فورم کانکور لوگر

تعداد سوالات : 160

41 مثلث ها از نظر اضلاع چند نوع اند:

1- `1`

2- `3`

3- `2`

4- `4`


42 انتقال عمودی گراف تابع `y=\sqrt{31}x^{5}` گراف کدام یک از توابع زیر است:

1- `y=\sqrt{31}(x+\sqrt{31})^{2}`

2- `y=\sqrt{31}x^{5}+1`

3- `y=\sqrt{31}(x-\sqrt{31})^{2}`

4- `y=\sqrt{31}(x+14)^{5}`


43 معادله مماس بر منحنی `f(x)=\frac{2x-1}{5}` را در نقطه `x=1` عبارت است از:

1- `\frac{1}{5}`

2- `\frac{2}{5}`

3- `-\frac{1}{5}`

4- `\frac{5}{2}`


بخش علوم طبیعی

44 چه نوع تداخل اروبیتال ها باعث تشکیل رابطه `\pi ` می گردد:

1- جانبی

2- اعظمی

3- مستقیم و جانبی

4- مستقیم


45 کتلست ها موادی اند که همیشه سبب تقلیل یکی از فکتورهای ذیل می گردد:

1- مقدار مواد محصل

2- سرعت تعامل

3- انرژی فعال سازی تعامل

4- مقدار مواد تعامل کننده


46 به اساس نظریه ارهینوس تیزاب ها مرکباتی اند که در محلول آبی خود یک از آیون های ذیل را تولید می کنند:

1- `NH_{4}^{+}`

2- `OH^{-}`

3- `SO_{4}^{-2}`

4- `H^{+}`


47 تیزاب ها لتمس آبی را به کدام رنگ تغییر می دهند:

1- سرخ

2- سفید

3- زرد

4- سیاه


48 طول کدام یکی از روابط اشتراکی زیر بیشتر است:

1- دوگانه

2- `\pi `

3- `\sigma `

4- سه گانه


49 کتلۀ مالیکولی مرکب عضوی `\gamma -methylpentanal` چند `amu` است: `(C=12, H=1, O=16)`

1- `210`

2- `100`

3- `84`

4- `166`


50 برای کوانتم نمبر اصلی `n=1` قیمت های کوانتم فرعی `1` عبارت است از:

1- یک

2- دو

3- صفر

4- سه


51 هرگاه یک پروتون در جهت ساحۀ برقی حرکت کند، انرژِی پوتانشیل آن:

1- هم زیاد میشود و هم کم

2- کم می شود

3- زیاد می شود

4- ثابت می شود


52 در نتیجۀ تعامل دی هایدروجنیشن (DeHydroganation) از مرکب اوکتان در موجودیت کتلست نیکل، یکی از مرکباتی ذیل تشکیل می شود:

1- اوکتین

2- سایکلواوکتان

3- اوکتاین

4- اوکتایل


53 چونۀ زنده در کدام موارد ذیل استعمال می شود:

1- برای نرم کردن آب سخت

2- برای ساختن پودر بلیچنگ

3- به حیث آب جذبان در گازها و الکول ها

4- همه درست اند


54 برای کوانتم نمبر اصلی `n=3` کوانتم فرعی `1` چند قیمت ذیل را می گیرد:

1- `3`

2- `4`

3- `5`

4- `2`


55 کتلۀ مالیکولی مرکب عضوی `\alpha-methylpropanal` چند `amu` است، اگر `(C=12, H=1, O=16)`

1- `128`

2- `72`

3- `160`

4- `60`


56 محصول تعامل ` C+2H_{2}SO_{4}\rightarrow ` عبارت است از:

1- `CO_{2}+2SO_{2}+2H_{2}O`

2- `CO+3SO_{2}+2H_{2}O`

3- `CO_{2}+2SO+2H_{2}O`

4- `CO_{2}+SO_{3}+H_{2}O`


57 میل یک مایع جهت کاهش سطح خود، خاصیت مایعات به چه نام ذیل یاد می شود:

1- حرکت مایعات

2- فشار بخار مایعات

3- لزوجیت مایعات

4- کشش سطحی مایعات


58 یک چارچ `0.5C` در بین ساحۀ برقی `8V/m` رها می گردد، اگر چارچ به اندازە `0.5m` تغییر مکان نماید، تفاوت پوتاشنیل آن را از جنس ولت دریافت نمایید:

1- `6`

2- `8`

3- `12`

4- `4`


59 اگر طول تصویر در عدسیۀ محدب `12cm` و بزرگنمایی آن `\frac{3}{4}` باشد، طول جسم را دریافت نمایید:

1- `20cm`

2- `10cm`

3- `8cm`

4- `16cm`


60 اگر `15N` قوه جسم را از حالت سکون به حرکت بیاورد، بعد از چند ثانیه مومنتم آن به `25kg\cdot m//s` می رسد:

1- `1.67s`

2- `5s`

3- `7s`

4- `3.8s`