{9}cm`


3 : مقدار `\lim_{x\rightarrow 2}\frac{cosx}{\sqrt{tan^{2}x+1}}` مساوی است به:

1- `0`

2- `1-cos^{2}x`

3- `1`

4- `1-sin^{2}2`


4 : دو وکتور `\vec{u}=2\vec{i}+3\vec{j}-7\vec{k}` و `\vec{v}=5\vec{i}+b\vec{j}+10\vec{k}` قیمت `b` را طوری تعیین نمایید که `\vec{u}\cdot \vec{v}=-30` گردد:

1- `b=10`

2- `b=30`

3- `b=20`

4- `b=40`


5 : اگر `R={(-1,1),(0,0),(1,1)}` باشد، پس `R^{-1}` مساوی است به:

1- `{(-1,1),(1,1)}`

2- `{(-1,1),(0,0),(1,1)}`

3- `{(1,-1),(0,0),(1,1)}`

4- `{(1,-1),(1,1)}`


6 : مشتق مرتبۀ اول تابع `y= sinx cosx` مساوی است به:

1- `-cosx sinx`

2- `cos2x`

3- `sin2x`

4- `cosx sinx`


7 : در حالت معیاری با زاویە `200^{\circ}` کدام زاویه زیر کونترمینل می باشد:

1- `2620^{\circ}`

2- `2820^{\circ}`

3- `2720^{\circ}`

4- `2800^{\circ}`


8 : `\lim_{x\rightarrow \pi} \frac{x-\pi}{sin x}` مساوی است به:

1- `0`

2- `-1`

3- `1`

4- `\infty `


9 : `\lim_{x\rightarrow 0}\frac{2x^{2}+7x+12}{(x-1)^{2}+1}` مساوی است به:

1- `8`

2- `5`

3- `6`

4- `7`


10 : در دیتای `2,4,6,8,10,12,14` میانه مساوی است به:

1- `8`

2- `5`

3- `6`

4- `7`


11 : تابع `f(x)=|\frac{x}{2}-\frac{1}{2}|` در کدام یکی از نقاط ذیل مشتق ندارد:

1- `x=-1`

2- `x=\frac{1}{2}`

3- `x=-\frac{1}{2}`

4- `x=1`


12 : لیمت `\lim_{\Delta x\rightarrow 0}\frac{e^{3ln(x+\Delta x)}-e^{3lnx}}{\Delta x}` مساوی است به:

1- `3e^{lnx^2}`

2- `elnx^{2}`

3- `4e^{lnx}`

4- `3elnx^{2}`


13 : در معادله `\frac{(x-1)^{2}}{20}+\frac{y^{2}}{7}=1` عن المرکزیت بیضوی مساوی است به:

1- `e=\frac{\sqrt{20}}{\sqrt{13}}`

2- `e=-\frac{\sqrt{20}}{\sqrt{20}}`

3- `e=\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{20}}`

4- `e=-\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{20}}`


14 : اگر `sinx = \frac{2}{3}` باشد، پس `sin^{2}x+2sinx+1` مساوی است به:

1- `\frac{9}{4}`

2- `\frac{4{9}`

3- `\frac{9}{25}`

4- `\frac{25}{9}`


15 : معادله خط مستقیم که محور `x` را در نقطە `x=3` و محور `y` را در نقطە `y=2` قطع می نمایند، عبارت است از:

1- `\frac{x}{2}+\frac{y}{4}=1}`

2- `\frac{x}{2}-\frac{y}{4}=1}`

3- `\frac{x}{3}+\frac{y}{2}=1}`

4- `\frac{x}{3}-\frac{y}{2}=1}`


16 : حاصل `(-5i)(3i+1)` مساوی است به:

1- `-15-5i`

2- `-15+5i`

3- `15-5i`

4- `15+5i`


17 : افادۀ مثلثاتی `cos^{2}\frac{x}{10}-sin^{2}\frac{x}{10}` مساوی است به:

1- `sin\frac{x}{5}`

2- `sin\frac{x}{10}`

3- `cos\frac{x}{10}`

4- `cos\frac{x}{5}`


18 : مجانب عمودی تابع `f(x)=\frac{5x+9}{0.036x-0.072}` عبارت است از:

1- `x=2`

2- مجانب عمودی ندارد

3- `x=0`

4- `x=-2`


19 : اگر `\epsilon (x)` در `x\rightarrow a` یک تابع بینهایت کوچک و `\lim_{x\rightarrow a}g(x)=\frac{1}{\sqrt{2}}` باشد، پس تابع `\epsilon (x)` مساوی است به:

1- `\epsilon (x)=-\frac{\sqrt{2}}{2}+g(x)`

2- `\epsilon (x)=0`

3- `\epsilon (x)=\frac{\sqrt{2}}{2}-g(x)`

4- `\epsilon (x)=\lim_{x\rightarrow a}g(x)-\frac{5}{8}`


20 : برای کدام قیمت `x` معادله `2sin^{2}x-sinx=0` صدق می کند:

1- `x=\frac{\pi }{4}`

2- `x=-\frac{\pi }{3}`

3- `x=\frac{\pi }{3}`

4- `x=\frac{\pi }{6}`