فورم کانکور لوگر

تعداد سوالات : 160

61 `423K` مساوی به چند درجه فارنهایت می باشد:

1- `330^{\circ}F`

2- `302^{\circ}F`

3- `290^{\circ}F`

4- `320^{\circ}F`


62 مومنتم یک جسم `28kg\cdot m//s` است، اگر کتلۀ جسم مذکور `4kg` باشد، سرعت جسم را دریافت نمایید:

1- `7m/s`

2- `5m/s`

3- `10m/s`

4- `6m/s`


63 اگر `25N` قوۀ جسم را از حالت سکون به حرکت بیاورد، بعد از چند ثانیه مومنتم آن به `62.5kg \cdot m//s` می رسد:

1- `2.5s`

2- `4s`

3- `5s`

4- `4.5s`


64 یک توپ تحت تحت زاویۀ `45^{\circ}` که مرکبۀ عمودی سرعت آن `6\sqrt{2}m/s` است، پرتاب می شود، سرعت جسم مذکور را دریافت کنید:

1- `13m/s`

2- `10m/s`

3- `12m/s`

4- `8m/s`


65 یک توپ تحت تحت زاویۀ `45^{\circ}` که مرکبۀ افقی سرعت آن `6\sqrt{2}m/s` است، پرتاب می شود، سرعت جسم مذکور را دریافت کنید:

1- `10m/s`

2- `8m/s`

3- `14m/s`

4- `12m/s`


66 وقتیکه یک جسم تحت تأثیر قوۀ خارجی قرار بگیرد، شکل خود را تغییر داده و بعد از دورشدن تأثیر قوۀ جسم به حالت اولی خود بر می گردد. این حالت جسم را به یکی نامهای ذیل یاد می شود:

1- قابلیت نفوذ جسم

2- تخلخل جسم

3- فشار جسم

4- ارتجاعیت جسم


67 `432K` مساوی به چند درجه سانتیگرید می باشد:

1- `150^{\circ}`

2- `170^{\circ}`

3- `423^{\circ}`

4- `302^{\circ}`


68 در تداخل امواج الکترمقناطیس برای نوار روشن نهم فرق راه را دریافت کنید:

1- `14\lambda `

2- `9\lambda `

3- `10\lambda `

4- `8\lambda `


69 در آیینۀ مقعر، در کدام حالت تصویر بزرگتر از جسم می باشد:

1- وقتیکه جسم در محراق باشد

2- وقتیکه جسم در مرکز باشد

3- وقتیکه جسم در محراق یا بین محراق و رأس باشد

4- وقتیکه جسم بین محراق و رأس باشد


70 نسبت قوۀ عامل بر مساحت مقطع سیم را به یکی از نام های ذیل یاد می نماید:

1- سترین شیر

2- سترین

3- توان

4- فشار تراکمی


71 اگر در یک سرکت برقی `9A` جریان برقی جاری باشد، در مدت `9` ثانیه چند کولمب چارج از مقطع عرضی آن عبور میکند:

1- `54C`

2- `81C`

3- `84C`

4- `64C`


72 اگر موش سیاه رنگ که جینوتایپ شان AA باشد، با موش سفید رنگ که جینوتایپ آن aa باشد، کراس شود پس در نسل دوم نسبت به جینوتایپ شان عبارت است از:

1- 1:2:1

2- 1:4

3- 1:3:2

4- 1:2:3


73 هرپتالوژی کدام موجودات ذیل را مورد مطالعه خود قرار میدهند:

1- حشرات

2- خزنده گان

3- الجی

4- پرندهگان


74 آن عده نباتاتی که صرف در یک صنف از هم فرق داشته باشد، به یک از نامهای ذیل یاد میشوند:

1- Tetrahybrid

2- Dithybrid

3- Monohybrid

4- trihybrid


75 در عدم موجودیت اکسیجن تجزیۀ مواد خوراکی کدام نوع تنفس ذیل است:

1- گلایکولیز

2- تنفس هوازی

3- تنفس غیر هوازی

4- دی هایدریشن


76 پاشیدن اکسین روی درختان در اواخر تابستان بالای میوه کدام تأثیر دارد:

1- پخته شدن میوه ها

2- خام ماندن میوه ها

3- باقی ماندن میوه ها در درخت

4- زود ریختن میوه ها


77 Avery تجارب شان را بالای باکتریا های زیر انجام داد:

1- ویبریو

2- بسیلی

3- فلزی شکل

4- سترپتوکوکس


78 کدام یک از قند های ذیل از جمله قند های دای سکراید است:

1- سکروز

2- فرکتوز

3- سلولوز

4- نشایسته


79 در نباتات مرض سیاه قاق توسط کدام میکرواورگانیزم به وجود می آید:

1- پروتوزوا

2- ویروس

3- فنجی

4- باکتریا


80 تمساح یا کروکودایل از نقطه نظر تغذیه چه قسم حیوان است:

1- همه چیز خوار

2- گوشت خوار

3- علف خوار

4- اتوتروف