فورم کانکور لوگر

تعداد سوالات : 160

21 اوسط حسابی دیتای `5,7,3,4,13,40` عبارت است از:

1- `\bar{x}=7`

2- `\bar{x}=10`

3- `\bar{x}=12`

4- `\bar{x}=6`


22 در معادله `\frac{x^{2}}{4}+y^{2}=1` عن المرکزیت بیضوی مساوی است به:

1- `e=\frac{\sqrt{3}}{2}`

2- `e=\frac{\sqrt{2}}{3}`

3- `e=\frac{\sqrt{2}}{4}`

4- `e=-\frac{\sqrt{3}}{4}`


23 مجانب عمودی تابع `f(x)=\frac{16x+0.3}{0.001x+0.009}` عبارت است از:

1- `x=-9`

2- مجانب عمودی ندارد

3- `x=-90`

4- `x=-0.09`


24 ناحیۀ تعریف تابع `f(x)=\sqrt{x^{2}}` مساوی است به:

1- `D_{f}=R^{-}`

2- `D_{f}=[0,\infty)`

3- `D_{f}=(0,\infty)`

4- `D_{f}=\mathbb{R}`


25 در سلسله `1,3,5,7,9,...` مجموعە `(n+1)` حد مساوی است به:

1- `S_{n+1}=n^{2}+1`

2- `S_{n+1}=(n+1)^{2}`

3- `S_{n+1}=n^{2}`

4- `S_{n+1}=n^{2}-1`


26 مشتق مرتبۀ اول تابع `y=\frac{sinx}{x+1}` در نقطە `x=0` مساوی است به:

1- `1`

2- `4`

3- `-1`

4- `-4`


27 اگر در ردیف حسابی حد اول `800` و حد `100`-ام آن `200` باشد، پس مجموع صد حد اول آن مساوی است به:

1- `500`

2- `50000`

3- `5000`

4- `500000`


28 `(A^{T})^{T}` مساوی است به:

1- `-3A`

2- `2A`

3- `A`

4- `\frac{1}{2}A^{T}`


29 اگر `{a_{n}/n \in \mathbb{N} }` ردیف هندسی و `q` نسبت مشترک آن باشد پس حاصل جمع `n` حد اول آن مساوی است:

1- `a_{1}\frac{1-q}{1+q}`

2- `a_{1}\frac{1-q^{n-1}}{1+q}`

3- `a_{1}\frac{1+q^{n}}{1+q}`

4- `a_{1}\frac{1-q^{n}}{1-q}`


30 در ردیف `4,0,-4,...` مجموع ده حد اول آن مساوی است به:

1- `220`

2- `-140`

3- `-144`

4- `222`


31 اوسط حسابی دیتا (Data) ها برابر `15` است و انحراف معیاری آن `6` است پس ضریب تغییرات (Variantion Coefficient) عبارت است:

1- `CV=\frac{2}{5}`

2- `CV=0`

3- `CV=\frac{1}{2}`

4- `CV=\frac{1}{3}`


32 ست `A={a,b,c,d,e,f,g,h,i}` چند ست فرعی هفت عنصره دارد:

1- `2^{7}`

2- `7`

3- `2^{9}`

4- `36`


33 در وکتورهای `\vec{u}=4\vec{i}+a\vec{j}+2\vec{k}` و `\vec{v}=3\vec{i}+2\vec{j}+6\vec{k}` قیمت `a` را طوری تعیین نمایید که `\vec{u} \cdot \vec{v}=32` گردد:

1- `a=3`

2- `a=6`

3- `a=5`

4- `a=4`


34 اگر معادلۀ پارابولا به صورت `(y-1)^{2}=-8(x+\frac{3}{8})` باشد، کیمات وضعیۀ رأس پارابولا عبارت است از:

1- `S(\frac{3}{8},1)`

2- `S(1,\frac{3}{8})`

3- `S(1,\frac{-3}{8})`

4- `S(\frac{-3}{8},1)`


35 مقدار `\int \frac{ln^{2}x^{3}dx}{ln^{2}x^{5}}` مساوی است به:

1- `\frac{9x}{25}+C`

2- `\frac{25x}{25}+C`

3- `2ln^{2}x^{3}+C`

4- `\frac{1}{2}ln^2x^{5}+C`


36 مستقیم `x=0` دایره `x^{2}+y^{2}=16` را در چند نقطه قطع می کند:

1- سه نقطه

2- یک نقطه

3- قطع نمی کند

4- دو نقطه


37 نقطه فاصلە `p(2,-2)` از خط مستقیم `2x+2y-2=0` مساوی است به:

1- `\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{2}}`

2- `\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}`

3- `\frac{1}{3\sqrt{2}}`

4- `\sqrt{2}`


38 `\int \frac{ln^{2}x^{8}dx}{ln^{2}x^{4}}` مساوی است به:

1- `\frac{1}{2}ln^{2}x^{8}+C`

2- `4x+C`

3- `2x+C`

4- `\frac{1}{2}ln^{2}x^{4}+C`


39 انتیگرال `\int_{1}^{2}tan^2(\frac{\pi }{8}+\frac{\pi }{8})dy` مساوی است به:

1- `4`

2- \frac{\pi }{4}

3- \frac{\pi }{8}

4- `1`


40 کدام یک از متریکس های زیر یک متریکس مربعی است :

1- `A=(a_{ij})_{3 \times 5}`

2- `A=(a_{ij})_{5 \times 7}`

3- `A=(a_{ij})_{k \times k}`

4- `A=(a_{ij})_{3 \times 9}`